Nieuws - 22 juni 1995

Universiteitsraad kan het sturen niet laten

Universiteitsraad kan het sturen niet laten

Een meerderheid van universiteitsraad kan het oormerken van budgetten niet laten. Dat bleek tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de commissies Financien en planning en Onderwijs en onderzoek over de verdeling van geld. Het college van bestuur stelt voor zoveel mogelijk bevoegdheden via onderwijs- en onderzoeksinstituten dichter bij de werkvloer te leggen. De instituutsbesturen en -directeuren moeten een zo groot mogelijke vrijheid krijgen om de middelen efficient in te zetten. Hoewel de raadsfracties het eens zijn met dat principe, willen ze toch vasthouden aan centraal vastgestelde gedetailleerde criteria als de verhouding tussen ondersteunend personeel en wetenschappers en de budgettering van onderwijsvormen. Een krachtig pleidooi van planningsambtenaar drs P.M.H. Deneer om onderzoeksinstituten de vrijheid te geven op basis van begrotingsvoorstellen hun eigen formatie te regelen, maakte geen indruk. Volgens een toezegging van de vice-voorzitter zal het college een
verhouding WP/TAP in de voorstellen verwerken. Hij wees de raad erop dat zoiets nu al niet werkt. De raadsleden vrezen echter dat het technisch personeel anders de dupe wordt van de oververtegenwoordiging van wetenschappers in de instituutsbesturen.

Het college zal ook stringentere eisen aan de onderwijsvormen overnemen, hoewel dat niet zijn voorkeur heeft. Voor het college staat centraal dat de te vormen onderwijsinstituten een directeur of voorzitter krijgen die zich verantwoordelijk weet voor de ontplooiing van het instituut en voor de kwaliteits- en budgetbewaking. Het inkopen van onderwijs bij vakgroepen voorkomen dat vakgroepen te pas en te onpas niet-rendabele onderwijsvormen aanbieden. Een aantal raadsleden verzette zich overigens tegen de suggestie dat vakgroepen op grote schaal onderwijselementen aanbieden, louter en alleen om hun personeelsformatie veilig te stellen. Ze missen een feitelijke onderbouwing van die stelling.