Nieuws - 19 februari 1998

Wageningen maakt goede sier met tweede waterleidingnet

Wageningen maakt goede sier met tweede waterleidingnet

Wageningen maakt goede sier met tweede waterleidingnet
Gemeente worstelt met aanpak vervuild stadswater
De aanleg van een tweede waterleidingnet in de wijk Noordwest was vrijdag 13 februari aanleiding voor de komst van staatssecretaris Tommel van VROM naar Wageningen. De 450 huishoudens die op de waterleiding worden aangesloten, kunnen vijftig procent op hun drinkwater besparen. In zijn toespraak sprak Tommel vooral over het aanpassen van de bestaande riolering om schoon oppervlaktewater in de bebouwde kom te realiseren. Juist op dat punt scoort Wageningen niet goed
Staatssecretaris Dirk Tommel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu liet vrijdag in de wijk Noordwest de eerste pijpen voor het tweede waterleidingnet de grond in zakken. Niet vaak genoeg kon die middag worden opgemerkt dat Wageningen de eerste gemeente in Nederland is waar een tweede waterleidingnet in aanleg is. De eerstvolgende gemeente, Ede, is waarschijnlijk pas over een aantal jaren zo ver
Naast de gemeente Wageningen is het waterleidingbedrijf Nuon initiatiefnemer en risicodrager van het project. Het bedrijf onttrekt grondwater aan de Veluwe, om schoon drinkwater te produceren. Dat is zo goed van kwaliteit dat het praktisch zonder bewerking de kraan in kan. Schoon grondwater wordt echter steeds schaarser; het gebruik moet aan banden. Nu nog spoelt de Nederlandse bevolking twintig procent van het drinkwater door het toilet. En dat is zonde
Noordwest bleek bij uitstek geschikt voor een proef met huishoudwater. Hoewel de gemeente in het verleden volgens wethouder Harry Geenen eigenlijk met tegenzin in het natte binnenveld is gaan bouwen, komt dat nu mooi uit. Vier procent van het kwelwater, dat nu nog via sloten wordt afgevoerd, zal straks door het tweede waterleidingnet naar de huizen stromen, na reiniging door membraanfiltratie
De tweede waterleiding levert bewoners van Noordwest straks huishoudwater om te douchen, het toilet door te spoelen en kleding te wassen. Het huishoudwater is tweedekwaliteitswater. Toch zal van aanslag in het toilet of smoezelige kleding geen sprake zijn. Het water is net zo schoon en helder als drinkwater. Het levert zelfs geen gevaar voor de gezondheid op als iemand het per ongeluk een keer drinkt
Regenwaterafvoer
Tommel prees de gemeente om de voortvarendheid waarmee ze het project tot stand had gebracht, maar sprak vooral over de Vierde Nota Waterhuishouding van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, over duurzaam gebruik en beheer van stedelijk water. Met name het ontkoppelen van de regenwaterafvoer en het riool kan vervuiling van het oppervlaktewater in de bebouwde kom tegengaan. En op dat punt scoort Wageningen, waar het oppervlaktewater continu vervuild is, niet goed
Driekwart van het Wagenings riool is gemengd, het voert zowel regenwater en huishoudelijk afvalwater als bedrijfsafvalwater af naar de zuiveringsinstallatie. Bij zware regenval raakt het riool echter overbelast en stroomt het vervuilde water via nooduitlaten in zogenaamde overstorten. De overstorten staan in verbinding met het oppervlaktewater, dat zo vervuild raakt met afvalwater
Het grote aantal riooloverstorten in Wageningen, ruim vijftig, staat volgens Wilco Jacobs van de gemeentelijke afdeling Openbare werken eigenlijk niet in verhouding tot de geringe hoeveelheid oppervlaktewater. De leuk ogende vijvers in de stadswijken stromen jaarlijks vijf tot tien keer vol met vervuild water uit het overbelaste riool. Volgens Jacobs zijn er zelfs overstorten die wel twintig keer per jaar vollopen. Op zo'n moment worden de vervuilingsnormen voor oppervlaktewater overschreden. Het oppervlaktewater zal zich herstellen, maar nog voordat de vervuiling is teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau vindt de volgende overstroming van het riool plaats.
Het probleem kan worden opgelost door de regenwaterafvoer van het riool los te koppelen en het regenwater direct op het oppervlaktewater te lozen. Verder moeten er bergbezinkbassins komen, waarin het rioolwater langzamer stroomt en het vuil bezinkt
Inhaalslag
Wageningen heeft zichzelf in het eerste Gemeentelijk rioleringsplan uit 1995 taken gesteld om de problemen aan te pakken. Tijdens de behandeling van het milieuwerkprogramma 1998 in de gemeenteraadsvergadering van maandag 16 februari toonde raadslid Rik Eweg (GroenLinks) zich echter ontevreden over de aanpak van de rioleringsproblemen. Op het gebied van water, met name de riooloverstorten en het afkoppelen van regenwater, moet nog heel veel werk worden verzet.
Ook raadslid Paul Apeldoorn (PvdA) meent dat in 1998 een inhaalslag nodig is. Weliswaar is het eerste bergbezinkbassin aangelegd, maar eigenlijk hadden er al vier gerealiseerd moeten zijn. Uiteindelijk doel is om voor 2006 vijftien bergbezinkbassins de riooloverstorten te laten vervangen
In antwoord op de signalen van onvrede uit de raad meldde verantwoordelijk wethouder Jack Bogers van Openbare werken dat nu hard wordt gewerkt aan het saneren van de riooloverstorten. Wel gaf hij te kennen dat op het gebied van het afkoppelen van het regenwater nog weinig vooruitgang is geboekt. Telkens als we ergens met het riool bezig zijn, kijken we of we het regenwater apart kunnen afvoeren. Vaak lopen we echter tegen forse investeringen op, waarvan het milieurendement moeilijk in getallen is uit te drukken
Bogers ambtenaar Jacobs is minder pessimistisch. We koppelen het regenwater af waar dat mogelijk is, zoals bij de nieuwbouwprojecten van de kerk op de Van Uvenweg, zorgverzekeraar RZR, en het project De Boomgaarden.
Jacobs geeft echter aan dat met het direct lozen van het regenwater op het oppervlaktewater de problemen nog niet verholpen zijn. Het regenwater raakt vaak verontreinigd door een vervuild wegdek. Het grote probleem is eigenlijk dat het bufferend vermogen van het Wageningse oppervlaktewater te klein is, waardoor het te gauw te zwaar belast wordt. Daarom zoeken we nu naar mogelijkheden om de waterlopen in Wageningen te vergroten. De ideeen daarover zijn echter nog niet uitgekristalliseerd.