Nieuws - 29 januari 1998

Podium

Podium

Podium
Poldermodel
Op de laatste bladzijden van uw universiteitsblad van 8 januari 1998 staat een veelzeggende tekening over onze samenleving afgedrukt. Daarbij wenst de tekenaar de beschouwer een mooie plaats toe in het Poldermodel, versie 1998... Dat geeft te denken
Als onafhankelijk parlementslid en lid van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb ik dan ook dit staatkundige kunstwerk nauwkeurig bestudeerd. In hoofdlijnen zijn de anonieme krachten, die in de landspolitiek voor de resultaten van het Regeringsbeleid medeverantwoordelijk worden geacht, in de tekening manifest vastgelegd. De compositie binnen en buiten de polder-achtvorm van alle participanten uit onze samenleving is zo goed dat ik vind dat staatkundig gezien zo spoedig mogelijk het gezag en de macht weer dient terug te keren waar het thuis hoort! Zeer treffend heeft ir Van Moll aan de Staten Generaal en overige Hoge Colleges van Staat hiervoor in zijn tekening de centrale plaats aangewezen. Zijn zienswijze over de rol van de gekozen volksvertegenwoordigers is tot op heden de enige juiste. Toch tekent Van Moll aan drie zijden van de Haagse Ridderzaal, als symbool van ons Landsbestuur, een dertiental Multinationale Reuzen die door vaak anonieme aandeelhouders dwingend worden geleid. Rondom deze financiele hemelbestormers zijn zeer actieve beursmannetjes getekend, die op een virtuele wijze, met uitsluitend veel bravoure en telematica-gereedschap, de aandelen naar waanzinnige rijkdom koersen. Ik begrijp waarom de tekening verlucht is met veel vliegtuigen. Daarin zitten de 230 miljardairs die de wereld globaal regeren en ons Poldermodel als -kolderachtig en te mooi om waar te zijn- van grote hoogte observeren. Zeer treffend zwemmen in de zee van gevaren de belangrijkste deelnemers aan onze samenleving en aan het Poldermodel. Tragisch genoeg hebben zij allen een reddingsband om hun lijf om niet te verdrinken. Zeer opvallend zien wij links onderaan de prent een eiland getekend met daarop honderdduizend Nederlandse miljonairs die onder de palmbomen vrolijk hun spaarcenten opmaken. Dit is heel begrijpelijk, want volgens de indexen van Morgan Stanley Capital International is wereldwijd gezien het virtuele rendement op aandelen in ons land het hoogst
, namelijk 55,7 procent (voor wereld/emerging markets is dit slechts 38,8 procent)
Ik vind de naam Koldermodel versie 1998 die de heer Van Moll aan zijn historische tekening heeft gegeven terecht. Op de vraag of het Parlement verantwoordelijk is voor het gedrag van deze Regering, is mijn antwoord nee. Wel zijn de partijen die deze Paarse Regering hebben gesteund medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid, dat op het Poldermodel steunt. Daarnaast vind ik dat onze instellingen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het regeringsbeleid te weinig tegengas geven. Zijn ze bang via kortingen op hun budget hiervoor te worden gestraft? Dat feit mag nooit aanleiding voor zo'n houding zijn
De Wageningse Landbouwuniversiteit heeft veel kennis en ervaring binnen haar afdelingen gecentraliseerd. De hele agrocultuur maakt daar dankbaar gebruik van. Internationaal gezien is deze uitstraling zeer groot. Toch vind ik dat zich binnen onze landsgrenzen vele samenlevingsproblemen manifesteren waarvoor Wageningen milieufysisch en agrarisch gezien goede richtinggevende adviezen kan geven. Voor deze staatkundige sectoren zijn zij het aan de samenleving zelfs moreel verplicht! In het Parlement is voor hen zeker een plaats te vinden. Het huidige gemis aan genoemde deskundigheden heb ik, als stedenbouwkundig planoloog, ervaren bij de debatten in ons Parlement over bijvoorbeeld de herstructurering van onze varkenshouderij, het klonen en genetisch manipuleren van mens, dier en landbouwgewassen. Naast de vaktechnische aspecten komt in de discussie daarbij tevens de morele kant steeds weer aan de orde
De Tweede-Kamerverkiezingen worden op 6 mei 1998 gehouden. Voor onze samenleving is het noodzakelijk dat het nieuwe Parlement aan een Regering uitsluitend het mandaat geeft, als er een evenwichtig bestuursakkoord wordt aangeboden en de plicht aan de multinationale ondernemingen wordt opgelegd om de welvaart en het milieu-welzijn in ons land beter te verdelen. Daarbij past naar mijn mening geen genetische manipulatie van landbouwgewassen, mensen en dieren en het klonen van dieren en mensen. Een compromis hierover zal ongetwijfeld tot catastrofale gevolgen leiden. Helaas zien wij de resultaten hiervan in onze samenleving in toenemende mate groeien
Een morele herbezinning, zoals direct na de Tweede Wereldoorlog door de bekende Brabantse industrieel dr. ir. Frits Philips werd georganiseerd, moet opnieuw plaatsvinden. Deze humane mid-negentigjarige christen heeft ruim een halve eeuw geleden hiervoor ten gunste van onze samenleving bewonderenswaardig pionierswerk verricht
Het zal voor onze samenleving van grote waarde zijn als er heden, ook onder de (toekomstige) agro-ingenieurs, personen te vinden zijn die op landsniveau een betere parlementaire inbreng willen geven. Leeftijd is niet van belang. Wel zijn motivatie en persoonlijke inzet noodzakelijk
Ik vraag u als lezer om individueel of collectief het getekende Koldermodel versie 1998 van ir Loet van Moll goed te analyseren en over het hele land te verspreiden. Waar het mogelijk is, zal ik dit persoonlijk bevorderen. In ieder geval laat ik deze prachtige spotprent inlijsten en op een markante plek ophangen. Voor mij is het de prent van het jaar
Mogelijk zult u zich afvragen wat mijn positie en inbreng in de Tweede Kamer der Staten Generaal gedurende de zittingsperiode 1994-1998 is geweest. U kunt hierover alles lezen in de documentatie over mijn parlementaire inbreng, getiteld Het gesproken woord gedrukt, Kamerlid Th.J.M. Hendriks. Op aanvraag wordt deze parlementaire verantwoording graag aan u toegezonden. Ook op Internet is politiek relevante informatie over mijn parlementaire activiteiten te vinden. Contact daarvoor met: http//www.worldaccess.nl./sdn-politiek
Geheel tot uw dienst, teken ik met vriendelijke groet en een goed 1998!