Nieuws - 2 februari 1995

Bindend studieadvies, handschoen of handdoek?

Bindend studieadvies, handschoen of handdoek?

Met verbazing heb ik kennisgenomen van de door het WUB gehouden enquete onder studiecoordinatoren over het nut van de invoering van een bindend studieadvies. Verbazing in tweeerlei opzicht.

De door mij tijdens de WSO-bijeenkomst op 10 januari jongstleden gedane uitspraak was niet alleen op persoonlijke titel gedaan maar was zeker ook vatbaar voor nadere uitleg en uitwerking. Noch het WUB noch de geenqueteerde studiecoordinatoren hebben zich tot mij gewend om een nadere onderbouwing van de gewraakte uitspraak. Vanwaar dan de haast waarmee het idee wordt getoetst bij een overigens gering deel van het veld. Feitelijk is er niet meer bekend dan dat het advies negatieve gevolgen kan hebben voor de student. Zou het niet interessant zijn om na te gaan onder welke voorwaarden invoering denkbaar is? Welke de voor- en nadelen zijn? Hoe anderszins geanticipeerd kan worden op de (financiele) dreigingen voor student en instelling? Een wat meer wetenschappelijke benadering van deze kwestie ligt mijns inziens voor de hand als er officiele functionarissen in beeld komen.

Overigens bevind ik me met mijn uitspraak in goed gezelschap van de LSVb die onlangs in een uitstekende nota over de propaedeuse een bindend studieadvies onder stringente voorwaarden niet categorisch afwijst.

Wie pakt de handschoen op of ligt de handdoek al in de ring?