Nieuws - 10 oktober 1996

Openingstijden De Nieuwlanden

Openingstijden De Nieuwlanden

In WUB nr. 28 (26 september) is een artikel verschenen van de hand van H.P. van Leeuwen over de beveiliging van de LUW-gebouwen, Betere beveiliging kan niet zonder offers, waarin onder meer een van de ondertekenaars dezes wordt aangehaald. In het artikel wordt onder andere gewag gemaakt van de openingstijden van gebouw De Nieuwlanden.

De huidige openingstijden van De Nieuwlanden zijn in het artikel niet correct weergegeven. De door de beheerder van het gebouw, ir. A.G. Olde Daalhuis (tevens sector-directeur), ingestelde regeling komt hierop neer: minimaal vijf medewerkers die willen overwerken op dezelfde dag dienen dit uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan die dag kenbaar te maken op een speciaal formulier. Daarmee loopt de wachttijd tussen de datum van aanvraag en de datum van overwerken uiteen van een tot vijf werkdagen, en dat voor vijf personen! Die mensen dienen dan ook nog alle vijf (!) de volledige tijd (van 20.00 uur tot 22.45 uur) in het gebouw te blijven. In het weekend blijft het gebouw potdicht. In de praktijk is dit uiteraard volkomen onwerkbaar: briljante invallen kondigen zich zelden dagen van tevoren aan. Deadlines doen dat vaak wel, maar zeker niet bij zoveel mensen tegelijk.

Dergelijke bezwaren zijn al voor de definitieve vaststelling van de regeling aan Olde Daalhuis kenbaar gemaakt. Er is hem een brief overhandigd die door de overgrote meerderheid van de medewerkers van beide in het gebouw gehuisveste vakgroepen (Tropische cultuurtechniek en Waterhuishouding) is ondertekend. Daarin werd verzocht het gebruik van het gebouw in de avond en in de weekends op enigerlei wijze mogelijk te maken. De respons daarop was de bovenbeschreven regeling.

De regeling is sinds eind maart van kracht. De ervaringen tot nu toe zijn desastreus: niemand heeft er gebruik van gemaakt omdat het pakket van eisen in de praktijk onhaalbaar is. Bovendien geeft deze regeling enorm veel problemen voor mensen die op veldwerk moeten. Die vertrekken vaak vroeg, hetgeen inhoudt dat ze alle gereedschappen en apparatuur een dag tevoren klaar moeten zetten, onbewaakt. Ook zijn ze vaak laat terug zodat alles, ook monsters, pas de volgende dag uitgeladen en opgeborgen kan worden.

Blijkens het WUB-artikel meent Olde Daalhuis dat er geen behoefte bestaat aan een ruimere openstelling, aangezien tot nu toe niemand van zijn regeling gebruik heeft gemaakt. Deze interpretatie is aanmerkelijk flexibeler dan de regeling, en is pertinent onjuist. Het moet toch mogelijk zijn met de persoonsgebonden en controleerbare pasjes zowel voor medewerkers als studenten (die overigens, om onduidelijke redenen, geacht worden al om 18.00 uur te vertrekken) een flexibeler systeem op te zetten dat geen afbreuk doet aan de beveiliging. Langs diverse kanalen zijn Olde Daalhuis voorstellen dienaangaande gedaan, die echter alle zonder deugdelijke argumentatie terzijde zijn gelegd. De door hem in het WUB gestelde alternatieven (veel mensen in het gebouw of je sluit de boel af en zet het alarm aan) zijn duidelijk veel te rigide.

Wij sluiten ons aan bij het voorstel van prof. dr ir L. Speelman in hetzelfde WUB-artikel: uniforme en ruimere openingstijden, voor studenten en medewerkers, en het alarm gaat aan om 22.00 uur. Zoals de meeste afstudeerders en aio's wel weten is de kans dat een inbreker dan een leeg gebouw aantreft nihil.