Nieuws - 24 oktober 1996

Raad: sector PGW moet verder bezuinigen

Raad: sector PGW moet verder bezuinigen

De universiteitsraad gaat niet akkoord met het voorstel van het college van bestuur om de laatste 25 procent van de bezuinigingsopdracht van de sector Plant- en gewaswetenschappen op te schorten. Het college acht verdere bezuinigingen niet verantwoord, maar de meeste fracties in de raad wel. Dat bleek op 22 oktober in de raadscommissie financien en planning.


Het college van bestuur heeft zich afgelopen zomer laten overtuigen dat de sector onmogelijk verder kan bezuinigen, zonder dat essentiele taken in het geding komen. Het college stelt een minimum-programma voor de sector voor, dat 1,8 miljoen gulden hoger ligt dan tot dusverre. Negen ton daarvan is nodig om een verplichting na te komen jegens de akademie van wetenschappen, KNAW, ten behoeve van de onderzoekschool EPW. Sector en college kwamen de afgelopen maand met een brief uit 1993 aanzetten, waaruit die verplichting blijkt.

De twee personeelsfracties in de raad, Progressief Personeel en Centrale Lijst, achten dit geen overtuigend bewijs dat de sector niet meer kan bezuinigen. Volgens de fracties dient PGW te bezuinigen door het onderwijs efficienter aan te bieden en te besparen op aio's.

De fracties Tap82 en CSF waren gevoelig voor het argument dat de sector zijn verplichtingen naar de KNAW moet nakomen. Deze fracties steunen het college-voorstel om het PGW-budget met terugwerkende kracht met negen ton op te hogen. Het college heeft een fout gemaakt en die moet dan hersteld worden", meende Tap82-woordvoerder drs W.E.J. Van den Bold. Verder dan de negen ton willen deze fracties echter niet gaan, zodat de sector naar hun oordeel alsnog negen ton moet bezuinigen.

Alleen de Progressieve Studentenfractie en de buiten-universitaire leden steunen het collegestandpunt. Zij zijn gevoelig voor het bestuurlijke standpunt van collegelid mr H.M. van den Hoofdakker dat PGW sterk in zee moet kunnen gaan met DLO". Het collegelid wil eerst een strategisch plan opstellen, alvorens eventueel verder te bezuinigen op PGW. De meeste raadsfracties missen echter een overtuigende cijfermatige onderbouwing van dit bestuurlijke standpunt. Ze hebben de indruk dat de sector nooit serieus heeft gezocht naar het volledige bezuinigingsbedrag: ruim zeven miljoen gulden.

De definitieve beslissing over de PGW-bezuinigingen valt op 29 oktober. Omdat de personeelsfracties een meerderheid hebben in de raad, ligt het in de rede dat PGW voor de volledige bezuiniging moet opdraaien. De fracties achten het niet verkoopbaar naar de rest van de universiteit om af te zien van honderd procent. Wel willen ze een deel van de opgebouwde schuld van de sector PGW (ruim vier miljoen) kwijtschelden, als de taken in overeenstemming zijn gebracht met het beschikbare budget.