Nieuws - 15 januari 1998

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Harde reorganisatie moet IBN plaats geven in natuurdebat
Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) is momenteel niet in staat via wetenschappelijk onderzoek een constructieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over natuur. Ook heeft het instituut onvoldoende interactie met gebruikers van het onderzoek. Dat schrijft het instituut in zijn voornemen tot reorganisatie Visarend, waarin een compleet nieuwe structuur voor het IBN wordt voorgesteld
Behalve een herschikking van afdelingen, betekent Visarend het verlies van vijftig arbeidsplaatsen. De helft daarvan zal vallen bij de ondersteunende diensten, de andere helft bij de onderzoeksafdelingen. Directeur dr ir Anton Sepers wil over een half jaar de hele reorganisatie, die vijftien miljoen gulden gaat kosten, hebben afgerond
Het IBN-DLO wil een flexibele marktgerichte organisatie zijn, maar de daarvoor benodigde expertise, vaardigheden en cultuur zijn onvoldoende aanwezig. Bovendien is er een jaarlijks structureel tekort van drie miljoen gulden door een te grote overhead. Omdat het instituut niet verwacht dat de belangrijkste opdrachtgever, het ministerie van LNV, zijn opdrachtenstroom zal vergroten, wil het instituut meer opdrachten van derden binnenhalen. Sinds 1994 is de omzet uit opdrachten van derden van 6,5 miljoen gestaag gedaald naar iets meer dan vijf miljoen in 1997. Het IBN hoopt dit jaar voor acht miljoen binnen te halen, oplopend tot twaalf miljoen in 2000
Tijdens de reorganisatie wordt een extreem streng financieel beleid gevoerd. Uitgaande offertes van meer dan tienduizend gulden wil de directeur zelf ondertekenen en dat geldt ook voor elke uitgave voor apparatuur boven de vijfduizend gulden. Afdelingshoofden hebben hun bevoegdheid om mensen aan te stellen aan directeur Sepers moeten geven
Het nieuwe IBN krijgt straks drie onderzoeksafdelingen die beter zijn toegerust voor hun nieuwe taak. De afdeling Ecologie richt zich op kennisontwikkeling van de structuur en het functioneren van ecosystemen. De afdeling Ecologie en Ruimte gaat het fysieke voorkomen van ecosystemen in de ruimte en het effect van de ruimtelijke constellatie op ecologische processen onderzoeken. En de afdeling Ecologie en Samenleving moet de ecologische kennis integreren met maatschappijwetenschappelijke kennis om zodoende passende antwoorden te vinden voor de problemen met de natuur
Om een goede afstemming te krijgen met de maatschappelijke vragen wil het IBN drie zogenaamde klantbeheerders aanstellen. Deze moeten de maatschappelijke vragen vertalen in onderzoeksvragen als vertegenwoordigers van het instituut in de markt. Een nieuwe onderzoeksdirecteur zal de onderzoeksafdelingen gaan leiden. Deze persoon zal tevens parttime bosbouwhoogleraar zijn aan de LUW
Het meer maatschappelijk georienteerde IBN-DLO, zo meent Sepers, heeft een andere houding nodig, een houding die is gericht op het bijdragen aan het maatschappelijk debat over de natuur en het helpen oplossen van de daaruit voortvloeiende marktvragen. Daarnaast wil Sepers de expertise en vaardigheden vernieuwen. Dat kan gebeuren door de uitstroom van medewerkers met expertise en vaardigheden die niet passen binnen de te verwachten marktvraag, het aantrekken van nieuwe mensen die wel beschikken over de juiste expertise en door middel van scholing en training
Aangezien Visarend slechts een voornemen tot reorganisatie is en het officiele reorganisatieplan nog moet komen, kan de ondernemingsraad van IBN-DLO nog niet officieel reageren, vindt voorzitter ir Joop Spijker. Voorafgaand daaraan vraagt Spijker zich in het personeelsblad van het IBN af of het plan Visarend niet te veel afwijkt van de core business van het instituut, namelijk de ecologie. Het plan verbaast Spijker des te meer omdat het Kenniscentrum Wageningen kiest voor versterking van het fundamenteel en strategisch onderzoek en een verlaging van het toegepaste onderzoek. In het reorganisatieplan zal onderbouwd moeten worden welke kennisvelden op het gebied van de maatschappijwetenschappen in welke omvang voor het IBN noodzakelijk zijn.
De OR ondersteunt de klantgerichte benadering en de extra marketing via de klantbeheerders, maar de raad vraagt zich af of met die instrumenten niet een grotere omzetstijging is te realiseren dan de directie voorstelt. Ook wil de OR uitzoeken of de voorgestelde maatregelen bijdragen aan een beter financieel resultaat. Tenslotte stelt de OR vraagtekens bij het aantal arbeidsplaatsen dat moet verdwijnen. Hij juicht het toe dat er een sociaal plan komt waarin onder andere bijscholing voor de medewerkers is opgenomen. Uitstroom naar de bakken van het Arbeidsbureau is voor de OR echter onbespreekbaar. (GDu)
Kok projectleider bedrijfsvoering KCW
De huidige algemeen secretaris van het Landbouwschap, ir Gerrit Kok (52), is door de raad van bestuur van het Kenniscentrum Wageningen benoemd tot projectleider bedrijfsvoering
Kok krijgt de opdracht om een directie bedrijfsvoering op te zetten en wordt lid van het managementteam. Hij zal op 1 maart in dienst treden
Kok studeerde agrarische sociologie aan de Landbouwuniversiteit en was na zijn afstuderen in 1970 ondermeer werkzaam als inspecteur hoger agrarisch onderwijs. Bij het Landbouwschap, dat in de loop van 1999 ophoudt te bestaan, speelde hij een belangrijke rol in de voorbereiding van het nationale en het Europese landbouwbeleid
Kok is voorzitter van de raad van bestuur van het Van Hall Instituut voor hoger agrarisch onderwijs in Leeuwarden en bestuurlid van de Dienst Landbouwvoorlichting en van het Internationaal Agrarisch Centrum. (SVk)