Nieuws - 11 september 1996

Podium

Podium

Podium
Duistere praktijken?
Is de vakgroep Experimentele diermorfologie en celbiologie (EDC) in Zodiac een donkere poel van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, of is er slechts sprake van een slordige miscommunicatie?
De propedeuse Biologie bevat het vak Algemene dierkunde. Op dit snijpracticum wordt al jaren gebruik gemaakt van zogenaamde doornhaaien om dissectie op te verrichten. Voor mensen met gewetensbezwaren kent het practicum een dissectievrije variant. Veel studenten kiezen deze variant echter niet, omdat de doornhaai bijvangst is in de consumptievis-visserij. De beesten komen per ongeluk in de netten en worden normaal weggegooid, omdat ze niet voor consumptie geschikt zijn. Zo werd ons tenminste verteld door de assistenten!
Vorig jaar lekte echter via Missing Link nr. 3 - het blaadje van de studievereniging van Biologie - uit dat de beesten helemaal geen bijvangst zijn en zelfs speciaal voor het practicum gevangen en gedood worden. En dat terwijl zelfs op de proefdieravond - een voorlichtingsavond over het gebruik van proefdieren - nog verzekerd werd dat de dieren wel bijvangst zijn. Minimaal twee lichtingen eerstejaars biologen zijn door hun begeleiders fout voorgelicht
Waar de haaien dan wel vandaan komen is inmiddels opgehelderd via een tweede artikel in Missing Link nr. 4/5. Waarom we verkeerd voorgelicht zijn echter niet. Toen we het uit wilden zoeken werden we op EDC zelfs niet normaal te woord gestaan. We moesten niet zeuren
Het gaat hier om een ethische kwestie die naar mijn mening niet zo makkelijk afgewimpeld mag worden. Daarom vraag ik, namens alle studenten die zich belazerd voelen, of EDC nu voor eens en altijd kan ophelderen waarom wij er niet van op de hoogte zijn gesteld dat de doornhaai geen bijvangst is. Daarnaast wil ik alle studenten vragen toch vooral kritisch te blijven bij elk nieuw practicum en er nooit zomaar van uit te gaan dat het wel goed zit met de proefdieren of de gegeven voorlichting. Ondertussen wachten wij met spanning op het antwoord van EDC..
Onderwijs Ecologische landbouw
Uit de kranten, via de radio en via geruchten hebben wij vernomen dat de Landbouwuniversiteit gaat bezuinigen op Ecologische landbouw. Wij vinden dit volstrekt onbegrijpelijk
Studenten interesseren zich meer en meer voor ecologische landbouw. Op aandrang van studenten is jaren geleden een projectgroep Alternatieve methoden in de landbouw in het leven geroepen, die later uitgroeide tot de vakgroep Ecologische landbouw. Nog steeds probeert het studentenoverleg namens een steeds groter wordende groep geinteresseerde studenten het aanbod van onderwijs op het gebied van ecologische landbouw te vergroten binnen de Landbouwuniversiteit. Er komen tegenwoordig ook studenten naar de LUW speciaal omdat ze ecologische landbouw willen studeren
Wij vinden dat het ecologisch onderwijsaanbod onvolledig is, zeker voor de laatstgenoemde groep studenten. De Landbouwuniversiteit begrijpt niet dat ecologische landbouw op een andere denkwijze is gefundeerd. De ecologische landbouw moet vanuit het bedrijfssysteem bekeken worden en niet vanuit de productiefactoren plant en dier. De Landbouwuniversiteit geeft bijvoorbeeld de vakgroep Ecologische landbouw geen ruimte om haar onderwijsaanbod op het gebied van ecologische landbouw te vergroten. Door overbezetting bij andere vakgroepen in de voormalige teeltsector mocht Ecologische landbouw de onderbezetting die al jaren bestond door de grote vraag van studenten naar onderwijs en afstudeervakken niet aanvullen. Ook op onze vraag om een studie ecologisch landgebruik wordt niet gereageerd. Hiermee negeerde de universiteit steeds de vraag van studenten. Wij krijgen meer en meer de indruk dat er op het hoofdgebouw mensen rondlopen met een grote aversie tegen Ecologische landbouw
Nu worden de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd gebruikt om Ecologische landbouw weg te werken aan de LUW. Een externe evaluatiecommissie, de commissie-Verhoeff, is ingesteld om te bepalen waar bezuinigd kan worden. Nadat het rapport klaar was, is het meteen weer ingetrokken omdat het niet goed zou zijn. Er zou onder andere in staan dat het onderwijs van de vakgroep niet goed van kwaliteit is. Uit eigen ervaring kunnen wij zeggen dat het ecologisch onderwijs goed alternatieven naast elkaar zet, een goed inzicht geeft in basisprocessen die belangrijk zijn in de ecologische landbouw en die bij andere vakgroepen niet aan bod komen en goed vaardigheden aanleert die nodig zijn om bedrijfssystemen te leren kennen en ontwerpen
De rector meende toch conclusies te moeten verbinden aan het teruggetrokken rapport en meldde aan het dagblad NRC dat de vakgroep Ecologische Landbouw gereorganiseerd moet worden. Wij vragen ons niet meer af wie er nu zo tegen Ecologische landbouw is op het hoofdgebouw
