Nieuws - 19 januari 1995

Open brief aan college van bestuur en universiteitsraad

Open brief aan college van bestuur en universiteitsraad

Teruglopende studentenaantallen hebben de LU doordrongen van het feit dat werving van nieuwe studenten een eerste voorwaarde is om als universiteit te kunnen overleven. De Biologie is een van de weinige opleidingen die er de laatste jaren in slagen een toenemend aantal eerstejaars aan te trekken (In 1994: 83, dat is ruim 11% van de hele LU, excl. HBO). Voor Biologie-studenten is de LU vooral aantrekkelijk (en zo presenteert de opleiding zich ook met succes in de voorlichting) vanwege de unieke mogelijkheden om aan de LU een combinatie van fundamenteel-biologische en toepassingsgerichte vakken te kiezen. De aanwezigheid van zowel fundamentele als toegepaste disciplines heeft vele van de huidige biologiestudenten voor de opleiding Biologie in Wageningen doen kiezen. Echter, na het bekend worden van de voorstellen in het nieuwe leerstoelenplan vragen wij ons ernstig af of de LU haar huidige Biologie-studenten misschien liever zo snel mogelijk ziet vertrekken, en of zij op nieuwe Biologie
-studenten soms helemaal geen prijs meer stelt!

Als de plannen doorgaan dreigen namelijk verschillende biologische vakgebieden straks niet meer op leerstoelniveau verzorgd te kunnen worden: dieroecologie (is al verdwenen), plantenoecologie, aquatische oecologie, diertaxonomie, ontwikkelingsbiologie, oecofysiologie, neurofysiologie. De diertaxonomie zou misschien wel helemaal moeten verdwijnen. Wij vinden deze afbraak van fundamentele biologische vakgebieden een onaanvaardbare aantasting van de kwaliteit van de Wageningse biologie. Het onderbrengen van fundamentele disciplines bij toegepaste leerstoelen is naar onze mening een volstrekt verkeerde weg, en zeker geen ontwikkeling waar nieuwe Biologie-studenten zich door zullen voelen aangetrokken. Wij zijn er van overtuigd dat met uitvoering van dit leerstoelenplan een fatale uitholling en ondermijning van de Biologie-opleiding dreigt te worden ingezet.

Aangezien de biologische leerstoelen over een groot aantal clusters en sectoren verspreid zijn, voelt geen enkele sector of cluster zich verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de biologie-opleiding als geheel. Sectoren en clusters hebben vooral leerstoelen van hun eigen opleidingen beschermd. Wanneer alle sector- en clusterplannen bij elkaar worden opgeteld blijkt dan ook dat vooral de biologische leerstoelen hard worden aangetroffen. Hoewel de ROC-Biologie deze gevaren reeds diverse malen bij het CvB en enkele sectoren naar voren heeft gebracht, heeft men tot nu toe niet de moeite genomen de ROC-Biologie zelfs maar om advies te vragen.

Volgens het CvB is bij het schrappen van leerstoelen vooral gekeken naar de onderwijsvraag en het aanpakken van capaciteitsproblemen. Waarom dan bijvoorbeeld een leerstoel diertaxonomie (en misschien wel het hele vakgebied) aan de LU moet verdwijnen is volgens ons volstrekt onbegrijpelijk. De sectie Diertaxonomie is een onderdeel van de vakgroep Entomologie en valt daarom onder de sector Plant- en Gewaswetenschappen. Ook is ons bekend dat deze sector sterk onder druk staat vanwege grote capaciteitsproblemen, primair als gevolg van dramatisch lage studentenaantallen bij de T1-opleidingen. De bescheiden sectie Diertaxonomie verdient echter zijn eigen capaciteit ruimschoots zelf, vooral met onderwijs aan biologen in alle fasen van de studie. Door de nieuwe hoogleraar (pas 3 jaar geleden aangesteld) is in korte tijd een zeer innovatief onderzoek tot ontwikkeling gebracht, waarvoor ook grote belangstelling bestaat bij studenten. Door het opheffen van deze groep worden dus de proble
men binnen de sector geen stap dichter bij een oplossing gebracht, en wordt zonder enige noodzaak ernstige schade toegebracht aan de kwaliteit van het Biologie-onderwijsprogramma.

Handhaving van de kwaliteit van het onderwijsprogramma is een eerste voorwaarde voor het aantrekken van nieuwe studenten. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de LU willens en wetens het voortbestaan van de Biologie in Wageningen in gevaar gaat brengen, als (schijn)oplossing voor problemen die bij andere opleidingen bestaan. Namens de Biologie-studenten aan de LU doen wij daarom een ernstig beroep op het college van bestuur en de universiteitsraad om de dreigende afbraak van het Biologie-onderwijs ongedaan te maken en te voorkomen dat essentiele en fundamentele biologische vakgebieden aan de LU voorgoed zullen verdwijnen.