Nieuws - 6 februari 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Benoeming KCW-voorzitter voorlopig uitgesteld
Het Kenniscentrum Wageningen (KCW) heeft nog geen voorzitter en krijgt die voorlopig ook niet. Het kandidatenlijstje van minister Van Aartsen is momenteel namelijk leeg, zo bevestigen enkele bronnen. De benoeming van de voorzitter wordt niet voor mei dit jaar verwacht
Waarom de benoeming in dit stadium is mislukt, is niet geheel duidelijk. Naar verluidt verschillen de betrokkenen van mening over de vraag aan wie het tot dusver mislukken van de benoeming kan worden toegeschreven. Die betrokken zijn minister Van Aartsen, zijn ambtelijke top, de besturen van LUW en DLO, de vertrouwenscommissie van de universiteitsraad van LUW en de ondernemingsraad van DLO
In december zegde Van Aartsen de Tweede Kamer toe dat hij zo spoedig mogelijk een nieuwe voorzitter zou benoemen. Eind december sprak de minister met de vertrouwenscommissie van de LUW en de ondernemingsraad van DLO. De vertrouwenscommissie van de universiteitsraad kan zelf kandidaten opperen en dient door de minister te worden gehoord. De ondernemingsraad van DLO heeft een adviesrecht bij dit soort benoemingen
De kandidaat van de minister, een hoge ambtenaar van zijn ministerie, heeft vorige maand twee keer een gesprek met de vertrouwenscommissie van de LUW gehad. Blijkbaar zijn die gesprekken niet naar tevredenheid verlopen, want de kandidaat zou na ampele overweging bedankt hebben voor de eer
Andere potentiele kandidaten, deels van buiten de landbouwwereld, zouden al eerder zijn afgehaakt om persoonlijke redenen, vanwege het salaris of wegens de aantrekkelijkheid van hun huidige positie
De functie van voorzitter Kenniscentrum Wageningen lijkt geen groot enthousiasme op te roepen in managersland. De nieuwe voorzitter heeft het komende jaar te maken met twee organisaties die elk juridisch-bestuurlijke aanpassingen moeten plegen om daadwerkelijk te kunnen fuseren. DLO is verwikkeld in een proces van verzelfstandiging, dat binnen het ministerie op enige weerstand stuit. En de LUW moet komend jaar een nieuwe bestuursstructuur krijgen, de MUB. De universiteitsraad zal moeten veranderen in een ondernemingsraad, om aan te haken bij de organisatiestructuur van DLO
Voorts hebben beide organisaties verschillende loonschalen en moet DLO de beschikking krijgen over een zelfstandige begroting. Het beginsaldo (welke bruidsschat krijgt DLO mee van het ministerie?) is een lastige politiek-financiele kwestie. De betrokkenen gaan ervan uit dat er in mei meer klaarheid is over de privatisering van DLO en de nieuwe bestuursopzet van LUW, wat de benoeming van de voorzitter zou vergemakkelijken
Nu de komst van de nieuwe voorzitter zeker tot mei is uitgesteld, willen de besturen van LUW en DLO niet bij de pakken neerzitten. Het college van bestuur en het DLO-bestuur zullen ervoor zorgen dat de vaart in het KCW-proces blijft, stelt rector Karssen desgevraagd. We zijn daarover in gesprek en zullen spoedig meedelen wat de vervolgstappen worden. (ASi)
Vaccinatie roeit Aujeszky-virus in tweehonderd weken uit
Het risico van een exportverbod voor levende varkens is economisch gezien de belangrijkste reden om de ziekte van Aujeszky in Nederland uit te roeien. Een verplicht vaccinatieprogramma moet het besmettelijke virus bestrijden, dat het centrale zenuwstelsel van met name varkens aantast. Ir J.A.A.M. Buijtels ontwikkelde de afgelopen vier jaar een computermodel om het bestrijdingsprogramma economisch en epidemiologisch te ondersteunen. Buijtels promoveerde op 4 februari bij prof. dr ir A.A. Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar Economie van dierziekten en dierziektenbestrijding, op zijn proefschrift Computer simulation to support policy-making in Aujeszky's disease control
Volgens Buijtels modeluitkomsten is het met de huidige aanpak mogelijk om vrij te worden van de virusziekte. Nederland heeft er belang bij eerder Aujeszky-vrij te zijn dan zijn handelspartners, want door een exportverbod voor vleesvarkens kunnen de opbrengsten met zo'n dertig procent teruglopen
Buijtels berekende dat de ziekte van Aujeszky uitgeroeid kan worden door zeugen minstens drie keer per jaar en vleesvarkens een keer per cyclus te enten. Een gemiddeld bedrijf is dan na tweehonderd weken geheel vrij van het virus
In 1996 voldeed het reeds verplichte vaccinatieprogramma aan de door Buijtels gestelde uitroeiingsnormen. Volgens de promovendus zijn de resultaten in de praktijk zelfs dermate goed dat het moment bereikt is waarop het economisch gezien beter is om zieke dieren met bloedonderzoek op te sporen en versneld af te voeren, dan door te gaan met het vaccineren van alle varkens in Nederland. (WRe)
Wageninger met de dood bedreigd in Mozambique

De coordinator van het samenwerkingsproject Plant, soil and water van de LUW en de landbouwfaculteit van de Eduardo Mondlane universiteit (UEM) in Maputo is eind december 1996 noodgedwongen teruggekeerd naar Nederland. De Wageninger had in Mozambique een brief ontvangen waarin onbekenden geld van hem eisten en hem met de dood bedreigden. Daarop werd hij na overleg voorlopig gerepatrieerd, in afwachting van verdere ontwikkelingen. Dit maakte het Bureau Kennisbemiddeling van de LUW op 29 januari bekend. De persoon in kwestie geeft om persoonlijke redenen geen commentaar
Volgens bureaumedewerker ir F. Moors neemt het geweld in de Mozambikaanse samenleving toe en is het steeds moeilijker om de veiligheid van medewerkers te garanderen. De tweede projectmedewerker van de LUW is echter niet gerepatrieerd. Deze persoon is niet belast met financieel projectbeheer en heeft vermoedelijk daarom geen dreigbrief ontvangen. Het college van bestuur beslist medio februari of de coordinator mag terugkeren naar Mozambique. (LVo)
Veel LUW-studenten halen temponorm

Vorig studiejaar hebben 281 LUW-studenten minder dan 21 studiepunten gehaald. Bij 91 studenten wordt de basisbeurs omgezet in een lening, bij 190 studenten wordt ook hun aanvullende beurs omgezet in een lening. Ruim tweehonderd andere studenten haalden hun temponorm ook niet, maar zij hadden om uiteenlopende redenen geen recht op een beurs. Dat blijkt uit cijfers van de Informatie Beheer Groep in Groningen. Het percentage studenten dat de temponorm niet haalt, zes procent, ligt in Wageningen flink onder het landelijke gemiddelde. In het wetenschappelijk onderwijs bedraagt het aantal temposlachtoffers zeventienduizend studenten, twaalf procent van het totaal. (GDu)