Nieuws - 22 oktober 1998

Podium

Podium

Podium
Badinerend verslag
Ik heb mij geergerd aan het badinerende verslag over de ondernemingsraad in WUB 31 op pagina 8. Het kan zijn dat de betreffende journalist een ander gevoel voor humor heeft dan ik. Of gedraagt hij zich nog minder professioneel dan de amateurs van de OR in zijn ogen doen?
Tijdens de beschreven vergadering sprak de OR over maatregelen tegen de bezuinigingen en de wijze waarop de OR de medezeggenschap ten aanzien van het ondernemingsplan gaat uitoefenen. Gezien het strategisch karakter van deze discussie moest dit achter gesloten deuren plaatsvinden. Deze discussie leidde onder andere tot een advies van de OR aan het college om een onderzoek naar een juridische procedure te doen
De betreffende journalist werd hiervan een paar dagen later, op tijd voor de deadline van het volgende WUB, via een persbericht op de hoogte gesteld. Hij verwerkte dit in een ander artikel op pagina 7 van hetzelfde WUB
Tijdens het openbare deel van de vergadering hebben een paar leden hooguit enkele minuten gesproken over koffie en aanvangstijd en werd af en toe een grapje gemaakt. Dit werd door de journalist op pagina 8 tot in detail beschreven en van kleinerend commentaar voorzien. Het lijkt wel alsof het WUB een uitlaatklep zocht voor de teleurstelling of irritatie dat de vergadering in eerste instantie niet het verwachte nieuwsgehalte had. Als dit juist is, verdient het al helemaal geen schoonheidsprijs zo'n artikel te handhaven als het nieuws zich intussen wel heeft aangediend
De OR heeft het standpunt ingenomen om niet te komen met voorstellen over het al dan niet opheffen van leerstoelgroepen en/of afdelingen. Wel wil de OR (de wording van) het ondernemingplan beoordelen aan de hand van algemene criteria, omdat de raad dit beter vindt passen bij het karakter van een medezeggenschapsorgaan. De OR is tenslotte geen bestuursorgaan. De criteria hebben betrekking op doel, doeltreffendheid, doelmatigheid, acceptatie, handhaafbaarheid en rechtvaardigheid van het ondernemingsplan. Het WUB beoordeelt dit als een gebrek aan ideeen bij de OR en kruidt het artikel met de suggestie van onkunde bij de OR. Dit is geen kwestie meer van irritatie over een laag nieuwsgehalte. Het WUB veroordeelt de OR. Niet in een afgewogen commentaar, maar even tussen neus en lippen door. Gemakkelijk en goedkoop. Ik neem aan dat het een vergissing is
Wageningse voortrekkersrol
Het begint te dagen. Uit een onverwachte hoek ging een nieuwe wind waaien, die inmiddels steeds krachtiger wordt. Wat is er gebeurd? Vanuit de Telder Stichting, het wetenschappelijke bureau van de VVD - niet zoals men zou verwachten de Wiarda Beckman Stichting van de PvdA - schreven Groenveld en Van Schie een artikel in de NRC onder de titel Markt bedreigt wetenschap. Waarin gepleit werd voor een scheiding van de marktgerichte wetenschap en de waardevrije wetenschap. Zij pleiten voor het stimuleren van de zuivere wetenschap binnen de universiteiten
Een opvatting die ingaat tegen de opvattingen binnen Paars II en de leden van diverse fracties in het parlement. Velen hebben daarna steun aan deze visie betuigd, bijvoorbeeld het artikel Alma Mater moet het roer omgooien van professor Von der Dunk, NRC 5-10. Nu Speelman respijt heeft gekregen om het AUW-onderwijs te herprogrammeren lijkt mij dit een uitgelezen kans om te pleiten voor een tweedeling in de Wageningse opleiding. Te weten een marktgericht en een wetenschappelijk curriculum
De marktgerichte vierjarige opleiding, met DLO onder te brengen in het Wageningen Applied Research Centre (WARC), richt zich op het aanleren van industrie/markt-gerichte vaardigheden en is gebaseerd op een propedeuse voor alle subrichtingen. Met participatie van het technologisch topinstituut (TTI) en van onderzoekschool Vlag en daaraan verbonden industrieen, die naast LNV een deel van de opleidingskosten kunnen meefinancieren. De instroom van studenten is vrij, mits op vwo-niveau. Zij krijgen uiteindelijk de titel ir
De fundamenteel-wetenschappelijke opleiding wordt gebaseerd op de vijfjarige hoogwaardige uit de jaren tachtig (voor-Pais). Toen Wageningse ingenieurs en gepromoveerden geen moeite hadden een baan in binnen- en buitenland te vinden, en te behouden, en LUW-stagiaires in de USA en elders het verzoek kregen om te blijven en daar te promoveren. De instroom van studenten is aan opleidingsvoorwaarden verbonden via een toelatingseis en een toelatingsgesprek, maar bij voorkeur examen. Alleen onderzoekers/docenten met internationale erkenning door middel van artikelen en voordrachten participeren hierin. Er zijn twee opleidingen, een chemisch-biologische met MSc-diploma en een sociaal-economische met MA-diploma. Beide opleidingen, met internationale diploma's, hebben een eigen propedeuse. Gediplomeerden kunnen worden toegelaten tot een promotieonderzoek, hier of elders
De overige onderzoekscholen participeren in deze opleidingen, onder te brengen in Wageningen University Research Centre (WURC). Deze opleidingen richten zich op de status wetenschappelijke top. Financiering door LNV, maar bij voorkeur OCW en niet te vergeten NWO. Gezien de hoge eisen zullen dit wellicht kleine opleidingen zijn
Met andere woorden: dit is een voorstel voor drie opleidingen in Wageningen. Iedere opleiding divergeert na de propedeuse in een beperkt aantal subrichtingen, maximaal vier, met behoud van de doelstellingen. Om het snel studeren aantrekkelijk en mogelijk te maken wordt naar Engels voorbeeld een tutorial-systeem ingesteld. Met als afgeleide dat iedere opleiding de mogelijkheid krijgt ieder jaar vijf studenten een stipendium toe te kennen, bijvoorbeeld twaalfduizend gulden per jaar, te verlenen door het college van bestuur. Daarmee wordt Wageningen aantrekkelijk voor studenten en zal mijns inziens de instroom stijgen. Het hier geschetste plan voldoet aan het gestelde in het rapport Peper
Dit is een voorstel gebaseerd op 39 jaar universitaire ervaring in binnen- en buitenland. Alsmede vele herprogrammeringen met daaraan gekoppeld een voortdurende daling van het eerste- en tweede-faseopleidingsniveau in Wageningen. Wageningen kan een voortrekkersrol spelen in het kader van de huidige zorg die zich ontwikkelt over het fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Recente ervaringen tijdens bezoeken in de USA en het Verenigd Koninkrijk hebben mij overtuigd dat de Thatcheriaanse opvatting van marktgerichte universiteiten wordt verlaten door stimulering van goed/uitstekend fundamenteel onderzoek, ook aan het MIT. Laat Leiden streven naar het predicaat Nederlands MIT (NIT). Dan moet echter wel gewezen worden op de Nobelprijs-winnende MIT-wiskundigen met hun Black-Scholes-optieprijsmodel, betrokken bij de recente financiele LTCM hedge fund-catastrofe. De gemeenschap draait op voor de kosten, maar eerlijk is eerlijk, het was wel marktgericht! Zelfs de vrijemarkteconomie staat, gezien de huidige mondiale financiele problemen, ter discussie. LUW wees dus voortrekker!