Nieuws - 2 maart 1995

Risico

Risico

Minister dr E. Borst-Eilers van Welzijn en Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de normgeving voor dioxinen, maar de vergelijkbare risico's van PCB's blijven buiten beschouwing.


Borst en haar ambtgenoot van VROM (Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en milieubeheer) willen dat het basisdocument dioxinen van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene wordt herzien.

De resultaten van het Nederlands Moedermelk Onderzoek, waaruit bleek dat dioxine schadelijk is voor de hormoonhuishouding en intelligentieontwikkeling van het nageslacht, moeten worden betrokken bij de huidige normgeving. De minister vraagt de Commissie Risico-evaluatie Stoffen van de Gezondheidsraad uiterlijk dit najaar advies uit te brengen.

Dr A. Brouwer, lid van de commissie en werkzaam op de vakgroep Toxicologie, zegt dat er tot nu toe weinig reactie is gekomen op het Nederlands Moedermelk onderzoek. Het ministerie van Vrom streeft naar negentig procent reductie van de dioxine-emissies bij afvalverbrandingsinstallaties en daarmee is de kous voor hun af. Vrom denkt dat de blootstelling van de mens aan dioxines daarmee vanzelf teruggaat. Bovendien kijken ze alleen naar dioxines, terwijl uit ons onderzoek blijkt dat de risico's van PCB's bijna even groot zijn."

Volgens Brouwer moet je kijken hoe PCB- en dioxines in het voedsel terecht komen en nagaan wat de risico's daarvan zijn. Dus niet alleen verbrandingsinstallaties maar ook diverse voedingsmiddelen bekijken." Visolie bijvoorbeeld kan veel PCB's bevatten. Je moet dus een risico-schatting maken van dit produkt." Ook vindt hij het belangrijk dat verder onderzoek wordt gedaan naar de invloed van dioxine op de fertiliteit van het nageslacht. Uit dierproefonderzoek bleek dat dioxine en PCB's de vruchtbaarheid negatief beinvloeden.

Maar tot nu toe is weinig animo voor dergelijke risico-schattingen. Over een onderzoeksvoorstel dat de vakgroep Toxicologie begin dit jaar bij de Stichting Technische Wetenschappen van de NWO indiende, is negatief geoordeeld.