Nieuws - 27 februari 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
STW wil financiering LUW staken, miljoenenstrop dreigt
De Stichting Technische Wetenschappen (STW), die jaarlijks zestig miljoen gulden uitgeeft aan technologisch onderzoek op universiteiten, overweegt te stoppen met de financiering van Wagenings onderzoek. De stichting wil het landbouwkundig onderzoek afstoten om te kunnen blijven vasthouden aan een honorering van veertig procent van de andere aanvragen. Voor honorering van alle aanvragen heeft ze te weinig geld
Door het voorstel de financiering stop te zetten, dreigt de LUW jaarlijks zo'n acht a tien miljoen gulden mis te lopen. Ook voor DLO heeft de stop consequenties, omdat de LUW bij meer dan de helft van de STW-projecten samenwerkt met een landbouwkundig instituut. We gaan nu eerst met het ministerie van LNV praten of zo'n besluit wel kan, verklaart STW-directeur dr Kees le Pair, die zelf ook ongelukkig is met de gang van zaken. De LUW heeft inmiddels een brief aan het ministerie van LNV klaarliggen, waarin ze aangeeft dat STW volgens de wet geen uitzondering kan maken voor bepaalde universiteiten
STW is in 1981 opgericht om universiteiten te stimuleren technologisch onderzoek te doen in samenspraak met bedrijven. De stichting, die zich inmiddels Technologiestichting STW noemt, heeft twee keer eerder geldgebrek gehad, in 1985 en 1991. Toen heeft ze voor ongeveer een jaar een financieringsstop ingesteld, maar dan voor iedereen. Dat hadden we het liefst nog een keer gedaan, aldus Le Pair. Maar het ministerie van Economische Zaken en NWO wilden de continuiteit vasthouden en zij zijn onze financiers.
STW wilde per se niet het slagingspercentage verlagen. Le Pair: Een aanvraag voor STW kost veel meer tijd dan een aanvraag voor NWO-projecten, omdat de hoogleraren moeten overleggen met bedrijven. En tegenover hen geeft afwijzing ook gezichtsverlies.
Een thema afstoten op basis van kwaliteitscriteria was niet mogelijk, aldus Le Pair. Het STW-bestuur kwam toen op het Wagenings onderzoek, omdat de LUW zoveel samenwerkt met DLO. Le Pair: We zagen dat veel van onze projecten door LUW en DLO werden ingediend en vaak bij DLO werden uitgevoerd. Maar wij zijn er in de eerste plaats voor toegepast universitair onderzoek, niet voor instituten als TNO of DLO. Met de vorming van Kenniscentrum Wageningen wordt die verweving nog sterker.
Mogelijk biedt financiering vanuit het ministerie van LNV een oplossing, oppert Le Pair. LNV kan eenzelfde rol krijgen als Economische Zaken, dat jaarlijks twintig miljoen gulden bijdraagt. Wageningen heeft vaak hele mooie projecten en er zijn leuke successen geboekt. Met extra financiering van LNV kun je toch die landelijke competitie tussen alle universiteiten vasthouden.
STW is bij de LUW een graag geziene partner, meldt dr Henk van der Lans van de afdeling Onderwijs- en onderzoekbeleid. Wij gaan buitengewoon prettig met STW om. Het is een financier die realistische bedragen voor de projecten betaalt, en niet voor een project van drie medewerkers maar dertigduizend gulden wil betalen. Van der Lans kon zich ook goed vinden in de duidelijke manier waarop de stichting in het verleden handelde bij geldgebrek. Zo'n totale financieringsstop is voor iedereen helder. Ga je op dezelfde manier door met minder geld, dan geef je mensen valse hoop. (MHs)
Theehuis in Belmonte afgekeurd

Het gemeentebestuur heeft een vergunning geweigerd voor de bouw van een theehuis in het arboretum Belmonte. Het gebouw wordt te groot en zou op de verkeerde plaats komen, menen burgemeester en wethouders. Het besluit betekent een overwinning voor omwonenden en wandelaars, die tegen het plan in het geweer kwamen. Het college ontving 149 brieven van tegenstanders
In het ingediende plan zou het theehuis aan de Generaal Foulkesweg komen, terwijl de gemeente opteert voor een theehuis in het park. De welstandscommissie van de gemeente sprak zich om die reden uit tegen het plan. Verder is het bouwoppervlak een kwart groter dan toegestaan en verwacht de gemeente verkeersoverlast
Het college houdt de mogelijkheid open om een theehuis te realiseren binnen de grenzen van het vigerende bestemmingsplan, maar projectontwikkelaar De Rooij stelde eerder dat het theehuis niet rendabel kan worden geexploiteerd binnen die voorwaarden. (H.L.)
LUW krijgt mogelijk al in september nieuwe bestuursstructuur

Als alles meezit heeft de Landbouwuniversiteit in september 1997 een nieuwe bestuursstructuur, meldt het college van bestuur. Het heeft een strak tijdschema opgesteld, waarin de nieuwe ondernemingsraad en studentenraad voor het eerst op 16 september bijeen komen. Als gevolg van dit tijdschema hoeft de zittingstermijn van de huidige universiteitsraad niet te worden verlengd
De invoering van de MUB (Modernisering Universitaire Bestuursstructuur) is dichterbij gekomen nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister Ritzen heeft goedgekeurd en de wet binnenkort in het Staatsblad verschijnt. In maart wil het LUW-college met de universiteitsraad en de onderwijsbonden bespreken welk stelsel de LUW moet kiezen: een universiteitsraad nieuwe stijl (personeel en studenten bij elkaar) of een ondernemingsraad plus studentenraad. De voorkeur van het college gaat uit naar de laatste variant, omdat die de fusie met DLO vergemakkelijkt
Voorts hoopt het college dat de nieuw te vormen raad van toezicht in mei kan worden geinstalleerd. Deze raad, bestaande uit deskundigen van buiten de universiteit, adviseert het college over het strategische beleid. Ook geeft de raad een zwaarwegend advies over de nieuwe bestuursopzet. Als dat overeen stemt met de keuze van het college, kunnen de ongebonden partijen in juni hun kandidatenlijstje inleveren
De ongebonden partijen zijn personeelslijsten die niet aan een onderwijsbond zijn gelieerd. De LUW wil die ongebondenheid controleren. Ook de vakbonden, bijvoorbeeld AbvaKabo en CFO, kunnen een kandidatenlijst inleveren voor de ondernemingsraad. Maar omdat daar niets te controleren valt, kunnen zij later hun lijsten inleveren
In de zomervakantie moeten de kandidatenlijsten van de partijen worden vastgesteld en de stembiljetten gemaakt. Eind augustus vallen die volgens het tijdschema bij het personeel in de bus en op 2 september kan het personeel dan de eerste ondernemingsraad van de LUW kiezen. Dezelfde procedure geldt voor de studentenraad, met het verschil dat de onderwijsbonden geen lijsten inleveren
De ambtenaren die de procedure moeten uitwerken, twijfelen aan de haalbaarheid van de strakke procedure. Het tijdpad duldt geen tegenvallers, omdat de kandidaatstelling van de partijen dan over de vakantieperiode moet worden heengetild. In dat geval loopt de nieuwe structuur vertraging op en moet de zittingstermijn van de huidige universiteitsraad met enkele maanden worden verlengd. Als ook die inschatting te optimistisch blijkt, kan het zinvol zijn nieuwe verkiezingen uit te schrijven voor de universiteitsraad. Op 4 maart kiezen college en universiteitsraad de in hun ogen meest realistische optie. (ASi)
Nieuwsfoto, Zwembad