Nieuws - 20 februari 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
College wil minder bestuursbeurzen en vergoedingen voor studentbestuurders
De vier grote studentenverenigingen Franciscus, SRR, Ceres en Unitas en de SLW krijgen volgend jaar een bestuur met zes in plaats van zeven door de universiteit betaalde bestuursleden. De roeivereniging Argo moet zelfs twee van de huidige acht bestuurbeurzen inleveren. Er kunnen ook geen nieuwe bestuurbeurzen voor andere verenigingen meer bijkomen; het totale aantal wordt voor drie jaar vastgelegd op maximaal 55. Dit stelt het college voor aan de universiteitsraad
Daarnaast wil het college een maximum van zes maanden stellen aan de compensatie die studenten kunnen krijgen voor verschillende opeenvolgende bestuursfuncties. Tot nu toe lag dat maximum op een jaar. Ook wil het college geen vergoedingen voor vergaderingen meer betalen aan studenten die ook al een bestuursbeurs krijgen
Het college meent dat een versobering van de regeling voor bestuurvergoedingen van belang is om bij uitputting van het afstudeerfonds bij het ministerie van LNV aan te kunnen kloppen voor extra geld. De voorstellen van het college worden maandag 24 februari in de commissie studentenvoorzieningen (csv) behandeld
Zo'n veertig studenten van verschillende verenigingen die vrijdag 14 februari op een actievergadering bij de WSO bijeenkwamen, vinden de maatregelen een onaanvaardbare aanslag op het studentenleven. Ze verzamelen deze week protesthandtekeningen en willen massaal naar de csv-vergadering komen. Hun belangrijkste argument: de bezuinigingsmaatregel levert de LUW een relatief laag bedrag op - negentigduizend gulden - en vraagt van de verenigingen grote offers. Die hebben weliswaar de laatste jaren minder leden gekregen, maar de besturen hebben het de laatste jaren niet rustiger gekregen, omdat ook het aantal actieve leden terugliep
In de csv-vergadering van 17 februari heeft het college toegezegd dat voortaan op 1 februari duidelijkheid komt over de hoogte van de bestuursbeurs voor het komende jaar. Het college zei aanvankelijk dat het niet mogelijk was om voor 1 april een goed overzicht te hebben van de beschikbare gelden. De studenten vinden dat echter veel te laat omdat rond die tijd de nieuwe besturen voor de verenigingen al moeten aantreden. De verenigingen vrezen dat er geen studenten in de besturen zitting nemen als er geen duidelijkheid is over de afstudeerondersteuning op het moment dat ze beslissen al dan niet in een bestuur te gaan. Zij wilden duidelijkheid op 1 januari. Het college en de commissie bereikten de compromisdatum van 1 februari. (MS/GDu)
Bodemnormen voor zware metalen te streng

De normen op basis waarvan besloten wordt een stuk grond te saneren, zijn voor zware metalen te streng. Dit stelt ir M. Marinussen naar aanleiding van zijn proefschrift, waarop hij 21 februari promoveert bij prof. F. de Haan van de vakgroep Bodemkunde en plantenvoeding
Bodemnormen zijn gebaseerd op chemische en ecotoxicologische bepalingen. Voor de ecotoxicologische bepalingen worden laboratoriumexperimenten gedaan met kleine bodemdieren als springstaarten, regenwormen en pissebedden, in grond met een standaardverhouding aan humus, zand en klei. Marinussen keek of deze resultaten overeenkomen met laboratoriumexperimenten op basis van grond uit het veld. Tevens keek hij in hoeverre deze vernieuwde laboratoriumexperimenten overeenkomen met de blootstelling op locatie. Wellicht is de blootstelling aan de verontreiniging anders, door de ruimtelijke variatie in de bodemeigenschappen, verontreiniging en andere factoren
Gedurende het veldexperiment liet hij tweeduizend regenwormen los in een met koper verontreinigde stuk grond van honderd vierkante meter. Na een aantal weken werden de wormen weer opgegraven en werd de accumulatie aan koper in hun lichaam onderzocht
De laboratorium- en veldexperimenten van Marinussen blijken vrij goed overeen te komen. De laboratoriumexperimenten met grond uit het veld geven dus een realistisch weergave van de effecten op locatie. Deze resultaten komen echter niet overeen met de laboratoriumexperimenten op basis van een standaardgrond, stelt Marinussen na vergelijking met literatuurgegevens. Daar ondervinden de wormen bij een lagere concentratie koper reeds schadelijke effecten
In de grond uit het veld is de beschikbaarheid van koper veel minder groot dan in de standaardgrond. De grond uit het veld werkt als een soort spons. De verontreiniging wordt als het ware door de grond opgezogen, waardoor de wormen er niet aan worden blootgesteld. In de laboratoriumexperimenten met standaardgrond wordt de toxiciteit van koper dus ernstig overschat. Daardoor komen de bodemnormen te streng uit, aldus de promovendus. Marinussen vermoedt dat dit niet alleen geldt voor verontreiniging met koper, maar ook voor verontreinigingen met andere zware metalen. Hij adviseert dan ook af te stappen van laboratoriumexperimenten met standaardgrond. (ASm)
Chipkaart zonder betaalfunctie

Het college van bestuur en de commissie studentenvoorzieningen (csv) voelen veel voor de invoering van een chipkaart voor studenten zonder betaalfuncties. Het belangrijkste doel van de kaart wordt een verdere automatisering van de afdeling Studentenzaken. De chipkaart biedt naast de visuele identificatie (een pasfoto) studenten de mogelijkheid om snel informatie op te vragen over de studiefinanciering, examen- en vakkenregistratie. Ook kunnen studenten met de pas lenen bij de bibliotheken en telefoneren op LUW-terrein
Uit eerdere proeven met de chipkaart is gebleken dat studenten de betaalfuncties van de kaart nauwelijks gebruiken. Studenten willen niet het risico lopen de kaart te verliezen, schrijft secretaris ir Theo Theijse van de universiteit
De universiteit in Groningen heeft onlangs een proef met de chipkaart afgebroken, omdat de kaart gebruiksonvriendelijk is en te veel technische mankementen vertoont. Studenten misten de betaalfuncties, en de communicatiezuilen met informatie van de Informatie Beheergroep werkten niet goed. Bovendien zat er op deze kaart geen OV-jaarkaart
Deze negatieve evaluatie leidde bij de csv tot gemengde gevoelens. Enerzijds had de commissie er veel waardering voor dat het bestuur het chipkaart-gebeuren niet langs zich heen liet gaan; anderzijds vreesde de commissie dat het college nu te snel ging. Het moet niet leiden tot een Millennium-debacle, vond PSF-lid Rosemarijn Wolfensberger
Uiteindelijk stemde de commissie in met een fiat aan het college van bestuur om met de Stichting Studenten Chipkaart, een consortium van Informatie Beheer Groep, IBM en PTT Telecom, te gaan onderhandelen over prijs en mogelijkheden voor de invoering van een dergelijke kaart in Wageningen. Belangrijk argument voor de commissie was dat andere experimenten met de chipkaart tot meer enthousiasme hebben geleid. (GDu)
Nieuwsfoto, Burgemeester