Nieuws - 9 februari 1995

Ontslag dreigt voor medewerkers Bodemkunde

Ontslag dreigt voor medewerkers Bodemkunde

Negen medewerkers van de vakgroep Bodemkunde en Geologie kregen in januari te horen dat er voor hen geen taak meer is. De op Duivendaal gehuisveste vakgroep heeft als eerste de consequentie getrokken uit het feit dat aan de Landbouwuniversiteit honderdvijftig personeelsleden moeten verdwijnen.


Het gaat om acht wetenschappelijk medewerkers en een lid van het ondersteunend en beheerspersoneel. Zes van hen hebben formeel te horen gekregen dat ze met ingang van februari met ontslag worden bedreigd en dat hun taken per 1 april vervallen. Voor de overige drie zijn tijdelijke taken gevonden. De Landbouwuniversiteit heeft negen maanden de plicht de gedupeerden te helpen ander werk te zoeken. Lukt dit niet, dan worden de zes ontslagen. De getroffenen zijn allen rond de vijftig jaar en komen niet in aanmerking voor een afvloeiingsregeling. Wel kunnen ze aanspraak maken op wachtgeld.

Begin 1994 al begonnen de drie hoogleraren en de personeelsbeheerder van de vakgroep, met de opstelling van een strategisch plan. De hele operatie heeft bijna een jaar geduurd. Volgens prof. dr S.B. Kroonenberg, tot voor kort vakgroepvoorzitter, was het niet mogelijk sneller duidelijkheid te scheppen. Pas nadat de dienstcommissie, het vakgroepsbestuur en de sectorcommissie hun goedkeuring hadden verleend, konden de plannen worden voorgelegd aan het college.

Vlak voor Kerst keurde het college de tweede en de meest pijnlijke fase van het plan goed: het verbinden van namen van medewerkers aan de plaatsen. Bij iedere plaats hebben we net gedaan of er niemand zat. We hebben niet gekeken naar het functioneren van de medewerkers", beklemtoont Kroonenberg.

Kroonenberg en personeelsbeheerder dr ing. T. Jongmans zijn verontwaardigd over de gebrekkige voorlichting door het bestuurscentrum aan personeelsleden. Nooit is naar het personeel toe goed uitgelegd, waarom nu precies honderdvijftig mensen weg moeten. Evenmin wordt informatie gegeven over de stand van zaken over de reorganisatie. Alle informatie gaat via de krant, dat kan toch niet?"

Als je het goed wilt doen kost het een jaar, dat is de boodschap van Bodemkunde en Geologie aan de andere vakgroepen. Jongmans en Kroonenberg denken dat hun vakgroep de bezuinigingen op de goede manier heeft aangepakt, maar de hele operatie heeft hen wel cynisch gemaakt. Kroonenberg: Het doet pijn. Het gaat om mensen met wie je een goede persoonlijke relatie had en als je ze nu in de ogen kijkt is er altijd een second thought."