Nieuws - 21 december 1995

Ontwerpen van duurzame dierlijke produktiesystemen

Ontwerpen van duurzame dierlijke produktiesystemen

Prof. dr ir H. van Keulen vreest dat zijn vijfjarige deeltijdaanstelling tot hoogleraar Duurzame dierlijke produktie een aanwijzing is voor het belang dat de Landbouwuniversiteit werkelijk aan duurzaamheid toekent. Als het aankomt op het handen en voeten geven van duurzaamheid, lijkt de Hollandse koopmansgeest het toch weer te winnen van het visionaire denken", aldus Van Keulen tijdens zijn inaugurele rede op 21 december.

Van Keulen staat inmiddels bijna twee jaar aan het hoofd van de sectie Dierlijke produktie systemen, waarin opgenomen de leerstoel Duurzame dierlijke produktie en Tropische Veehouderij. Binnen zijn leerstoel zal Van Keulen een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling en toetsing van duurzame systemen binnen de dierlijke produktiesector. Dergelijke systemen moeten volgens de hoogleraar technisch haalbaar, economische levensvatbaar, ecologisch handhaafbaar en sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Probleem is dat de technische coefficienten die aangeven welke produkten in een systeem worden voortgebracht met welke middelen, nog onbekend zijn. Van Keulen wil die coefficienten met behulp van modellen en rekenregels genereren.

Aan het eind van zijn rede verontschuldigde Van Keulen zich voor het feit dat hij nog geen oplossing kan presenteren voor de moeilijkheden waarmee de dierlijke produktie kampt. Hij riep aanwezigen op hem en zijn sectie behulpzaam te zijn bij het zoeken naar die oplossingen.