Nieuws - 22 juni 1995

Onderzoekers gaan zichzelf toetsen op ethische aspecten

Onderzoekers gaan zichzelf toetsen op ethische aspecten

Na de zomer gaat een subcommissie van de vaste commissie wetenschap (vcw) de onderzoekscoordinatoren adviseren over de vraag of bepaalde projecten al of niet moreel verantwoord zijn. De commissie bestaat uit de voorzitter van de vaste commissie wetenschap (vcw), prof. dr T.J. Schaafsma, twee vcw-leden en twee adviseurs: een etholoog en een ethicus. Doel is om een jaar ervaring op te doen met ethische toetsing.

De raadsfracties bleken het op 19 juni tijdens de commissievergadering Onderwijs en Onderzoek eens met dit plan van het college van bestuur. Om onderzoekscoordinatoren ertoe te brengen dat zij zelf met vragen bij de vcw-subcommissie komen, en om de discussie op de werkvloer te stimuleren, wil de vcw rond september een bijeenkomst met de coordinatoren beleggen.

De raadsfracties gaan tevens akkoord met een ethische studie-commissie. Deze buigt zich over meer fundamentele kwesties, zoals criteria die de LUW kan gebruiken bij de ethische toetsing. De studie-commissie, zo wil Schaafsma, kan bestaan uit een viertal maatschappelijk betrokken onderzoekers en een student. Een commissie met ook nog vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, acht hij te log. Over de samenstelling moet de raad zich echter nog buigen. Hiermee wordt de huidige Commissie ethische en maatschappelijke aspecten biotechnologie (CEMAB) opgeheven. De CEMAB, waarin wel maatschappelijke vertegenwoordigers zaten, had dit college-besluit voorbereid. Haar voorstel week af van wat er nu ligt. Zij stelde namelijk voor dat de vcw alleen zou signaleren wanneer een onderzoek vragen oproept, en dat een grotere commissie de projecten vervolgens toetst.

Verschillende fracties wezen op de noodzaak van financiele ondersteuning. Op dit punt durfde het college geen toezegging te doen. Sinds 1988 hebben zich twee grote commissies gebogen over de vraag hoe onderzoek op de LUW ethisch moet worden getoetst. Herhaaldelijk is door critici opgemerkt dat de vcw en de universiteitsraad de ethische toetsing zelf moeten doen. Hieraan wordt nu gedeeltelijk gehoor gegeven. De tijd is voorbij om nog meer nota's te produceren", aldus de Christelijke studentenfractie op de vergadering.