Nieuws - 1 februari 1996

Professional Masters LUW blijft Haagse twistappel

Professional Masters LUW blijft Haagse twistappel

De twee beroepsgerichte Professional Masters-opleidingen van Landbouwuniversiteit en agrarische hogescholen blijven een boeien gespreksonderwerp in de politiek, bleek op 29 januari in Den Haag. Landbouwminister Van Aartsen ondersteunde de opleidingen als experimentele leerwegen; staatssecretaris Nuis (Onderwijs) vond dat de Professional Masters hbo-opleidingen dienen te zijn. Frappant was dat beide bewindslieden dachten op een lijn te zitten.


De situering was bijzonder. Terwijl de onderwijsspecialisten om kwart over elf met Nuis begonnen aan de bespreking van het Hoger onderwijs en onderzoekplan (HOOP), gingen de landbouwspecialisten een zaal verder met Van Aartsen in gesprek over zijn nota Kennis in beweging. Daarin kwam het agrarisch onderwijs en onderzoek uitgebreid aan bod. Vrijwel synchroon spraken de D66-leden Ter Veer (landbouw) en Jorritsma (onderwijs) over het toppunt van verkokering.

Verschillende Kamerleden maakten zowel Van Aartsen als Nuis attent op de Professional Masters van de LUW. Het CDA-Kamerlid Reitsma was tegen de gezamenlijke Professional Masters van de LUW en het hoger agrarisch onderwijs, vertelde hij Van Aartsen. Het zou te navelstaarderig zijn en ingaan tegen de wens van het ministerie van Onderwijs en het bedrijfsleven. De LUW en agrarische hogescholen kunnen hun aanbod beter verbreden vanuit een zelfstandige positie", meende Reitsma.

Van Aartsen antwoordde dat de universiteit en hogescholen niet samen gaan klitten, maar dat de samenwerking van belang is. Hij zag de Professional Masters als differentiatie van de opleidingen binnen de LUW" en aldus in overeenstemming met het HOOP. Dat beleidsdocument staat immers bol van de term differentiatie.

De geestelijk vader van de term, staatssecretaris Nuis, had vorig jaar geen moeite met deze interpretatie, maar hij heeft inmiddels wat randvoorwaarden opgesteld. De meest ingrijpende is dat studenten voor de beroepsgerichte Masters-opleiding vier jaar werkervaring moeten hebben. Daaraan voldoen de Wageningse opleidingen niet. PvdA en VVD vinden deze regel te rigide en willen de voorvereisten laten afhangen van de hogescholen en de werkgevers.

Inmiddels staat vast dat de vereniging van hogescholen, de HBO-Raad, een eigen valideringscommissie krijgt die de beroepsgerichte Masters-opleidingen moet goedkeuren. De universiteiten komen niet in beeld bij de opzet van Masters-opleidingen. Dus ook de LUW niet, zo waarschuwde het PvdA-lid Van Gelder de staatssecretaris. Want voor het agrarisch onderwijs mogen geen andere regelingen getroffen worden dan voor de rest van het hoger onderwijs.

Nuis antwoordde dat hij zich de verwarring over de opleidingen goed kon voorstellen. Maar voor hem was het helder: de LUW heeft Masters-opleidingen op ingenieursniveau. Dat is een afstudeerdifferentiatie van anderhalf jaar. Daarnaast zijn er de Professional Masters-opleidingen voor het hbo". Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over de helderheid", aldus Nuis. Eerder had hij aangegeven dat de Professional Masters niet te veel mag lijken op het doctoraal en het karakter moet hebben van een hbo-opleiding.

Experiment

Na de bespreking in de landbouw-zaal was directeur mr ing J.M. Latijnhouwers van de Samenwerking hoger agrarisch onderwijs (SHAO) tevreden dat minister Van Aartsen het experiment met gezamenlijke Masters-opleidingen van LUW en hoger agrarisch onderwijs wil voortzetten. De Pr.M. Tuinbouw is mislukt, maar er zijn twee nieuwe in voorbereiding die goede kans van slagen hebben, aldus Latijnhouwers. Daarmee zou het een volwaardig experiment worden.

Prof. dr ir R. Rabbinge, hoogleraar Theoretische produktie-ecologie aan de LUW en adviseur van minister Van Aartsen, denkt ook dat de Professional Masters-opleidingen kunnen voortbestaan. De LUW moet het in de toekomst hebben van graduate opleidingen en daar horen deze Masters-opleidingen bij. Misschien moeten de hogescholen de opleidingen indienen, maar de samenwerking kan blijven bestaan."

LUW-rector prof. dr C. Karssen kijkt de kat uit de boom. We hebben vorig jaar al besloten dat de Professional Masters geen onderdeel kunnen zijn van een vijfjarige doctoraalopleiding. Dat betekent dat de huidige twee opleidingen, Landbouwplantenteelt en Bosbouw, voorlopig nog twee jaar worden aangeboden." Karssen meldt dat de ontwikkeling van twee nieuwe opleidingen nog lang niet in kannen en kruiken is. Het beleid over de Professional Masters is nogal grillig; elke twee maanden krijgen we nieuwe signalen. Hopelijk komt er binnenkort definitief duidelijkheid of we ermee door kunnen gaan."