Nieuws - 23 mei 1996

Onduidelijk bestemmingsplan frustreert kunstijsbaan

Onduidelijk bestemmingsplan frustreert kunstijsbaan

Een advies van provincie-ambtenaren aan het provinciebestuur pakt negatief uit voor de plannen om een kunstijsbaan op de Wageningse Berg te realiseren.


In het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost is niet voldoende duidelijk voorzien in de vestiging van een kunstijsbaan. De provincie vindt de bestemming recreatie- en sportdoeleinden te vaag.

De provincie constateert dat het gemeentebestuur kiest voor een kunstijsbaan, onder meer door kredietverlening. De ambtenaren concluderen dat een kunstijsbaan aanzienlijk meer druk op de natuur- en landschapwaarden met zich meebrengt dan het huidige voetbalstadion.

Er wordt gesproken van de noodzaak om een objectief onderzoek of zelfs een milieu-effect-rapportage uit te voeren. Dit zou aspecten als geluidshinder, verkeersdruk, ammoniakkoeling, financiele onderbouwing en de vraag naar een ijsbaan moeten omvatten.

De provincie-ambtenaren zijn ook negatief over nieuwe bestemmingen als een crematorium en een golfbaan. Burgemeester en wethouders (B&W) willen een convenant sluiten met de golfclub over het gebruik van een nog aan te leggen golfterrein, maar volgens de provincie mogen B&W helemaal niet zo'n convenant sluiten. Alleen de gemeenteraad is daartoe bevoegd. Verder meent de provincie dat in het betreffende bosgebied per definitie geen intensieve recreatie mogelijk is. Voor een golfbaan is dan een nauwkeurige belangenafweging nodig. Ook wil de provincie de behoefte en de financiele haalbaarheid onderzocht zien.

Wat betreft een crematorium, dat bij de algemene begraafplaats gebouw zou moeten worden, merkt de provincie op dat parkeervoorzieningen die nodig zijn in een verkeerde bepaling geregeld zijn. Verder vraagt de provincie zich af of er voldoende ruimte is voor een strooiveld.