Nieuws - 21 december 1995

Onderwijscommissie wil examenmogelijkheden beperken

Onderwijscommissie wil examenmogelijkheden beperken

De vaste commissie onderwijs (vco) heeft een nieuw onderwijsrooster gemaakt, waarin voor ieder vak nog slechts twee in plaats van drie examenmogelijkheden zijn opgenomen.


De vco ziet af van een eerder voorgesteld rooster, waarin de examenperiode in augustus was verschoven naar juli.

Dit voorstel acht de vco niet haalbaar, omdat het te weinig ruimte laat tussen de toetsweek aan het einde van een trimester en de herexamenperiodes. Docenten hebben dan onvoldoende tijd om examens na te kijken en studenten weten te laat of ze de stof van een vak opnieuw moeten bestuderen.

In het nieuwe vco-voorstel worden blokken van zes weken onderwijs steeds afgesloten met een studieweek en een toetsweek. De examenperiodes in december en april vervallen. Alleen in augustus kunnen studenten de niet gehaalde examens opnieuw doen.

Om studenten die niet binnen een jaar zijn geslaagd voor de propaedeuse de kans te geven in december van het tweede jaar te slagen, is voor de propaedeusevakken een uitzondering gemaakt. Propaedeusevakken uit het tweede en derde trimester wil de vco ook in december examineren. Aanpassing van het huidige onderwijsrooster is nodig voor de invoering van blokkenonderwijs in het studiejaar 1997-'98. De universiteitsraad beslist volgend jaar over het nieuwe rooster.

Vco-voorzitter prof. dr ir L. Speelman was bij de discussie over de nota Onderwijs 2000 nog tegen beperking van het aantal examenmogelijkheden, omdat dit strijdig zou zijn met de aanscherping van de temponorm. Inmiddels meent Speelman dat vermindering van het aantal examens onvermijdelijk is voor het in elkaar draaien van een goed rooster. Ook wijst hij erop dat beperking een voordeel heeft: het ontmoedigt uitstelgedrag bij studenten. Verder kunnen studenten zich straks, door de studieweek, beter voorbereiden. Vrijdagmiddag practicum en maandagmorgen het eerste examen kan dan niet meer."

Volgens Speelman heeft het voorstel ook consequenties voor docenten. Missers met examens kunnen straks echt niet meer." Als studenten plotseling onverklaarbaar laag scoren op een examen, moeten de studenten direct een herkansing krijgen, meent de vco-voorzitter. De studentleden van de vco stemden, na de garantie dat het nieuwe rooster de studeerbaarheid niet zal aantasten, aarzelend in met het voorstel.