Nieuws - 14 september 1995

PSF bedenkt nieuw verdeelmodel voor onderwijs

PSF bedenkt nieuw verdeelmodel voor onderwijs

De Progressieve studentenfractie heeft een alternatief plan ontwikkeld voor de verdeling van onderwijsgeld over de vakgroepen. Het college van bestuur kijkt bij de verdeling van het onderwijsgeld in het nieuwe capaciteitsplan teveel naar studentenaantallen, vindt de PSF. De fractie ontwikkelde een model met meer aandacht voor inhoudelijke argumenten, dat de door het college gewenste reductie van het aantal vakken niet uit het oog verliest.

Heel creatief", roemde het buiten-universitaire lid A.M.C. Goedmakers het plan dat de studenten 12 september presenteerden tijdens de commissie financien en planning. Ze zag er een mogelijk compromis in tussen het standpunt van het college en de andere raadsfracties. Die zijn niet tevreden over het verdeelmodel van het college. Dat houdt ruwweg in dat de nog op te richten onderwijsinstituten dertig procent van het beschikbare geld mogen verdelen.

Met name Progressief Personeel vind het nieuwe model te onzeker en wil het plan eerst doorberekend zien, alvorens te beslissen. Ook de Centrale Lijst voelde veel voor een effect-studie. Wel vroeg deze fractie zich af wat te doen met de uitkomsten van zo'n studie. Want gegarandeerd komt daar uit dat enkele vakgroepen gigantisch buikpijn krijgen", aldus het raadslid dr ir J.J.S. van Rensen.

De PSF wil een extra onderwijsinstituut dat geld verdeelt over vrije keuzevakken. De studentenfractie vreest dat zonder dit onderwijsinstituut alleen vrije keuze vakken die grote studentenaantallen trekken, overblijven, zodat vele verdiepende vakken verdwijnen. Om de door het college gewenste reductie in het aantal vakken voor elkaar te krijgen, stelt de PSF voor dat alleen vakken die basisfinanciering krijgen, gegeven mogen worden. Een uitzondering hierop vormen capita selecta vakken en open vakken die uit de capaciteit van een leerstoel worden betaald.