Nieuws - 1 juni 1995

Paard van Troje

Paard van Troje

Een nieuwe - voor de derde keer fors gewijzigde - versie van de Nota Onderwijs 2000 staat thans ter discussie (WUB, nr. 18, pag.4). Helaas betekent mijns inziens de inhoud op een aantal wezenlijke punten verlies van kwaliteit voor de Wageningse opleiding.

Ondanks zwaar en herhaald protest, bv. van de zijde van de Groepering Progressief Personeel, van vele roc's, van briefschrijvers in de Podiumrubriek (zie mijn bijdragen op 7/6 en 17/2 vorig jaar) wil men nog steeds onder meer de specialisaties afschaffen, de studie vormgeven vanuit het Afstudeervak - waardoor de studie een meer monodisciplinair karakter zal krijgen - en de stage ter discussie stellen. De keuzevrijheid, de herkenbaarheid van de studieprogramma's en de studeerbaarheid (door vermindering van de centrale roostering) zullen daarbij veren moeten laten.

En waarom? Wie heeft hierom gevraagd? Universiteitsraad noch roc's! Wat is nou eigenlijk het probleem met de huidige structuur? Door het opheffen van onderwijselementen met te weinig deelnemers, dan wel te veel overlap of te weinig kwaliteit kunnen m.i. veel eenvoudiger forse bezuinigingen gerealiseerd worden, als dat de bedoeling zou zijn.

De uitbreiding van de cursusduur naar 5 jaar biedt voor de betreffende opleidingen interessante mogelijkheden, maar het lijkt erop dat het College ze laat liggen! Er is jaren gepleit voor een langere cursusduur en nu die er is voor 11 opleidingen, komt de onderwijskundige discussie daarover nauwelijks van de grond!

Met de nu voorgestelde kaders voor de vijfjarige cursusduur - die er natuurlijk al maanden geleden hadden moeten komen! - haalt het College naar mijn mening het Paard van Troje binnen. Uit dit paard komen dan stokpaardjes van het College tevoorschijn, die eerder niet of nauwelijks voet aan de grond kregen. En dat zal in de toekomst vermoedelijk ook niet het geval zijn: binnen de kortste keren moet alles toch op de schop voor de stelselherziening van de paarse coalitie. 2 herpro's binnen 4 jaar? Zou het niet verstandiger zijn eigen activiteiten mede af te stemmen op wat buiten het College gedacht wordt en gebeurt, College?