Nieuws - 19 maart 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Internet via kabel vanaf 2 april
Wageningers kunnen vanaf 2 april een abonnement nemen op Telekabel, waarmee het Internet via de kabel beschikbaar is. Dat heeft lang op zich laten wachten, aangezien glasvezelkabels moesten worden aangelegd om voldoende capaciteit te hebben. Tevens moest het net geschikt zijn voor tweerichtingsverkeer, zodat gebruikers informatie kunnen ontvangen en verzenden
Volgens Telekabel heeft Internet via de kabel meerdere voordelen. Zo zou het systeem veel goedkoper zijn dan een telefonisch aansluiting. Voor 49 gulden per maand krijgt een abonnee vijftig megabyte ter beschikking. Er zijn geen gesprekskosten en hij blijft telefonisch bereikbaar. Ook is een modem niet langer nodig. Inbellen via een lokale provider kost gemiddeld dertig gulden per maand. Daar komen 1,80 gulden per uur aan telefoonkosten bij als in de avonduren wordt gebeld. Voor een gebruiker die niet meer dan gemiddeld twee uur per week het Internet bezoekt, blijft inbellen via een provider goedkoper
Volgens Telekabel is een Internetaansluiting via de kabel ook veel sneller dan via de telefoon. Afhankelijk van het abonnement is de kabel zes tot 350 keer sneller. De hoogste snelheid kost wel minimaal negentig gulden per maand. Telekabel kan overigens de snelheid niet garanderen, omdat er altijd wel ergens op het Internet trage verbindingen zijn. Om de snelheid zo veel mogelijk te waarborgen bewaart Telekabel de meest gevraagde informatie op een eigen computersysteem
De lokale provider Bos Internet Services uit Ede trekt de door Telekabel voorgespiegelde snelheid in twijfel. De verbinding van de gebruiker naar de kabel is dan wel snel, maar als veel mensen tegelijkertijd het Internet bezoeken kunnen ze via de kabel grote vertraging oplopen. Bos Internet Services is voorlopig dan ook niet bang om abonnees te verliezen aan Telekabel. (WRe)
Meer vrijwilligers nodig in Wageningen
Het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening in Wageningen heeft het afgelopen jaar 305 hulpvragen binnengekregen, 102 meer dan het jaar daarvoor. De helft van de aanvragen betrof hulp voor klussen in en om het huis, die worden uitgevoerd door de Hand- en spandienst. Elf procent betrof ritten met de buurtbus. Verder kwamen veel aanvragen binnen voor bezoek of oppas bij oude, zieke of gehandicapte mensen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de stichting Vrijwilliger Hulpverlening
Het aantal aangemelde vrijwilligersvacatures is het afgelopen jaar fors toegenomen. Dit komt doordat het meldpunt vaker werd benaderd door niet aangesloten vrijwilligersorganisaties. Van de 66 aangemelde vacatures waren er maar liefst 36 afkomstig van niet aangesloten organisaties, zoals het asielzoekerscentrum, La Fraternite, Radio Pieter Pauw, de Speelotheek, Vluchtelingenwerk, de Vlinderstichting, Museum Casteelse Poort, de Wereldwinkel en boekhandel De Uitbuyt. Naar aanleiding van de extra aanvragen wil het meldpunt uitgroeien tot een volledige vrijwilligerscentrale, waarbij de nadruk blijft liggen op hulpverlening. Voorwaarde is dat er extra financiele middelen komen. Bij de gemeente is extra subsidie aangevraagd. In totaal vraagt het meldpunt de gemeente om veertigduizend gulden. (WRe)
Wageningen stelt geen gemeentelijk studiefonds in
De gemeente Wageningen vindt het instellen van een studiefonds voor minima en uitkeringsgerechtigden ongewenst. Het fonds, waarvoor de GroenLinks-fractie zich in 1996 hard maakte bij de behandeling van het meerjarenbeleidsplan 1997/2000, zou moeten voorzien in de studie- en bestaanskosten van uitkeringsgerechtigden die hun uitkering verliezen doordat ze met een studie beginnen. Ook zou het fonds een vergoeding moeten verstrekken aan werkenden die door extra scholing hun arbeidspositie willen verbeteren
Op verzoek van GroenLinks werd een onderzoek ingesteld naar de wenselijkheid van zo'n gemeentelijk fonds. Daaruit blijkt dat het instellen van een gemeentelijk studiefonds het landelijk systeem van sociale verzekering en studiefinanciering zal doorkruisen. Daarnaast zal zo'n fonds grote financiele en organisatorische gevolgen hebben voor de gemeente Wageningen
Hoewel de gemeente geen studiefonds wil instellen, wil ze wel alert blijven op schrijnende gevallen. Het gemeentelijk noodfonds kan daarvoor worden aangesproken. In andere gevallen huldigt het Wagenings college het principe dat studeren vooral investeren in de eigen toekomst moet blijven. (WRe)