Nieuws - 19 december 1996

Verhandelbare emissierechten beter voor milieu

Verhandelbare emissierechten beter voor milieu

S. Kruitwagen promoveerde 10 december op haar proefschrift An economic analysis of tradable emission permits for sulphur dioxide emissions in Europe. Verzuring is een grensoverschrijdend milieuprobleem en is te danken aan emissie van SO2, NOx en NH3. In Europa zijn reeds twee protocollen afgesloten voor bestrijding van het probleem, uitgaande van uniforme emissiereductie en bepaalde depositiedoelstellingen. Kosteneffectief zijn beide protocollen echter niet. Kruitwagen, die zich in haar onderzoek beperkt tot SO2, vroeg zich af of een systeem van verhandelbare uitstootrechten kan bijdragen aan een kosteneffectieve bestrijding van SO2-emissie en hoe zo'n systeem er dan uit moet zien. De mate van aantasting van het milieu hangt namelijk niet alleen af van de hoeveelheid vervuiling maar ook van de plaats. De gevolgen voor het milieu van het gebruik van volledig vrij verhandelbare emissierechten zijn onzeker, al leidt zo'n systeem wel tot minimale bestrijdingskosten. Kruitwag
en gaat daarom uit van een depositiedoelstelling en niet van uitstoot.

Ze ontwikkelde een nieuw systeem van verhandelbare emissierechten, guided bilateral trade. Centrale gedachte hierbij is dat niet iedere handelstransactie aan de depositiedoelstellingen behoeft te voldoen, maar het totaal aan transacties wel. Restrictie bij de transacties vormt een zogenaamde handelsvector die aangeeft hoeveel uitstootrechten emissiebronnen mogen aan- of verkopen. Een instituut kan toezien op de deze verhandelde hoeveelheid. Kruitwagen concludeert dat guided bilateral trade kosteneffectief is, mits alle transacties winstgevend zijn. Nadeel is echter dat de handel in emissierechten niet per definitie winstgevend is. Subsidies kunnen hierbij helpen. Desondanks kan het systeem aanzienlijke kostenbeparingen blijven opleveren. Of guided bilateral trade daadwerkelijk het licht zal zien, hangt volgens Kruitwagen in belangrijke mate af van de politieke bereidheid van landen om een dergelijk handelssysteem te accepteren.