Nieuws - 2 april 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
LUW'er Eweg geeft baan op voor wethouderschap
Ir Rik Eweg, wetenschappelijk medewerker bij het departement Omgevingswetenschappen (DOW), wordt lid van het Wageningse college van burgemeester en wethouders. Vanaf 14 april, als de nieuwe gemeenteraad wordt geinstalleerd, bekleedt hij voor GroenLinks een 0,7-wethouderszetel
Ewegs portefeuille bestaat uit ruimtelijke ordening en grondbeleid, milieu, natuur en landschap. De tweede wethouder die GroenLinks levert is Jack Bogers, die al in het vorige college wethouder was. De PvdA brengt 1,8 wethouder in en de VVD een. Naast Eweg is ook Paul Apeldoorn (PvdA) nieuw in het college. De twee nieuwelingen komen in de plaats van wethouders Harry Geenen (D66) en Peter Spitteler (PvdA)
Eweg geeft zijn functie bij Omgevingswetenschappen op. Een 0,7-wethouderschap komt in de praktijk altijd neer op meer. Bovendien wil ik een dag in de week vrijhouden voor zorgtaken thuis. Erg zwaar valt de keuze voor het wethouderschap hem niet, omdat zijn takenpakket op zijn eigen vakgebied ligt. Hij verwacht de komende vier jaar dan ook met veel genoegen energie te steken in landschaps- en natuurontwikkeling en ruimtelijke ordening. Het natuur- en landschapsbeleid moet vormgegeven worden in heel nauw overleg met de betrokkenen, zoals de LUW en DLO. En ruimtelijke ordening noem ik altijd de communicatieportefeuille: je kunt als gemeente niet alles afdwingen, je moet mensen overtuigen en overreden. Daarnaast is het belangrijk om veel en goed samen te werken met de andere wethouders, meldt Eweg. Enkele punten die zijn aandacht zeker krijgen zijn de rondweg rond Wageningen, de bestemmingsplannen voor het stadscentrum en de ontwikkelingen rond de Wageningse berg. Ook de ecologische plannen voor de natuur rond Wageningen en de lokale agenda 21 kunnen zijn aandacht verwachten
Wat me ook leuk lijkt - maar dat is nog maar een voornemen - is om te bekijken hoe de LUW met haar kennis bij kan dragen aan ruimtelijke ordening en natuurontwikkeling in Wageningen. Om een discussie op gang te brengen en een beetje creativiteit los te maken. Misschien in de vorm van projecten waarin nieuwe en frisse ideeen van studenten gebruikt kunnen worden. (MBe)
Klagen bij Sociale Dienst makkelijker

Wie klachten heeft over hun behandeling door de Sociale Dienst kan binnenkort daarover een brief schrijven naar het hoofd van de dienst, de Nico de Milliano. Hij stuurt een ontvangstbevestiging; de dienst komt binnen vier weken met een uitspraak over hoe hij het probleem denken op lossen. Inhoudelijke klachten over beslissingen van de dienst vallen buiten de regeling. De klachtenregeling treedt naar verwachting binnen een maand in werking zijn, na goedkeuring van de gemeente
Nu kunnen mensen met hun klachten nergens naartoe. Inhoudelijke bezwaren tegen beslissingen kunnen wel geuit worden, via de beroep- en bezwaarprocedure. Per 1 januari 1999 komt de gemeente met een algemene klachtenregeling, waar ook de klachten over de Sociale Dienst onder vallen. De regeling die nu opgezet wordt bij de dienst vervalt dan. (MBe)