Nieuws - 26 maart 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Rioolwater op De Dreijen onder de loep
Adviesbureau Conex is op 24 maart begonnen met het bemonsteren van het afvalwater op De Dreijen. In opdracht van de LUW onderzoekt het bedrijf een week lang de organische vervuiling van het afvalwater
Wij zijn ervan overtuigd dat de vervuiling veel kleiner is dan waar het Waterschap Vallei en Eem van uitgaat, verklaart milieucoordinator Ad van der Sluiszen van Bureau veiligheid en milieuhygiene. Als de metingen Van der Sluiszen gelijk geven, kunnen de zuiveringslasten van de LUW fors omlaag. De milieucoordinator denkt dat de universiteit vijftigduizend gulden per jaar kan besparen op de huidige rekening van twee ton voor het totale LUW-terrein
Bij het vaststellen van de zuiveringslasten is het afvalwater tot dusverre ingeschaald als normaal huishoudwater. Onterecht, meent Van der Sluiszen, omdat de vervuiling sterk verdund wordt met spoelwater. Ook de concentraties chloorhoudende koolwaterstoffen, metalen en milieugevaarlijke stoffen afkomstig van de laboratoria zijn volgens Van der Sluiszen zeer laag. Het grootste deel van deze stoffen vangen wij op als gevaarlijk afval. Het zou kunnen dat er toch nog wat in het riool terecht komt. Dat onderzoeken we nu op twee meetpunten; een punt vlakbij het gebouw, een op de plaats waar het water uitmondt in het gemeentelijk riool. Dit om te achterhalen of er vluchtige stoffen in het water zitten, die al verdampen voordat ze het riool daadwerkelijk bereiken.
Met het onderzoek wil de universiteit ook nagaan of het mogelijk is in de toekomst een eigen zuiveringsinstallatie te plaatsen. Van der Sluiszen denkt aan biologische zuivering in combinatie met membraanfiltratie. Het leuke is dat we dit schone water dan kunnen lozen op de vijver van De Dreijen. Deze plas fungeert dan als bezinkbassin, zodat de universiteit het water opnieuw kan gebruiken als spoelwater
De resultaten van de metingen worden over enkele weken verwacht. (MBe)
Kennisondernemers treden samen op
Naast het Kenniscentrum Wageningen (KCW) en Kennisstad Wageningen is sinds 13 maart ook de vereniging Kennisintensieve Bedrijven Wageningen (KiBW) actief. De tendens om kennis te bundelen en uit te wisselen heeft hiermee ook de kleinere Wageningse ondernemers bereikt. Ruim veertig kennisintensieve bedrijven hebben nu de handen ineen geslagen om een duidelijk gezicht te kunnen tonen, en de gezamenlijke belangen te behartigen. Op 16 maart ondertekende het KiCW een convenant met het Wagenings Ondernemerscontact (WOC), waarvan de bedrijfjes nu automatisch lid zijn. Het WOC zal de algemene belangen van de leden behartigen, terwijl het KiCW zich richt op de specifieke belangen van kennisintensieve bedrijven
De officiele presentatie vond plaats op 20 maart in De Wereld, in de vorm van een societeit. Een van de doelstellingen van de vereniging, het versterken van de informele contacten, werd hiermee in de praktijk gebracht. Een ander speerpunt, het bundelen van kennis in specifieke werkgroepen, krijgt gestalte in de werkgroepen Informatica en communicatietechnologie, Plattelandsontwikkeling en Oost-Europa
Een bijkomend voordeel, aldus vice-voorzitter Rene van Holsteijn, is dat de kleine kennisintensieve ondernemers nu deel kunnen uitmaken van Kennisstad Wageningen. Kleinere bedrijven hebben tijd noch geld om actief deel te nemen aan Kennisstad. De kleine bedrijven willen de hoge contributie van Kennisstad niet betalen, maar willen wel graag als toehoorder bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. (MBe)
Buitenschoolse opvang kinderen uitgebreid
De gemeente Wageningen heeft drie ton ontvangen om de buitenschoolse opvang (bso) tijdelijk te stimuleren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Wageningen als pilot-gemeente aangewezen, zodat deze nu 35 extra opvangplaatsen kan realiseren. In de praktijk kunnen meerdere kinderen van een bso-plaats gebruik maken, omdat een kind veelal slechts voor een dagdeel van de opvang gebruik maakt
Stichting Spectrum, een instituut voor ondersteuning van maatschappelijke ontwikkeling, nam het initiatief om een pilot-project en ontwikkelingstraject in Wageningen op te zetten. Dit traject behelst allereerst een inventarisatie van de wensen van ouders en kinderen. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat ze willen, verklaart Jaap Terpstra van Spectrum. Zo is het voor ouders uit praktisch oogpunt aantrekkelijk om kinderen na schooltijd op school bezig te houden. Kinderen willen dat over het algemeen niet, aldus Terpstra. Verder zal ook in beeld gebracht worden welke concrete stappen de gemeente moet ondernemen om de bso-plaatsen in praktijk te brengen. (MBe)
Nieuwe directeur Junushoff

Schouwburg Junushoff staat vanaf 1 juli 1998 onder leiding van een nieuwe directeur. Dat is Michiel Lindenbergh (37), op dit moment directeur van cultureel centrum De Meerpaal in Dronten. Eerder werkte Lindenbergh onder andere in museum Boymans van Beuningen en het concert- en congresgebouw De Doelen, beide in Rotterdam. Het bestuur van Junushoff heeft expliciet gekozen voor een directeur met ervaring op cultureel en commercieel gebied, met het oog op de toekomstplannen van de schouwburg. (MBe)
Rectificatie

SBW heet niet, zoals in het WUB van 19 maart staat, Stichting Brug Wageningen; die oude naam is veranderd in SBW advies en onderzoek. De achternaam van de SBW-bestuursvoorzitter is Van Gilst, niet Van der Geest. (SVk)