Wetenschap - 5 december 1996

Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling

In het Wagenings Universiteitsblad van 14 november kopt Albert Sikkema dat het Kennissysteem LNV achter innovaties aan hobbelt. Het blijkt te gaan om een peiling van de NRLO en de vakgroep Sociologie met betrekking tot publicaties over plattelandsontwikkeling. Op Europees niveau is men erin geinteresseerd op dit gebied het contact tussen wetenschappers en beleidsmakers te versterken. Uiteraard is dit ook voor Nederland erg belangrijk. En juist omdat de conclusie van de peiling is dat de meest invloedrijke studies op dit gebied niet uit het landbouwbolwerk zouden komen, is het in het kader van het Kenniscentrum Wageningen van groot belang hier goed over na te denken en er actief mee aan de slag te gaan.

Omdat het artikel eindigt met een alinea waarin suggesties worden geciteerd om dit soort peilingen te verbeteren, wil ik daar graag een suggestie aan toevoegen. Bij de politieke besluitvormingsprocessen met betrekking tot de rurale ontwikkeling zijn hoofdzakelijk vier kennisdomeinen betrokken, te weten kennis over de sociale en over de economische verhoudingen, over de ruimtelijke indeling, maar ook ecologische kennis (van zowel de landbouwproductie als van de natuurlijke omgeving). Ieder van deze kennisdomeinen heeft z'n eigen specifieke inbreng in de genoemde besluitvormingsprocessen.

Overigens stelt elk domein ook nog eens z'n eigen grenzen. Als deze grenzen worden overschreden, gaan er dingen echt mis. Dat geldt dus evenzeer voor de overschrijding van ecologische condities, als voor het negeren van de randvoorwaarden die door de drie andere kennisdomeinen worden gesteld. In de geschiedenis zijn helaas genoeg voorbeelden voorhanden (Paaseiland, Tragedy of the commons, Maya-cultuur(?)), die illustreren welke desastreuze gevolgen het overschrijden van ecologische randvoorwaarden kan hebben.

Het is daarom in het onderzoek van Nooij een misser dat hoofdzakelijk sociologen, economen en planologen voor de peiling zijn geselecteerd en geen ecologen! In een tijd waarin zowel bestuurlijk als maatschappelijk draagvlak gecreeerd wordt voor een duurzame (plattelands)ontwikkeling, mag zoiets niet gebeuren.

En nu ik toch het toetsenbord hanteer: juist deze maand is er in het Wageningse een studie op dit gebied verschenen. Het proefschrift van Tjallingii: Ecological conditions, strategies and structures in environmental planning. Deze dissertatie is tevens verschenen als deel 2 in de reeks Scientific contributions van het DLO-instituut voor Bos- en Natuuronderzoek.

Re:ageer