Nieuws - 2 februari 1995

VCW stemt in met college-voorstel leerstoelenplan

VCW stemt in met college-voorstel leerstoelenplan

De vaste commissie wetenschap die het college van bestuur moet adviseren over wetenschapsbeoefening op de LUW, vindt het voorgestelde leerstoelenplan in hoofdlijnen alleszins evenwichtig. De commissie constateert dat slechts een beperkt aantal wetenschapsgebieden niet wordt gecontinueerd. Het effect hiervan op de voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprogramma's zal volgens haar meevallen, omdat de looptijd van de programma's ongeveer tegelijkertijd afloopt met de tijd waarin de bezuiniging moet worden gerealiseerd.

De vcw maakt wel de kanttekening dat de effecten van de clusterindeling hier en daar merkbaar zijn, maar ze wil die niet benoemen. Ze vraagt in algemene zin aandacht voor de clusteroverstijgende wetenschapsgebieden. Als tweede kanttekening pleit de commissie voor alleen deeltijdstoelen, wanneer de deeltijdhoogleraar voldoende kan samenwerken met anderen in het wetenschapsgebied.

De commissie geeft dus geen advies over wat bijvoorbeeld met Diertaxonomie moet gebeuren, de stoel die de sector Plantaardige produktie als sectoroverstijgend had aangemerkt en spreekt zich ook niet uit over de halve leerstoel Nematologie die het college wil instellen. De voorzitter had van te voren de vergadering toestemming gevraagd om slechts in algemene termen over het leerstoelenplan te spreken, zo blijkt uit de notulen. De plenaire vergadering over het leerstoelenplan was niettemin besloten.