Nieuws - 19 september 1996

Wageningen kan putten uit wetenschapsbudget Ritzen

Wageningen kan putten uit wetenschapsbudget Ritzen

Het kabinet wil de kwaliteit van het onderzoek versterken door gerichte investeringen in toponderzoek en toponderzoekers, en het onderzoek de komende jaren sterker concentreren op een aantal thema's. Dat blijkt uit het wetenschapsbudget 1997 van minister Ritzen. Het Wageningse onderzoek naar voeding en duurzame landbouw profiteert daarvan.


Allereerst wil het ministerie tien top-onderzoekscholen selecteren uit de meer dan honderd scholen die nu bestaan. Voor de tien toppers is honderd miljoen gulden beschikbaar, dat wil zeggen: de universiteiten geven dat geld nu gewoon uit. De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) gaat de topscholen selecteren, waarna het ministerie erop toeziet dat geld uit andere onderzoeksvelden bij de toppers terecht komt. In het jaar 2000 moeten de topscholen daadwerkelijk over de honderd miljoen kunnen beschikken.

Voorts heeft de Overlegcommissie verkenningen (OCV) van Ritzens ministerie een aantal wetenschapsthema's geselecteerd, waarnaar in de komende tien jaar een grote maatschappelijke vraag is. Voor in totaal zestien thema's stellen verschillende ministeries de komende vijf jaar 123 miljoen gulden beschikbaar, is in het kabinet afgesproken. Bij de verdeling van dit geld heeft NWO wederom een belangrijke taak.

Het kenniscentrum Wageningen speelt een prominente rol bij onderzoeksthema 3 van de OCV: Landbouw- en voedingsindustrie. De overlegcommissie citeert met instemming adviseur Peper en wil het kenniscentrum de komende vijf jaar versterken met in totaal 16,8 miljoen gulden. Van dit bedrag gaat 10,8 miljoen naar voedingsonderzoek en zes miljoen naar duurzame landbouw. Van Aartsen draagt zes miljoen gulden bij, Ritzen stelt 7,8 miljoen beschikbaar.

Het ministerie van LNV geeft ook een contributie aan de onderzoeksthema's Biodiversiteit (13,5 miljoen) en Versterking sociaal-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van milieu- en technologievraagstukken (5,5 miljoen). Bij deze thema's wordt echter met geen woord gerept over Wageningen.

De toponderzoekscholen en onderzoeksthema's staan los van de vijf technologische topinstituten (TTI's), die het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil. De selectie van deze instituten is in volle gang. EZ heeft 55 miljoen beschikbaar voor de TTI's, waaronder het instituut Voedselwetenschappen (met LUW, DLO, TNO, Nizo en Unilever). Dat maakt een goede kans om in de prijzen te vallen.

Minister Ritzen liet bij de presentatie van zijn begroting weten dat een onderzoekschool meer kans maakt om topschool te worden, als die al is gehonoreerd als TTI.