Nieuws - 27 april 1995

Raad maakt zich niet druk om uitholling bevoegdheden

Raad maakt zich niet druk om uitholling bevoegdheden

De universiteitsraad van de LUW reageert laconiek op de deze maand uitgelekte notitie over de modernisering van de bestuursstructuur. Wel was PP-raadslid dr E. Egberts ontstemd over de notitie voor het circus Nuis, waarin werd opgemerkt dat de universitaire bestuurscultuur omslachtig is, vergeleken met de hogescholen en met DLO.


Rector magnificus dr C. Karssen wees de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het discussiestuk van de hand. Het stuk was niet door het college geproduceerd. Er ligt natuurlijk wel een probleem", vond hij.

In de uitgelekte ambtelijke notitie van het ministerie van Onderwijs wordt aangeraden om universiteitsraden te vervangen door medezeggenschapsraden en alle bestuursbevoegdheden toe te delen aan het college van bestuur en het faculteitsbestuur. Zelfs het begrotingsrecht van de raden moet volgens de onderwijsambtenaren vervallen.

Minister Ritzen heeft al eens in 1994 een wetsontwerp over de bestuursstructuur willen indienen, maar het algemeen verzet weerhield hem daar uiteindelijk van. Onlangs nog merkte Ritzen in het universiteitsblad Folia op dat de universitaire bestuursstructuur te ondoorzichtig is. Met name de facultaire autonomie op het gebied van het onderwijs was hem een doorn in het oog, omdat het de colleges maar niet lukt de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk te verbeteren.

Collegevoorzitter dr ir M.P.M. Vos verwacht dat er beweging komt in de discussie over de bestuursstructuur. Dat hoeft, denkt hij, niet per se via deze notitie te gebeuren, maar kan ook via een aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden die de Eerste Kamer ter behandeling is aangeboden. Deze wet maakt een uitzondering voor de universiteiten, maar als die paragraaf wordt geschrapt, krijgen de universiteiten ook een ondernemingsraad met de daaraan toegekende wettelijke bevoegdheden. Via een zogenaamde novelle kan minister Ritzen dan de oude structuur buiten werking stellen, in afwachting van de wetswijziging.

Met name op het gebied van personeelsbeleid zijn de bevoegdheden van een ondernemingsraad zwaarder dan die van de huidige universiteitsraad. Die heeft daar nu namelijk vrijwel niets over te vertellen. Bevoegdheden over de inrichting van onderwijs en onderzoek en het budgetrecht komen bij een dergelijke aanpassing volledig bij het college van bestuur. Een ondernemingsraad krijgt slechts adviesrecht.