Wetenschap - 23 november 1995

Wageningen houdt komende jaren geld over

Wageningen houdt komende jaren geld over

De gemeente Wageningen sluit de komende jaren de begroting met positieve cijfers af. Volgens de meerjarenbudgetprognose houdt het college van B&W in 1996 ruim drie ton over. Het overschot loopt terug tot tien mille in 1997, groeit in 1998 weer naar ruim vijf ton en komt in 1999 zelfs op een batig saldo van 1,5 miljoen gulden.


Overigens merkt het college in de conceptbegroting al op dat het saldo volgend jaar lager zal uitkomen dan in het meerjarenbudget voorzien, door enkele nieuwe uitgaven. Daardoor blijft aan het eind volgend jaar slechts vijftien mille over. Deze extra uitgaven betreffen onder meer een extra subsidie aan de Junushoff van 64 duizend gulden. Ook meer bijstandverlening, kwijtschelding onroerendzaakbelasting voor minima, hogere lasten voor vervangingsinvesteringen en een lagere vergoeding van het rijk voor de sporthal de Aanloop zijn hier debet aan.

Door de positieve saldo's van de gemeentelijke begroting hoeven de tarieven voor de Wageningse burgers minder hard te stijgen dan vorig jaar was voorzien. De onroerendzaakbelasting wordt verhoogd met 1,5 procent, in plaats van de voorspelde twee procent. Omliggende gemeenten moeten die belasting sterk verhogen om de begroting dekkend te krijgen, aangezien het kabinet Kok de uitkering aan gemeenten verlaagt. Juist gemeenten die de onroerendzaakbelasting laag hielden, worden flink gekort. Wageningen had de afgelopen jaren naar verhouding een hoge onroerendzaakbelasting en lijdt daardoor nauwelijks onder de korting.

Het college biedt de gemeenteraad voor het eerst een zogenaamde produktbegroting aan. Die geeft het gemeentebestuur een beter inzicht in de werkelijke kosten van besluiten. De raad behandelt de begroting op 18 december.

Re:ageer