Nieuws - 9 januari 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Ondernemers gaan meer samenwerken in de regio
De voorzitter van de Kamer van Koophandel regio West-Veluwe en het Wagenings Ondernemerscontact, ir M. van Hezik, heeft de gemeenten in de regio opgeroepen meer samen te werken. De ondernemersclubs in de regio, waaronder die in Ede en Wageningen, hebben daartoe het voortouw genomen
Van Hezik deed zijn oproep eind december bij de presentatie van de groeicijfers van de regionale economie. In de regio, de vijfhoek tussen Barneveld, Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Ede, lag de omzetgroei 0,9 procent hoger dan de landelijke groei van 3 procent. Het aandeel bedrijven dat het rendement voldoende vond is met 73 procent ook hoger dan het landelijk niveau van 69 procent. De investeringen namen eveneens fors toe en zijn hoger dan landelijk, maar de werkgelegenheidsgroei blijft achter bij de landelijke trend
De Wageningse wethouder van Economische zaken en werkgelegenheid, P. Spitteler (PvdA), onderschrijft de ideeen van Van Hezik van harte maar stelt: Zijn uitspraken hebben ook een behoorlijk buhne-gehalte. Wij zitten al op die lijn. De tijd van haat en nijd met Ede is vrijwel voorbij, op wat akkefietjes na.
We komen elkaar regelmatig tegen in allerlei samenwerkingsverbanden. En nieuw is dat de beide gemeentebesturen jaarlijks bij elkaar komen om in den brede over ontwikkelingen te praten.
De opmerkingen van Spitteler sluiten aan bij de conclusies van drs J. van 't Verlaat, die volgende week aan de Erasmus Universiteit promoveert op het groeiende belang van regiomarketing in plaats van citymarketing. Hij stelt dat gemeenten zich moeten inspannen om alle competenties in de regio te gebruiken om investeerders, bedrijven, bezoekers en nieuwe inwoners te trekken. Die competenties zijn ondermeer bedrijventerreinen, woongebieden, toeristische gebieden en havencomplexen. Die marketing moet in overleg binnen de regio, en met andere regio's, gebeuren
Het proefschrift van Van 't Verlaat spreekt over het belang van bedrijventerreinen die meer bieden dan alleen een kavel en een goede ontsluiting. Die meerwaarde moet bestaan uit functionele netwerken tussen bedrijven en kennisinstellingen, waarvan de groeiende samenwerking tussen ondernemersorganisaties in de regio Wageningen-Ede een voorbeeld is. Van 't Verlaat signaleert dat ook culturele aspecten, zoals een innovatief klimaat, onderscheidend kunnen werken. Het in gang gezette Kennisstad Wageningen is daar een voorbeeld van. (ABo)
Geen woonwagens in voortuin DLO

Een parkeerplaats voor trekkende woonwagenbewoners, waar zij maximaal vijf dagen mogen verblijven, kan niet nabij studentenflat de Bornsesteeg aangelegd worden. De provincie Gelderland bepaalde dat bodemverontreiniging, door onder meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen en olie, het gebied ongeschikt maakt voor - tijdelijke - bewoning
Hiermee komt een einde aan een drie jaar slepende procedure om de zogenaamde passantenplaats aan te leggen. Onbekend is waar de gemeente de woonwagenbewoners, die vooral zomers trekken, nu legaal wil onderbrengen. Tot op heden gebruikten de woonwagenbewoners daarvoor een terreintje langs de Lawickse Allee
De provincie oordeelt dat de passantenplaats minder dan vijftig meter van het naburige DLO-complex De Born ligt. Vanwege milieuoverwegingen is wonen in die zone rond dit soort complexen niet toegestaan. Daarmee werd een van de bezwaren van DLO gehonoreerd. Het andere bezwaar, de zorg van DLO dat de gemeente extra kosten moet maken om toezicht te houden op de passantenplaats, is door de provincie van de hand gewezen
Ook omwonenden, waaronder tuinder A. Schiphorst, gooiden het over deze boeg. Het ontbreekt de gemeente aan middelen om toe te zien op de maximale verblijfsduur van vijf dagen. De provincie deelt de sceptische houding van de omwonenden niet. Verder zijn omwonenden van mening dat dergelijke voorzieningen niet in de buurt van woonwijken thuishoren. (ABo)
SSHW krijgt geld voor Droevendaal en Pedel

