Nieuws - 4 september 1997

Teelthoogleraren kunnen leven met rapport commissie-Verhoeff

Teelthoogleraren kunnen leven met rapport commissie-Verhoeff

Teelthoogleraren kunnen leven met rapport commissie-Verhoeff
Vervelend, maar er valt mee te leven. Dat is de reactie van de hoogleraren van het departement Plantenteelt op het rapport van de commissie-Verhoeff. De kritiek op delen van het departement kwam voor de hoogleraren niet geheel onverwacht. Nu de vakgebieden grotendeels intact blijven, willen de hoogleraren wel meewerken aan een reorganisatie
De officiele reactie van het college van bestuur op het rapport van de commissie-Verhoeff laat nog een week op zich wachten. Rector prof. dr Cees Karssen kan niet zeggen of het college de aanbevelingen overneemt, maar hij laat er geen misverstand over bestaan dat het rapport uiterst serieus genomen moet worden. Deze nota vormt het uitgangspunt voor ons beleid. Als gevolg van deze nota volgt er een ingrijpende reorganisatie.
Dat die reorganisatie gaat plaatsvinden bij de in het rapport zwaar bekritiseerde groepen Ecologische landbouw, Tuinbouwplantenteelt, Gewas- en graslandkunde en Bosbouw, lijkt niemand meer te betwijfelen. Ook de betrokken hoogleraren niet. Desalniettemin is het oordeel van departementsvoorzitter prof. dr ir Rudy Rabbinge over het rapport voorzichtig positief. De toon van het rapport is acceptabel, vindt hij
Het voorstel om de leerstoelgroepen Tuinbouw en Gewas- en graslandkunde op te heffen en te vervangen door de leerstoelen Open teelten en Beschermde teelten, komt volgens Rabbinge overeen met de profielen in het huidige leerstoelenplan. Mijns inziens verandert er niet zo veel. De kritiek op de kwaliteit van onderdelen van de teeltgroepen komt voor hem niet onverwacht en voor de betrokken hoogleraren ook niet, denkt Rabbinge. Het is belangrijk dat dat nog eens is gezegd. Ik denk dat we met de aanbevelingen aan de slag kunnen. Voorwaarde is wel dat het college van bestuur vertrouwen heeft in de verantwoordelijken. Rabbinge denkt dat het nuttig is dat de leerstoelgroepen nu zelf het initiatief nemen voor een reorganisatie
Karakterverandering
Net als de overige leerstoelhouders heeft Rabbinge het conceptrapport gelezen en de kans gekregen zijn commentaar te geven. In de conceptversie ontbrak de leerstoel Open teeltsystemen. Dit aandachtsgebied is volgens Rabbinge echter zo belangrijk dat hij even vreesde voor een totale karakterverandering van de LUW. Deze leerstoelgroepen zijn van wezenlijk belang voor het groene karakter van de universiteit. Het leek opeens niet ondenkbeeldig dat de LUW zonder landbouw verder zou gaan.
Hiermee kan ik leven. Hoogleraar Gewas-en graslandkunde prof. dr ir Paul Struik heeft weer moed voor de toekomst. Zijn leerstoelgroep ligt zwaar onder vuur en als de aanbevelingen voor een grondige reorganisatie worden doorgevoerd, is niemand zeker van een arbeidsplaats, ook de leerstoelhouder niet. Maar hoewel hij de kritiek op de kwaliteit van zijn groep heel vervelend vindt, meent Struik dat de angel uit het rapport is gehaald. Na het lezen van het conceptrapport zag Struik zijn aandachtsveld volledig verdwijnen. Tussen de regels van het rapport door las Struik dat hij als hoogleraar niet functioneerde. Nu de commissie een leerstoelgroep Open teelten aanbeveelt, ziet Struik weer een taak voor zichzelf en een deel van zijn medewerkers
Uiterst teleurgesteld was Struik toen hij het conceptrapport onder ogen kreeg. De kritiek op de kwaliteit van zijn medewerkers doet geen recht aan het specifieke karakter van zijn leerstoelgroep. Wij zitten bijvoorbeeld altijd met tijdrovend veldwerk. Voor conclusies zijn vaak de cijfers van vele jaren nodig. Als je ons internationaal vergelijkt met andere agrarische vakgroepen, blazen we een aardig deuntje mee.
Orde op zaken
Hoogleraar Ecologische landbouw prof. dr Erik Goewie sluit zich in grote lijnen aan bij de mening van zijn collega-hoogleraren uit het departement Teeltwetenschappen. Belangrijk voor Goewie is niet alleen het behoud van de leerstoelgroep Open teelten, maar ook de erkenning dat Ecologische landbouw op de universiteit een voortrekkersrol moet vervullen. De kritiek op zijn medewerkers is fors, maar Goewie beseft dat hij van de commissie een kans krijgt om orde op zaken te stellen. Al ziet hij op tegen de boodschap die hij zijn medewerkers moet vertellen. Menselijk gezien is het een drama.
Goewie heeft ook forse kritiek op het rapport. De onderbouwing van het rapport is wat Goewie betreft lichtvaardig. Vooral de uitspraken over de onderwijskwaliteit van zijn vakgroep zitten hem dwars. Volgens Goewie is het oordeel gebaseerd op onjuistheden. Zo zou de leerstoel volgens het rapport relatief weinig afstudeervakkers hebben. Vorig jaar hadden we er 35, weerlegt de hoogleraar. Goewie wijst er bovendien op dat onlangs nog twee studenten de C.T. de Wit-prijs hebben gehad voor hun scriptie
Het spijt Goewie dat de medewerkers van de leerstoelgroepen niet de kans hebben gehad hun mening te geven over het rapport. De hoogleraar heeft dan ook weinig waardering voor de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen. Zo slordig kun je mensen niet aan de kant zetten.
Andere oordelen commissie-Verhoeff
  • Biosystematiek - De leerstoelen Plantentaxonomie en Diertaxonomie moeten zo snel mogelijk worden samengevoegd tot een leerstoel Biosystematiek
  • Nematologie - Moet een hele leerstoel krijgen in plaats van een halve. De leerstoel moet niet biomoleculair maar populatiebiologisch worden ingevuld, in samenwerking met het IPO-DLO, dat wellicht is geinteresseerd in medefinanciering
  • Ecofysiologie - Moet een hele leerstoel krijgen in plaats van een halve. Moet fungeren als schakel tussen de fysiologie en de teeltgroepen; accent dient te liggen op de teelt en een hoog integratieniveau
  • Plantaardige productiesystemen - De kern van de leerstoel is het duurzaam landgebruik in de tropen, waarbij de nieuwe hoogleraar het accent moet leggen op teeltsystemen. Niet te breed dus. Opvolging van Fresco moet snel worden geregeld
  • Theoretische productie ecologie - Gewoon een hele goede groep, vindt de commissie. Wel moet de succesvolle groep blijven vernieuwen
  • Virologie - Sterke groep. Met name het onderzoek naar bestrijding van insectenplagen met baculovirussen moet worden gekoesterd. Bij het meer fundamentele onderzoek moet de leerstoelgroep oppassen niet los komen te staan van het overige Wageningse onderzoek
  • Plantenfysiologie - Moet meer samenwerken met de leerstoelgroep Plantencytologie en -morfologie. Dat is vooral in het belang van PCM, die nu veel service verleent aan andere vakgroepen door het ter beschikking stellen van apparatuur en methoden. Nuttig, maar naar de huidige maatstaven scoor je daar niet mee, oordeelt de commissie