Nieuws - 10 april 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
LUW wil transnationale universiteit vormen met Bonn
De LUW ziet de universiteit van Bonn als mogelijke internationale samenwerkingspartner. De universiteit aldaar heeft ook een agrarische faculteit, maar mist een aantal vakgebieden als tuinbouw en landbouwtechniek waarop Wageningen kan inspringen, meldt beleidsambtenaar Werner van Kempen. Wageningen zou kunnen profiteren van de grote kennis die Bonn bezit op het gebied van biologische en ecologische landbouw, scheikunde en meteorologie. Tussen de universiteiten is een taakverdeling nodig, zegt hij. Want het budget is te beperkt om studenten in alle specialisaties van de wetenschap op te kunnen leiden.
Inhoudelijke samenwerking tussen Bonn en Wageningen zal pas gerealiseerd worden in de volgende eeuw. Het college van bestuur wil voorzichtig beginnen. Eerst moet men elkaar op bestuurlijk niveau leren kennen en de wederzijdse belangen inzien. Bovendien verschillen de onderwijscultuur van Duitsland en Nederland nogal en zal het een moeilijke klus worden om die op elkaar aan te laten sluiten, stelt Van Kempen
Zijn nota over het grenslandenbeleid sluit aan bij het plan van minister Ritzen om transnationale universiteiten en hogescholen te vormen. De samenwerking van de LUW met grenslanden blijft nu nog beperkt tot studentenuitwisselingen in het kader van Erasmusbeurzen en gezamenlijke onderzoeksprojecten
Al vanaf 1991 is minister Ritzen bezig om samenwerking tot stand te brengen tussen het Nederlandse hoger onderwijs en dat in de grenslanden: Vlaanderen en de Duitse deelstaten Bremen, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. In de discussienota Onbegrensd talent, die hij deze week uitbracht, stelt Ritzen dat studenten zonder belemmeringen moeten kunnen kiezen uit het onderwijs in de hele regio. Daarvoor moeten de universiteiten en hogescholen in de grenslanden elkaars studiepunten erkennen en gemeenschappelijke curricula opzetten. De universiteiten van Maastricht en Groningen ontvingen dit jaar 4,35 miljoen gulden van Ritzen voor dit doel en de minister stelt dit najaar nog eens 8,5 miljoen gulden beschikbaar
Van Kempen pleit in zijn nota eveneens voor vergaande inhoudelijke samenwerking met universiteiten over de grens. Als we een verenigd Europa nastreven, zullen we ook het onderwijs gezamenlijk moeten opzetten. Volgens de beleidsmedewerker zijn de Erasmus-uitwisselingen te vrijblijvend en vergen ze enorm veel administratie. De bestaande contacten moeten uitgebreid worden, vindt hij. Bij Zootechniek bestaan afspraken om voor bepaalde specialisaties naar de universiteit van Gent of Brugge te gaan. De studiepunten die de studenten daar halen, gelden ook voor het Wageningse programma. Maar een echt gezamenlijk onderwijsprogramma is er nog niet. (JWe/HOP)
Volgend studiejaar mogelijk drie examens per dag
De examenroostering voor volgend studiejaar wordt bemoeilijkt door een tekort aan examenruimtes. Rector prof. dr Kees Karssen gaf tijdens de vergadering van de Overleggroep onderwijs en onderzoek aan het ruimtetekort te willen oplossen door drie examens per dag af te nemen
Volgens het hoofd examenroostering, Andre Stijns, kent het nieuwe studierooster maar een examenweek. Er zijn waarschijnlijk te weinig zalen om alle tentamens in een week af te nemen als we maar twee examens per dag roosteren. Een oplossing zou zijn om drie examens van twee en een half uur per dag te plannen. De examencommissies moeten dat natuurlijk wel goedkeuren.
Dr Henk van der Deen, lid van diverse examencommissies en examinator van het vak Algemene en fysische chemie, is ongelukkig met het plan. Het zal voor kleinere vakken geen probleem zijn, maar examens voor moeilijke vakken kun je niet in twee en een half uur plannen. Het examen is dan niet meer representatief voor de hele stof. Lenny Putman van de Progressieve studentenfractie vindt het voorstel onacceptabel. Drie examens op een dag is veel te zwaar voor studenten. Het is volgens mij ook niet nodig. Door de zalen effectiever te gebruiken, bijvoorbeeld twee examens tegelijkertijd in een zaal afnemen, moet het best mogelijk zijn alle examens te roosteren. Als dat niet lukt, moeten maar andere ruimtes in Wageningen gehuurd worden. (KVe)
Ongefilterde koffie verhoogt cholesterolgehalte

Mensen die ongefilterde koffie drinken, zoals gekookte koffie, Turkse koffie en cafetiere koffie, nemen de sterk cholesterolverhogende verbinding cafestol in hun lichaam op. Cafestol komt van nature voor in koffiebonen. Elke kop Turkse, gekookte of cafetiere koffie die per dag gedronken wordt, verhoogt het cholesterolgehalte ongeveer met een procent; een kopje expresso zorgt voor een derde tot een half procent verhoging. Dit blijkt uit het proefschrift Health effects of unfiltered coffee, waarop dr ir Rob Urgert 4 april promoveerde
Cafestol zorgde bij proefpersonen ook voor een hoger gehalte van het leverenzym alanine aminotransferase in het bloed, waardoor de kans op leveraandoeningen toeneemt. Kawheol, een andere stof uit de koffie, versterkte dit effect
De effecten waren niet van voorbijgaande aard. Stevige koffiedrinkers die een half jaar lang zes mokken ongefilterde koffie per dag dronken, hadden aan het eind daarvan nog steeds een verhoogd cholesterol- en leverenzymgehalte. Bij gefilterde en oploskoffie trad het effect niet op. Deze bevatten slechts sporen van cafestol en kahweol. Stevige koffiedrinkers en mensen met een verhoogd risico op hartziekten of leveraandoening kunnen dit risico dus terugdringen door de consumptie van ongefilterde koffie te beperken, stelt Urgert
Hij liet zijn proefpersonen drie weken lang koffiedrab nuttigen om uit te vinden of de cafestol en kawheol in de koffiebonen ook daadwerkelijk door het lichaam opgenomen werd. Ook namen proefpersonen zuiver cafestol tot zich. De effecten daarvan werden vergeleken met de effecten van een mengsel van beide stoffen. (MS)
Bestuursbeurzen Unitas ter discussie

De raadsfractie Progressief Personeel (PP) wil dat de gemeente Wageningen meebetaalt aan de bestuursbeurzen van Unitas. Nu het college van bestuur een commissie heeft ingesteld die voorstellen moet doen om op de bestuursbeurzen te bezuinigen, moet de commissie onderzoeken of de gemeente kan meebetalen. Unitas presenteert zich als een open jongerenvereniging en doet ook heel veel voor niet-studenten, stelt ir Wendy Sanders van PP. Toch betaalt de universiteit alle bestuursbeurzen van Unitas. Ik vind dat de gemeente ook een aantal beurzen moet betalen. De LUW houdt dan meer geld over voor andere verenigingen (KVe)
Nieuwsfoto, Roeiend bestuur