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) vraagt de gemeente Wageningen 317 duizend gulden subsidie voor de herbouw van 120 wooneenheden - twintig blokken van zes wooneenheden - aan de Droevendaalsesteeg. De gemeente wil niet verder gaan dan de in 1996 gereserveerde 182 duizend gulden. Het gemeentebestuur doet dit op basis van eerdere toezeggingen, maar tekent daarbij aan dat deze vorm van (studenten-)huisvesting niet meer binnen het gemeentelijke beleid past. Overigens is VVD-wethouder T. Staudt-Urbanc tegen de herbouw van Droevendaal
De SSHW krijgt ook 85 duizend gulden uit het woningbouwbudget voor de verbouw van het voormalige Pedelgebouw van de Landbouwuniversiteit tot woningen met een gemiddelde kale huur van 810 gulden per maand. Die zijn bedoeld voor aio's en buitenlanders die tijdelijk in Wageningen studeren. Voor dit project komt de SSHW 1,2 miljoen tekort. Naast de 85 duizend gulden verwacht de SSHW nog eens 250 duizend gulden uit een stadsvernieuwingspot te krijgen. (ABo)
Kou veroorzaakt dierenleed

De dierenwereld beleeft moeilijke tijden deze winter. In het ijs op de Wageningse gracht zijn tientallen dode vissen ingepakt en de dierenambulance rijdt frequent uit om eenden, ganzen en aalscholvers te redden. Er is echter een groep van dieren die niet van de winter heeft te lijden: de insecten. Die hebben in de loop van miljoenen jaren geleerd een diapauze of winterslaap in te lassen. Zo komen de meeste insecten in Nederland zelfs temperaturen tot min veertig graden Celcius door, weet dr W.F. Tjallingii van de vakgroep Entomologie
Bovendien hebben insecten antivriespakketjes aan boord, die ze in de strijd kunnen gooien. De pakketjes bestaan uit eiwitten die voor een vriespuntdaling zorgen, zodat geen kristalvorming in het lichaam kan plaatsvinden, vertelt Tjallingii. Ook zijn er insecten die overwinteren in de vorm van ei, pop of vlinder. Bij mij op de wc zitten nu dagpauwogen en de kleine vos. En in de gordijnen huist een wespenkoningin. Had u gehoopt op een 1997 zonder eikenprocessierupsen, muggen en andere ongein, dan heeft u pech
Maar insecten vormen een uitzondering. Volgens Ruud Klaver van de Dierenbescherming treft de strenge winter bijna alle dieren. Extra bijvoeren, bijvoorbeeld vetbolletjes voor vogels, is voor hun overleven onontbeerlijk. Klaver is van de inspectiedienst en rijdt rond op zoek naar buitenstaand vee. Slechts schapen en bepaalde paardensoorten kunnen tegen de kou. Koudbloedige paarden als het Fjordenpaard en de IJslander hebben zelfs liever een pak sneeuw op de rug dan dat de zon erop staat te branden, weet hij. Maar in geval van ander vee kan de boer rekenen op een waarschuwing en daarna op een proces verbaal
Ook zwerfhonden en -katten ondervinden last van de kou, vooral als ze huidproblemen en vlooienallergieen hebben. Na een melding gaan ze per ambulance naar opvang of asiel. Evenals de vogels overigens. In het bos worden zwijnen en herten momenteel bijgevoerd. Massale sterfte is daar dan ook niet aan de orde. Wat de vissen betreft vindt Klaver de vorst meer een natuurlijke selectie. De zwakkere vis legt het loodje, andere zoeken diepere plekken op.
Volgens Sietze Leenstra van de vakgroep Visteelt en Visserij is de hoeveelheid dooie vis in de gracht mede het gevolg van slecht grachtbeheer. De gracht is tien tot vijftien jaar niet schoongemaakt. We hebben dan wel een zogenaamd groenbeleid, maar dat geldt blijkbaar niet voor de grachten. Volgens zijn collega drs W.L.T. van Densen zullen de gevolgen voor de visstand echter meevallen. Geeutrofieerde wateren worden gedomineerd door brasems en blankvoorns, die 's winters een zeer lage zuurstofconsumptie kennen. En als de populatie vissen door de winter wordt gedecimeerd, is het vermogen tot uitbreiden enorm. (GvdE)