Nieuws - 2 november 1995

Positieve actie mislukt

Positieve actie mislukt

Drie jaar positieve actie aan de Landbouwuniversiteit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat: een toename van het aantal vrouwen in functies waarin zij zijn ondervertegenwoordig.


Dit blijkt uit een onlangs verschenen evaluatienota. Volgens de opstellers vinden sectordirecteuren en personeelsdiensten positieve actie een geschikt instrument om het aantal vrouwelijke personeelsleden te vergoten, maar blijft de uitvoering achter. De LUW heeft het positieve-actiebeleid ingevoerd in 1991. Per sector is vastgesteld in welke functies vrouwen zijn ondervertegenwoordigd ten opzichte van het aantal beschikbare gekwalificeerde vrouwen op de arbeidsmarkt. Afhankelijk hiervan zijn streefcijfers opgesteld. Geen enkele sector heeft die cijfers gehaald.

De afgelopen drie jaar is 54 keer specifiek op vrouwen geworven, waarvan 28 keer in de sector Landinrichting en milieu. Dat is slechts tien procent van de vijfhonderd vacatures waarvoor in de evalutieperiode is geadverteerd. Het aantal aangestelde vrouwen is in 1994 zelfs met twee gedaald, terwijl het aantal aangenomen mannen met zestien steeg.

De nota geeft twee redenen voor het mislukken van de positieve actie. In de eerste plaats zijn er door de bezuinigingen minder vacatures. Daarnaast roept het beleid bij de vakgroepen veel weerstand op. Vakgroepen vrezen dat zij door positieve actie niet de beste kandidaat krijgen.

Het emancipatiebeleid wordt vanaf 1997 geintegreerd met het personeelsbeleid, waarvan de uitvoering bij de sectoren ligt. Die krijgen dus de verantwoordelijkheid voor het streven de ondervertegenwoordiging van vrouwen te verminderen.