Nieuws - 23 maart 1995

Studentenhuisvesting gaat huur minder verhogen

Studentenhuisvesting gaat huur minder verhogen

De SSHW gaat de jaarlijkse huurverhoging van 5,5 procent voor alle kamers verlagen naar gemiddeld 4,5 procent. Dit betekent bijvoorbeeld dat de relatief goedkope kamers op de Haarweg en Rijnsteeg zes procent huurverhoging krijgen. De relatief dure kamers op de Nobelweg en Droevendaal krijgen drie procent huurverhoging.


Dit nieuwe beleid is mogelijk omdat het ministerie niet meer de hoogte van de huurverhoging bepaalt. Deze beleidsvrijheid voor de SSHW komt tegelijk met de verzelfstandiging van woningbouwcorporaties. Daarmee worden in een keer de subsidieverplichtingen van de staat afgekocht. Deze zogenaamde brutering levert de SSHW 135 miljoen gulden op, die grotendeels belegd zullen worden.

Overigens hoopt de SSHW, bij monde van directeur ir P.J.W. Duyx, op nog eens zo'n 4,5 miljoen extra. De brutering is namelijk met een verdeelsleutel uitgevoerd die voor corporaties met relatief nieuwe gebouwen, zoals alle Nederlandse stichtingen studentenhuisvesting, ongunstig uitpakt. De totale verzekerde waarde van de SSHW-bezittingen bedroeg in 1993 265 miljoen gulden.

Omdat de SSHW met de verzelfstandiging als projectontwikkelaar kan optreden, is zij begonnen met de aankoop van panden. Nog dit jaar wordt Herenstraat 14 verbouwd tot dertien kamers. In 1996 wordt de voormalige Wilhelmina Mavo bij het Jan Kopshuis verbouwd tot vrij dure wooneenheden. De opbrengst van zo'n project komt ten goede aan andere doelgroepen van de SSHW die op lagere huren zijn aangewezen.

In 1997 wordt de Pedel verbouwd, terwijl in de jaren daarna op het huidige terrein van Tuinbouwplantenteelt nieuwbouw gepleegd wordt. Daarnaast is de renovatie van de Rijnsteeg gepland, waarvan de kosten 50 miljoen gulden bedragen. Droevendaal zal herbouwd worden maar waarschijnlijk niet in de huidige omvang. Overigens ging de gemeenteraad, na verzet van de VVD en CDA, akkoord met het bestemmingsplan waarmee de huidige tijdelijke barakken door definitieve huisvesting vervangen kunnen worden.

De SSHW zal zich ook op nieuwe doelgroepen richten. Daarbij wordt gedacht aan de grote groepen studenten die hoger onderwijs in Ede volgen, maar ook aan minderjarige asielzoekers, gastmedewerkers van de LU met hun gezinnen en stagiaires van DLO-instituten. Door de leegstand, nu zestig kamers, denkt de stichting er voorts aan woonkamers te realiseren op de sterflats. Verder zal bij de toewijzing van kamers voortaan de wooncarriere, de tijd die een huurder al bij de SSHW huurt, zwaar meewegen.