Wij vinden nog steeds, gezien de missie van de Landbouwuniversiteit (...op duurzame wijze voorzien in haar behoefte aan voldoende en gezond voedsel en een goed leefmilieu...), gezien de toenemende vraag van studenten en gezien de maatschappelijke relevantie, dat ecologische landbouw een veel belangrijkere plaats moet krijgen aan de LUW dan het nu al heeft en dat een studie ecologisch landgebruik er toch echt moet komen
Namens het Studentenoverleg Ecologische Landbouw,
Opening
De opening is dicht tot volgend jaar. Ik heb moeten constateren dat het een waardig geheel was. Iedereen goed in het pak of behoede japon. De directeuren op de eerste rij, de hoogleraren erachter en de rest apart met uitvallende video. Sinds Millennium is er geen geld meer voor goede apparatuur
Wat hield die minister een geweldige verkiezingstoespraak. Die wil herkozen worden. Geweldige, liberale ideeen voor het KCW: na afloop van het werk in de auto bij McUnilef langs, een pizzaatje in de automagnetron en eten maar. Food Valley heeft al een oplossing om onder het sturen die pizza te eten, Liptonice te drinken en de telefoon te beantwoorden: Chaplins eetmachine uit Modern Times. Toen ik na afloop de minister op de parkeerplaats sprak vertelde hij mij hoe gelukkig hij was dat het Food Valley-voorstel vorig jaar na de KNAW-beoordeling in de onderste helft was terecht gekomen. Dat stimuleert juist nieuwe ideeen. LNV zal alle mogelijkheden benutten om de industriele winsten te stimuleren met overheidssteun. Enthousiast was hij over de reclamecampagne: Gezondmakend Voedsel uit Wageningen. Hetzelfde product tegen een hogere prijs
Ook de nieuwe voorzitter vond ik goed. Normaal krijg ik het heen en weer van dergelijke bijeenkomsten, maar hier was ik gefascineerd door termen als klant en product. Het geheel doorspekt met erudiete termen, essentieel voor een grote internationale universiteit, als single issue, sound scientific evidence. En beleefd! Hij begon mijnheer de minister te bedanken en daarna bedankte iedereen iedereen op het podium onder het maken van een buiginkje
Op de receptie vertelde hij mij in vertrouwen dat in zijn kerk nadat de psalm was gezongen meteen de preek kwam. Hij had nog nooit van meerdelige muziek gehoord. Hij vond het nodig zijn twijfel aan de analytische wetenschap te uiten en dan komt die Katan met kritische opmerkingen over de commercialisering. Nooit doet hij zijn mond open, pas nadat hij op de tv met Wallage reclame voor rose heeft gemaakt. Op het ogenblik dat iedereen ervan overtuigd is dat b-caroteen goed voor je is, is het toch niet goed. Omdat het aanwezig is in groente en fruit, zakt daarvan de verkoop in. Hoe moet het straks met het nieuwe top-product: brokolie, giersten met ome Keessaus en kip vanagt? In drie porties duizend kJ voor Afrika, tweeduizend kJ voor Oost-Europa en bijstandgezinnen en vierduizend kJ voor de werkenden. Elk wat wils. Nee, KCW staat voor: als wij zeggen dat het goed is, koppen dicht en vreten. Cees V, zei hij, we hebben behoefte aan een vierde man om te kwartetten. Weet jij wat kJ betekent, is dat een soort ECU?
Afhankelijk van de prijzenpot heb ik het in beraad. En die prijzenpot is weer afhankelijk van de zeggenschap die de financier van het spelletje heeft. En gelooft u mij, de financiers krijgen het voor het zeggen. Het woord onderwijs werd eenmaal genoemd tijdens de opening. In het kader van alle DLU (de laan uit)-deskundigen die in verband met de bezuinigingen een baantje moeten hebben. De rector refereerde naar zijn onderwijsvisie van vier jaar geleden. Dan Harrie Voorma, de nieuwe rector in Utrecht: sponsoring van de wetenschappers. Je schaamt je rot als collega. Thatcher in Nederland; vijf jaar later zoals Heine voorspelde
Kezen en Harrie, jongens mag ik citeren uit Cuts (1978) van Malcolm Bradbury, hoogleraar in Norwich? Perhaps it was unfortunate that the Vice-Chancellor, who was, like many Vice-Chancellors, a disappointed scientist, ..., was an enthousiastic privatiser, or privateer, and that summer privatisation was the great buzz-word. For a year or more he had been thriving on all sorts of novel ideas of this kind, encouraging for example, sponsored tutorials, so that lecturers now discussed the poems of Catallus or mathematical equations wearing T-shirts and little caps that said on them Boots or Babycham. In all the corridors now, there were big notices saying, The faculty in this university all wear Marks and Spencer underwear. More boldly, he had been trying to get all the chairs in the university endowed, by commercial organisations, or even private persons: the Westland Chair of Anglo-American Relations, the Kingsley Amis Chair of Women's Studies, and the Durex Chair of French Letters were only some of the ideas he was presently developing. Stirred by pressure from the government for bringing in more relevant subjects, he was trying to disestablish ancient departments like Classics and English altogether, and replace them by modern ones, such as a Department for Snooker Studies.
Jongens, is het verkeerde prion actief geworden?