Nieuws - 11 januari 1996

Structuurcommissies Lucht en Bodem

Structuurcommissies Lucht en Bodem

De structuurcommissie Luchtkwaliteit/Arbeid en Gezondheid en de structuurcommissie Bodemkunde zijn samengesteld. Voorzitter van de commissie Lucht is voormalig rector magnificus prof. dr H.C. van der Plas; voorzitter van de commissie Bodem is prof. ir H. Kuipers, emeritus hoogleraar Grondbewerking en Gronddynamica.

De structuurcommissie Lucht gaat de leerstoel Lucht op de vakgroep Luchtkwaliteit opnieuw bekijken. Prof. dr J. Lelieveld, die deze leerstoel tot nu bezette, wordt binnenkort aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Atmosferische chemie. De vraag is of het nog zinvol is dat Wageningen zijn leerstoel opnieuw met Atmosferische chemie invult. De commissie moet bekijken of het zin heeft dat de LUW zich specialiseert in de lagere luchtlagen, zodat Wageningen complementair wordt aan het Utrechts Centrum voor Klimaatstudies. Ook moet de commissie vaststellen of de leerstoel Luchtkwaliteit met de leerstoel Meteorologie in een nieuwe vakgroep is onder te brengen.

De structuurcommissie Lucht zal zich tevens bezinnen op de invulling van Arbeid en gezondheid aan de LUW. Eerder zou het cluster Bodemkunde en Milieuhygiene een 0,4-leerstoel Arbeid en gezondheid krijgen. De raad koos echter voor een 0,4-leerstoel Bodemvruchtbaarheid en plantevoeding. Het cluster tekende bezwaar aan tegen dit besluit; nu staat invulling van de leerstoel alsnog ter discussie. De commissie krijgt tot taak twee scenario's uit te werken.

Dat laatste is ook de opdracht van de structuurcommissie Bodemkunde, die zich moet bezinnen op de taakafbakening van de bodemkundige leerstoelen. In het leerstoelenplan van vorig jaar zijn de leerstoelen Geologie en Mineralogie en de leerstoel Bodemvruchtbaarheid en plantevoeding geschrapt. De vraag is nu hoe deze aandachtsvelden en de bovengenoemde 0,4-leerstoel een plaats kunnen krijgen binnen de vakgroepen Bodemkunde en plantevoeding en Bodemkunde en geologie. De commissie moet zich ook bezinnen op een fusie van beide vakgroepen.

De structuurrapporten Lucht en Bodem, die in juni af moeten zijn, zullen in samenhang worden bekeken. Dan zal worden besloten aan welk aandachtsveld de 0,4-leerstoel krijgt.