Nieuws - 13 november 1997

Plantentelers moeten kas ontwerpen zonder landbouwtechnici

Plantentelers moeten kas ontwerpen zonder landbouwtechnici

Plantentelers moeten kas ontwerpen zonder landbouwtechnici
Studierichtingen formuleren beroepsvoorbereidend blok
Volgend collegejaar moeten alle vijfjarige studierichtingen een beroepsvoorbereidend blok van ongeveer tien studiepunten klaar hebben. De studierichtingen van het instituut Omgevingswetenschappen gaan samen een blok opzetten. Dat is niet alleen handig voor de studenten, die het blok meerdere keren per jaar kunnen volgen, maar ook goedkoper. Wel lijken de agronomen, die graag zouden samenwerken met Landbouwtechniek, nu buiten de boot te vallen
Het onderwijsinstituut Omgevingswetenschappen wil een gemeenschappelijk beroepsvoorbereidend blok voor zijn zeven studierichtingen. Het instituut wil het blok meerdere keren per jaar verzorgen, zodat studenten flexibel kunnen plannen. Bovendien is een gezamenlijk blok goedkoper dan speciale modules voor alle richtingen. Liesbeth van der Linden, secretaris van het onderwijsinstituut, ontkent dat alleen vanwege financiele redenen gekozen is voor een gezamenlijk blok. Volgens haar spelen inhoudelijke overwegingen de hoofdrol. Het nieuwe blok moet ruimte bieden voor interdisciplinair onderwijs. Maar ik kan me voorstellen dat de roc's in het voorjaar dachten dat het alleen om het budget ging. Toen leek het er nog op dat het instituut zou afstevenen op een tekort van acht ton.
Studenten krijgen voor het tienpunts blok drie begeleiders. Een docent is verantwoordelijk voor de inhoud van de casus, er komt een begeleider voor beroepsvaardigheden zoals projectmanagement en presenteren, en het instituut zoekt een externe opdrachtgever
De voorbereiding van het beroepsvoorbereidend blok duurde lang. Enkele roc's van richtingen wilden liever eigen blokken ontwikkelen. Zo wilde Milieuhygiene in eerste instantie aparte beroepsvoorbereidende blokken voor alle specialisaties. Wij willen dat de inhoud van het beroepsvoorbereidend blok herkenbaar is voor het beroepsveld waar afgestudeerden in komen te werken, zegt secretaris Henk de Jager van Milieuhygiene. Maar ook wij zien de noodzaak om samen te werken. Belangrijk is natuurlijk dat het werken met een uniforme opzet goedkoper is. Daarnaast denk ik dat een gemeenschappelijk blok helderheid schept voor bijvoorbeeld visitatiecommissies. Het heeft dan een herkenbare uniforme structuur.
Havenslib
Het onderwijsinstituut wil zoveel mogelijk interdisciplinaire onderwerpen in het blok. Sommige casussen zullen gericht zijn op studenten van een bepaalde richting. De onderwerpen die nu door de roc's zijn bedacht, gaan we niet weggooien. Dat zou zonde zijn, meent Van der Linden. Maar wij willen in ieder geval een aantal casussen waaraan studenten uit verschillende opleidingen meedoen. In ieder geval is het blok niet bedoeld om disciplinaire vakkennis uit te diepen. Alle richtingen zijn tot het besef gekomen dat het bij de blokken niet alleen gaat om de vakinhoudelijke kennis, maar ook om het leren werken in een groep.
Milieuhygiene wil dat studenten aan de slag gaan met de ammoniakuitstoot in de Gelderse vallei, de berging van havenslib, natuurontwikkeling in de Amerongse uiterwaarden en de risicobeoordeling van bodemsanering. Die thema's zijn volgens Henk de Jager herkenbaar voor de toekomstige werkgevers van de milieutechnici en lijken op opdrachten die zijn afgestudeerden krijgen in de beroepspraktijk. De casussen zijn dus opgezet voor milieutechnici. Maar ik kan me voorstellen dat studenten Bodem, water en atmosfeer ook meedoen in de case over de berging van vervuild havenslib. Wij willen dat het vakgebied voldoende herkenbaar is in de casussen. Ze moeten ook voldoende diepgang hebben. Als de casussen geschikt moeten zijn voor studenten uit andere richtingen, dan hebben we de expertise van andere vakgroepen nodig. We zouden dan moduleteams opzetten waarin docenten met een verschillende expertise samen een case uitwerken. Dat kost wel extra tijd en energie .
Zonnekas
In april presenteerde een projectgroep onder leiding van hoogleraar dr Eric Goewie plannen voor een beroepsvoorbereidend blok Plantenteeltwetenschappen. Goewie hoopte toen dat aan de thema's, zoals het ontwerpen van een zonnekas, studenten van andere studierichtingen zouden deelnemen. Bij het ontwerpen van een kas zouden landbouwtechnici bijvoorbeeld de nodige expertise kunnen leveren. Nu de richtingen van Omgevingswetenschappen een gezamenlijk blok gaan ontwikkelen, lijken de plannen van de agronomen gedwarsboomd
Secretaris drs Eveline Vaane van Levenswetenschappen wijt het mislukken van de samenwerkingsplannen aan tijdgebrek. We hebben dit voorjaar geprobeerd om andere richtingen mee te krijgen in de plannen voor een gezamenlijk blok. De richtingen van Omgevingswetenschappen waren toen bezig een eigen blok te ontwikkelen of waren nog niet ver genoeg. Misschien hadden we een oplossing gevonden als we meer tijd hadden gehad. Maar nu moesten te veel dingen in een korte periode geregeld worden. Ook prof. dr Hugo Challa, die samen met Goewie en andere hoogleraren het blok voor de plantentelers voorbereidt, vindt het jammer dat andere richtingen niet aanhaken bij het blok van T16. De filosofie achter het blok is dat studenten met verschillende specialisaties meewerken aan een casus. Dat is volgens ons essentieel in een ontwerpproces. Ik zou het dan ook zeer betreuren als we het blok alleen voor onze studenten verzorgen. Als de onderwijsinstituten er niet uitkomen, moeten we wellicht het college van bestuur inschakelen.