Nieuws - 16 februari 1995

Wie bepaalt de omvang van een sectorbureau?

Wie bepaalt de omvang van een sectorbureau?

Een agendapunt van de vergadering van de universiteitsraad in december was de omvang van het bureau. Daarbij kwam ook de omvang van de sectorbureau's aan de orde inclusief de vraag wie die omvang bepaalt. Uit antwoorden van het college van bestuur bleek dat clusters invloed kunnen uitoefenen op de omvang van sectorbureau's, die tenslotte ook tot het bureau behoren.

Op verzoek van de universiteitsraad heeft het college van bestuur nu een conceptbrief opgesteld voor de clusters waarin aangegeven wordt hoe en in welke mate zij invloed kunnen uitoefenen op de omvang van de sectorbureau's. De in die brief gepresenteerde procedure is naar de mening van de fractie van het Progressief Personeel (PP) onwerkzaam, en de geringe invloed die een cluster daarmee lijkt te kunnen uitoefenen op de omvang van sectorbureaus verontrust ons zeer.

Het college van bestuur schrijft in zijn brief dat clusters via onderhandeling invloed kunnen uitoefenen op de omvang van sectorbureaus. Maar het college, verantwoordelijk voor het beheer, neemt de uiteindelijke beslissing. De sectorbureaus staan echter wel op de begroting van de faculteit. Hieruit blijkt dat de zeggenschap over en de bekostiging van de sectorbureaus in verschillende handen ligt. Dat acht het PP niet verstandig. Volgens onze fractie moet dit, terwille van de duidelijkheid over bestuur en beheer, in een hand liggen: of bij het college of bij de faculteit.

De universiteitsraad kan, als deze situatie zich niet wijzigt, de volgende oplossing bieden. De begroting zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst opgesteld worden aan de hand van een budgetmodel. In dit model is een aparte post opgenomen voor de sectorbureaus om de kosten van bestuur en beheer op dat niveau zichtbaar te maken. Omdat de universiteitsraad de begroting vaststelt kan de raad daarmee ook, aan de hand van adviezen van college en clusters, de omvang van de sectorbureaus bepalen. Dat lijkt het PP een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Het PP was en is de mening toegedaan dat besluitvorming over de omvang van sectorbureaus helder moet zijn en dat daarbij de besluitvormingslijnen zo kort mogelijk moeten zijn. Daarbij komt nog dat onze fractie van mening is dat de organisatie van onze universiteit meer vanuit de faculteit vorm gegeven moet worden. Daar heeft men het beste inzicht hoe bestuur en beheer zo efficient mogelijk kunnen worden geregeld. In de toekomst moeten, als de middenstructuur een feit is, besluiten over de omvang van sectorbureaus, net als bij alle andere Nederlandse universiteiten, gedecentraliseerd genomen gaan worden door sectorraden, op basis van een afweging tussen primaire taken en beheerstaken binnen de betreffende sector. Een pluspunt is dat op deze wijze de groei van de sector in facultaire handen komt te liggen. Een ander voordeel is dat de bestuurlijke top van onze universiteit, de universiteitsraad en college van bestuur, zich op dit punt dan daadwerkelijk bezig kan gaan houden met besturen
op hoofdlijnen!

Namens de fractie van het Progressief Personeel in de universiteitsraad,