Nieuws - 1 juni 1995

Standpunten

Standpunten

Naar de stembus

Tussen 2 en 16 juni mogen studenten en medewerkers van de LUW een nieuwe universiteitsraad kiezen. Heeft dat zin?


Ja, meent Bas van Winden, vijfdejaars student Milieuhygiene. Ik steun de PSF, omdat de PSF daden stelt en aan problemen werkt. Dat lijkt me beter dan even je vrienden aan de bar te vertellen hoe slecht het gaat met studerend Nederland, om daarna een nieuwe meter te bestellen." Jong en oud prijst zich aan. Hoewel ik van 1935 ben, zie ik nog niet reikhalzend uit naar de VUT, maar wil ik me graag, als lid van TAP82, intensief gaan inzetten voor het werk in de universiteitsraad." Was getekend: Pim van den Bold.

De raad bestaat uit 33 leden, waarvan vijf buiten-universitaire. De overige 28 worden verkozen per geleding: het wetenschappelijk personeel kiest veertien raadsleden, het ondersteunend en beheerspersoneel (obp, voorheen tap) zeven en de studenten eveneens zeven. Kanttekening: als per geleding minder dan 35 procent gaat stemmen, verliest die vertegenwoordiging een zetel. Alleen bij de studenten is dat een reeel risico. Elke geleding kan kiezen uit twee partijen.

Studenten: de Progressieve Studentenfractie (PSF) of de Christen Studenten Fractie (CSF).
Beheers- en ondersteunend personeel: TAP82 of Progressief Personeel (PP).
Wetenschappers: Centrale Lijst (CL) of Progressief Personeel (PP).

Onderwijs

 • Behoud van de vrije onderwijskeuze. (PSF en CSF)
 • De normen voor de toekenning van onderwijscapaciteit moeten niet omlaag; de LUW moet geen onderwijsfabriek worden. (PP)
 • De studiedruk mag geen aanleiding zijn het niveau van vakken te verlagen om maar zoveel mogelijk studenten te houden. (CSF)
 • Bundeling van studierichtingen. (PP, CL en TAP82)
 • Daarbij mag de inhoudelijke naamgeving van studierichtingen en specialisaties niet wegvallen. (PP)
 • Integratie van MSc en regulier onderwijs krachtig ter hand nemen. (CL)
 • Verbetering en uitbreiding probleem-gericht onderwijs. (PSF)
 • Een verdere uitwerking van de differentiatie tussen onderzoeksgerichte en toepassingsgerichte orientatie is wenselijk. (PP)
 • Evaluatiemethoden verbeteren en zorgen voor meer mogelijkheden om ook iets met de resultaten te doen. (PSF)
 • Voor ononderbroken blokonderwijs. (CL)
 • Alleen verblokking mits het de kwaliteit verhoogt en het geen verkapte bezuinigingsmaatregel is ten koste van de vrije keuze. (CSF)

  Onderzoek

 • Een jaarlijkse toetsing van alle onderzoek, waarbij ook duurzaamheid een doorslaggevende rol gaat spelen. (PSF)
 • Een ethische toetsing van biotechnologisch onderzoek. (CSF)
 • Minimaal tien procent van de capaciteit reserveren voor normatief onderzoek. (CL)
 • Onderwijs en onderzoek dienstbaar maken aan belangrijke politieke en maatschappelijke doelen: emancipatie, rechtvaardigheid en duurzaamheid. (PP)
 • Onderzoeksprojecten mogen de sociale en economische verschillen niet vergroten. (PSF)
 • Verdere versterking van interdisciplinair onderzoek. (PP)

  Bezuinigen

 • De reorganisatie moet zoveel mogelijk zonder gedwongen ontslagen plaatsvinden. (TAP82, PP en CL)
 • De bestuurders op het hoofdgebouw zullen het eerst kiezen voor de belangen van het personeel. De student komt op de tweede plaats. (PSF)
 • Besparingen op apparatuur zijn mogelijk zonder schadelijke gevolgen; gemeenschappelijk gebruik is nodig. (PP)
 • Minder geld voor informatietechnologie. (PP)
 • Blijf toezien op meer dan evenredige bezuiniging op het Bureau. (CL)
 • Geen folder Op weg naar een nieuwe baan voor iedere werknemer, maar een individuele benadering van personeelsleden die overtollig lijken. (PP)
 • Deeltijdwerk stimuleren. (TAP82 en PP)

  Besturen

 • De onderwijs- en onderzoeksinstituten kunnen organisatorisch worden ondergebracht bij de sectoren. Er zijn dan sectorraden nodig, die direct moeten worden verkozen. (PP)
 • Geen verkokering in sectoren; de ongedeelde faculteit der Landbouw- en milieuwetenschappen moet blijven voortbestaan. (CL)
 • Een voorzichtig beleid ten aanzien van facilitaire bedrijfsvoering. (TAP82)
 • Het auditorenfonds moet groter worden, aangezien steeds meer studenten uit besturen genoodzaakt zijn er gebruik van te maken. (PSF)
 • Er is plaats voor twintig tot veertig vakgroepen binnen de faculteit. (CL)
 • Vakgroepsbesturen dreigen onwerkbaar te worden door het instellen van megavakgroepen. (PP)

  Studenten

 • Behoud van de sportvoorzieningen. (PSF)
 • Vergroten van mogelijkheden met het computernetwerk. (PSF)
 • Investeren in interactief computerondersteunend onderwijs. (CSF)
 • Het behouden van bibliotheken en praktischer openingstijden ervan. (PSF)
 • Geen avondcolleges. (CSF, PSF)

  Personeel

 • Er moeten dienstcommissies bij de verschillende sectoren worden ingesteld. (TAP82)
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kinderopvang moeten overeind blijven. (PP)
 • Taken moeten in overeenstemming zijn met functie en opleiding van personen. Bij facilitaire dienstverlening kan uitholling van taken ontstaan omdat vakgroepen het dan maar zelf gaan doen. (TAP82)
 • De vakgroep, niet een instituut, moet de basis zijn voor de beoordeling van medewerkers. (PP)
 • Verbetering van de taalvaardigheid van docenten. (CSF)
 • Meer vrouwelijke medewerkers op plaatsen waar contact is met studenten. (PSF)
 • Voorzichtig met positieve discriminatie; uiteindelijk selecteren op kwaliteit. (CSF)