Nieuws - 30 oktober 1997

College neemt reorganisatie Plantenteelt zelf ter hand

College neemt reorganisatie Plantenteelt zelf ter hand

College neemt reorganisatie Plantenteelt zelf ter hand
Prof. dr ir Rudy Rabbinge heeft de opdracht om het departement Plantenteelt te reorganiseren teruggegeven aan het college van bestuur. Het college neemt nu zelf het initiatief om voor de laatste universiteitraadsvergadering op 9 december een leerstoelenplan gereed te hebben en wil daarvoor de hulp inroepen van een externe adviseur
Plantenteeltmedewerkers wisten wel dat het niet lekker liep tussen Rabbinge en de andere leerstoelhouders van het departement. De door Rabbinge voorgestelde aanpassing van het leerstoelenplan vond geen genade in de ogen van de andere leerstoelhouders, vertelt agronoom ir Jaap Schouls. Tussen de leerstoelen bestaat de nodige overlap. Beperking van een leerstoel leidt er echter toe dat deze groep wordt ingekrompen en dat valt slecht. Wegens een verblijf in het buitenland is Rabbinge onbereikbaar voor commentaar
Volgens Schouls heeft het feit dat Rabbinge het erg druk heeft, de problemen verergerd. Hij is een groot deel van de week niet op de vakgroep. Dan is hij niet in Den Haag, maar in Washington of Japan. Een fax vanuit een vliegtuig voldoet echter niet om mensen over de streep te trekken. Ook het feit dat Rabbinge zowel uitvoerder als onderwerp van de reorganisatie was, wekte volgens Schouls het nodige wantrouwen
Voor de universiteitsraad kwam het nieuws dat Rabbinge zijn opdracht had terug gegeven tijdens de vergadering van 28 oktober echter als een volslagen verrassing. De discussie over de reorganisatie van de voormalige sector Plant- en Gewaswetenschappen (PGW) leek aanvankelijk snel afgehandeld te kunnen worden. De raadsleden hadden over de meeste discussiepunten al overeenstemming bereikt in de agendacommissie voorafgaand aan de raad
De raadsleden hadden van prorector prof. dr ir Bert Speelman de toezegging gekregen dat het rapport van de commissie-Verhoeff niet als basis voor de reorganisatie zou dienen, maar slechts als knelpuntennota. Op verzoek van de raad zouden de medewerkers van de sector hiervan per brief op de hoogte worden gesteld
Afgesproken werd ook de schuldsanering van de sector op 9 december te bespreken, bij de behandeling van de begroting van de LUW. Daarnaast had de raad bedongen dat aanpassingen van het leerstoelenplan als gevolg van de reorganisatie van PGW nog in de commissie onderwijs en onderzoek aan de orde zouden komen
Tijdens de plenaire vergadering wilden de raadsleden met het college nog slechts over het tijdpad van de reorganisatie praten. De raad is erop gebrand de discussie over PGW af te handelen voor de overstap op de nieuwe bestuursstructuur en toonde zich ontstemd over het feit dat alleen het departement Biomoleculaire wetenschappen erin was geslaagd voor de deadline van 15 oktober een reorganisatieplan in te leveren. Het college mag dit niet over zijn kant laten gaan, zo vonden de fracties
De raad wilde van het college de belofte dat 9 december zou worden gehaald. De mededeling van collegevoorzitter prof. dr Cees Veerman dat dit voor het departement Plantenteelt onmogelijk was nu Rabbinge zijn taak had teruggeven, kwam daarom hard aan. Veerman betoogde dat het college niet over de benodigde kennis beschikt om zelf een leerstoelenplan voor Plantenteelt op te stellen en dat daarom het advies van een externe deskundige nodig is
De raad reageerde verontwaardigd. Het college moet nu de verantwoordelijkheid nemen, was de kritiek. Dat het college er geen verstand van heeft, kan ik begrijpen, reageerde Bart Gremmen van Progressief Personeel. Maar u beschikt toch over prorectoren en een college van decanen. Bovendien zijn er al rapporten genoeg geschreven over de sector.
Plantenteelt (pag 4)
In een met unanieme stemmen aangenomen motie drong de raad er bij het college op aan zich in te spannen de reorganisatieplannen toch nog op 9 december aan de orde te stellen. Het college beloofde daarop zijn uiterste best te doen, maar wilde geen garanties geven. In een collegevergadering na afloop van de raadsvergadering sprak het college echter een tijdpad af dat het mogelijk moet maken ook voor Plantenteelt deze datum te halen
Het tijdpad is krap. Het college wil voor 15 november, na advies van de deskundige, een besluit nemen over het leerstoelenplan. Vervolgens wil het college het plan een keer voorleggen aan de betrokken hoogleraren. Daarna stelt het per leerstoel streefcijfers vast voor het aantal personeelsplaatsen en kan het voorstel naar de raad
We willen de discussie met de raad niet uit de weg gaan. We zetten echt alles op alles om de stukken op tijd klaar te hebben, aldus prorector prof. dr. Bert Speelman. Naast Plantenteelt moeten ook Omgevingswetenschappen (voor de leerstoelgroep Bosbouw) en Plantenveredeling- en gewasbescherming nog plannen inleveren
Of de plannen voor Plantenteelt op tijd gereed zijn, is het meest onzeker. Financieel gezien lijkt de noodzakelijke reorganisatie nog wel te behappen. Het tekort is teruggebracht tot een half miljoen gulden. Door PGW-medewerkers wordt daarom wel gesteld dat het probleem nagenoeg is opgelost. Dit echter een simplificatie van het probleem, vindt LUW-secretaris ir Theo Theijse. Het gaat ook om de kwaliteit van het departement.
Een van de discussiepunten die het college moet aanpakken, is de vacante leerstoel Tropische plantenteelt. Binnen het departement gaan volgens Schouls stemmen op om het aandachtsgebied te verdelen over de andere leerstoelen