Nieuws - 25 juni 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Stadse waterwegen moeten groter en schoner
De gemeente Wageningen wil het water in de stadsgrachten leven inblazen door schoon water aan te voeren. Op dit moment wordt deze watergang alleen gevoed met relatief kleine hoeveelheden kwelwater
Wageningen diende daarom onlangs bij het Waterschap Vallei en Eem een vergunningaanvraag in voor het aanleggen van een aanvoerleiding vanuit Noord-West. Carl Paauwe, medewerker civiele techniek bij het Waterschap en betrokken bij het stedelijk waterbeheer: De stadsgracht in Wageningen is nu eigenlijk niet meer dan een stinkende, rottende waterpartij. Door extra water toe te voeren via een persleiding, een pijp met een pomp erachter, en het water af te voeren via het gemaal aan de Niemeyerstraat, creeer je doorstroming, wat goed is voor de waterhuishouding.
De plannen van de gemeente zijn onderdeel van de voorbereidingen voor de overdracht van het waterbeheer aan het Waterschap. Dit zal waarschijnlijk volgend jaar gebeuren, als alle watergangen geinventariseerd zijn, en besproken is wie verantwoordelijk is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van voorzieningen voor een betere waterhuishouding. Vele gemeentes in het land hebben beheer en onderhoud van het stadswater al overgedragen aan het Waterschap, als gevolg van een wettelijke bepaling. De overheid wil hiermee het waterbeheer in een hand brengen, verduidelijkt Paauwe
Eerst moet Wageningen een aantal knelpunten oplossen. Wageningen loost echt ontzettend veel water via het Nieuwe Kanaal. Daar is het Binnenveld niet op berekend, stelt Paauwe. De gemeente moet het water langer vasthouden en extra waterwegen en plassen aanleggen. De gemeente heeft met een hele dikke stift een aantal locaties aangewezen waar zij watergangen wil verbreden en aanleggen, zoals aan de Dijkgraaf en langs de Lawickse Allee. (MBe)
Gemeente op de bres voor subsidie Bassecour
De gemeente Wageningen gaat proberen alsnog provinciale subsidie te krijgen voor de verbouwing van het Bassecour, het voormalige universitaire bestuurscentrum. Op de aanvraag die de gemeente in juli 1997 indiende, volgde in januari een afwijzing. Op 15 juni vertrok een delegatie onder leiding van wethouder Henk Blankestijn en monumentenambtenaar Hans Bik naar het provinciale bureau Stadsvernieuwing en monumenten voor een gesprek
De provincie biedt ons nu de mogelijkheid onze zienswijze te onderbouwen en op papier te zetten. Bovendien beoordelen zij het pand straks niet meer alleen op de monumentale kwaliteit, maar ook op de gebruiksmogelijkheden, stelt Bik. Hij is hoopvol; de provincie had ook kunnen nalaten deze mogelijkheid te bieden, redeneert hij
Op grond van vele gesprekken met de provincie meende eigenaar en projectontwikkelaar Roelofs en Haase uit te kunnen gaan van een subsidie van 50 tot 75 procent van het exploitatietekort dat straks zal optreden bij de verhuur van de ruim twintig woningen in het pand. Dan praat je over een paar ton, aldus Bik. Die subsidie hoopte de gemeente te krijgen uit de fondsen voor stadsvernieuwing, waar sinds januari 1996 ook monumenten voor in aanmerking komen. De gemeente zou het geld vervolgens doorsluizen naar de projectontwikkelaar
Een belangrijke reden voor de afwijzing was het feit dat de aanvragers geen bestek konden overleggen. Doorgaans vraagt de eigenaar de projectontwikkelaar om een bestek, waarin alle werkzaamheden gespecificeerd staan. In dit geval zijn eigenaar en aannemer een en dezelfde. Dan is het niet ongebruikelijk dat er geen bestek gemaakt wordt. De provincie gaat daar niet mee akkoord, omdat zij nu gegevens mist over de uitgangssituatie.
Andere redenen voor de afwijzing liggen bij de uitvoering van de restauratie. Zo komen het voegwerk en de uitvoering van de ramen komen niet overeen met de eisen van het bureau Stadsvernieuwing en monumenten. Volgens Bik waren bij aanvang van de werkzaamheden in april 96 de eisen van de subsidieregeling nog niet duidelijk uitgewerkt, en kon Roelofs en Haase daar dus niet op inspelen. Bik: In dit geval is volgens de provincie de historische waarde van het pand niet genoeg in ere gehouden. Wij gaan nu proberen deze zienswijze wat bij te stellen. (MBe)
Panden aan Foulkesweg op nominatie voor monumentlijst
22 Panden aan de Generaal Foulkesweg staan op de nominatie om op de gemeentelijke monumentenlijst te komen. Na een inventarisatie van de straat ten westen van de Diedenweg wees de monumentencommissie de panden aan. Het zijn voornamelijk grote woonhuizen uit het begin van de eeuw. De societeiten van Ceres en SSR vallen er niet onder, de Aula wel. De monumentencommissie gaat ook de andere helft van de Generaal Foulkesweg aan een analyse onderwerpen. Wageningen telt op dit moment zo'n driehonderd monumenten
Een informatieavond op 2 juli moet eigenaren en bewoners op de hoogte stellen van de consequenties van de voordracht. Grote gevolgen heeft dit niet, stelt Hans Bik, secretaris van de commissie. Ik denk zelfs dat alle mensen blij zijn dat ze in een monument mogen wonen.
Eventuele kosten die eigenaren moeten maken om de historische waarde te herstellen, subsidieert de gemeente tot een maximum van 2500 gulden. Het college van burgemeester en wethouders moet nog een beslissing nemen over de voordracht. Daarna kan nog officieel bezwaar gemaakt worden. (MBe)
Leeszaal bieb blijft open op zondag

De leeszaal van de openbare bibliotheek is komende winter weer op zondagmiddag open. Van 1 oktober tot 1 maart kunnen bezoekers tussen 13.00 en 17.00 uur kranten en tijdschriften lezen, informatie zoeken op Internet en kopieren
Vorig jaar opende de bibliotheek voor het eerst op zondag de deuren van de leeszaal, van november tot en met maart. Dit jaar verschuift de opening een maand naar voren. Hiermee denken we tegemoet te komen aan de wensen van het publiek, aldus directeur Sjaak Driessen. (MBe)