Nieuws - 19 februari 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Gemeente wil miljoenenclaim van recreatieschap niet betalen
De gemeente Wageningen wil uit het Recreatieschap Veluwe stappen, maar over de manier van uittreding verschillen gemeentebestuur en -raad ernstig van mening. De gemeenteraad vindt de afkoopsom van het recreatieschap, een miljoen gulden gedurende zeventien jaar, onacceptabel
Het recreatieschap is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van publieke voorzieningen als fietspaden en recreatieplassen. Wageningen is hier lid van en artikel 37 van de statuten van het schap melden dat uittreden mogelijk is, maar dat het algemeen bestuur bepaalt onder welke voorwaarden. Volgens het dagelijks bestuur moet nu bij uittreding over een periode van zeventien jaar een afkoopsom van een miljoen gulden worden betaald. Die afkoopsom komt overeen met de Wageningse contributie op dit moment
Onacceptabel, stelde de Wageningse gemeenteraad op 16 februari. De raad wil het recreatieschap verlaten en niets betalen, omdat de gemeente de afgelopen dertig jaar niet veel aan het schap heeft gehad. De raad vroeg zich ook af of een financiele schadeclaim van het schap door de rechter rechtvaardig bevonden zal worden. Verantwoordelijk wethouder Harry Geenen, van Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, denkt op basis van adviezen van juristen aan andere gemeenten dat het betalen van de afkoopsom nodig is. Hij hoopt daarbij dat het algemeen bestuur van het schap, dat bij meerderheid beslist, een amendement van hem zal aannemen om de afkoopsom over een periode van vijftien in plaats van zeventien jaar te betalen
Recreactieschap Veluwe bestaat uit 23 gemeenten die nu nog jaarlijks drie gulden per inwoner bijdragen. Voor Wageningen komt dat neer op een slordige honderdduizend gulden per jaar. Het algemeen bestuur van het schap heeft het voornemen op korte termijn te verzelfstandigen en meer geld uit de markt te halen. Deze verzelfstandiging grijpt Wageningen aan om op te stappen
De gemeenteraad nam het Geenen kwalijk dat hij ondanks herhaald verzoek geen eigen jurist in de arm heeft genomen, maar afgaat op wat juristen in andere gemeenten beweren. Besloten werd om niet akkoord te gaan met de verzelfstandiging van het recreatieschap, om eerst meer duidelijkheid te krijgen over de rechten en plichten bij uittreding. (WRe)
Gemeente hanteert gifspuit vaak
Op vijftien hectare openbaar groen spuit de gemeente Wageningen 850 kilogram bestrijdingsmiddel met een gemiddeld actieve-stofpercentage van zeven procent. Het Wagenings milieuoverleg (WMO) is daar hoogst ontevreden over en stelt in een brief aan de gemeente dat een hogere prioriteit aan de afbouw van het bestrijdingsmiddelengebruik moet worden gegeven. Een groene gemeente als Wageningen kan volgens het WMO toch niet achterblijven bij andere gemeenten die zelfs zonder Kenniscentrum al jarenlang zonder chemische middelen hun perken beheren
Volgens de evaluatie van het milieuwerkprogramma 1997 is het gebruik van chemische middelen op bestrating gestopt. Ook de woonwijken Nude en Noordwest en de bermen van buitenwegen worden al gifvrij beheerd. De onkruidbestrijdingmiddelen worden vooral bij de aanplant van sierheesters in de rest van de stad gebruikt. Per hectare spuit de gemeente ruim vier kilo actieve stof per jaar, wat meer is dan de gemiddelde kweker van vaste planten per hectare gebruikt. De gemeente wil het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 35 kilo per jaar verminderen. Sneller afbouwen is niet mogelijk vanwege de hoge arbeidskosten die met schoffelen gepaard gaan. De gemeente Wageningen denkt pas over 25 jaar gifvrij de perken te kunnen beheren. (WRe)
Kleine kennisbedrijven bundelen krachten

Deze maand wordt de vereniging Kennisintensieve Bedrijven Wageningen (KiBW) opgericht. De vereniging is het resultaat van ruim een half jaar overleg tussen verschillende een- en tweemansbedrijven in Wageningen die het gevoel hadden buiten de boot van Kenniscentrum en Kennisstad Wageningen te vallen. Voor kleine bedrijven is het moeilijk om participant te worden van Kennisstad en tijd vrij te maken voor de daarbij behorende bestuurlijke activiteiten. Ook is het voor deze bedrijven volstrekt onduidelijk hoe KCW met de markt omgaat. Door een vereniging op te richten, willen ze gehoord en gezien worden en meeprofiteren van de verwachte toename in kennisintensieve werkgelegenheid in Wageningen. Inmiddels zijn veertig bedrijven ingeschreven bij de vereniging, waaronder ook enkele grotere. (WRe)
Wageningen dingt mee naar energieprijs

De gemeente Wageningen dingt met de bouw van een nieuwe stadswerf en kringloopstation mee naar een nationale energieprijs. Deze prijs is uitgeloofd door het Wereld Natuurfonds onder gemeenten voor grootschalige toepassingen van zonne-energie. Op het dak van de nieuwe stadswerf, die in de loop van dit jaar op het Nude-bedrijventerrein wordt gebouwd, worden duizend vierkante meter zonnecellen geinstalleerd. Dit levert energie voor meer dan dertig huishoudens. Het warme water is afkomstig van een zonneboiler. Met het project, waarbij ook het energiebedrijf Nuon en de Grontmij zijn betrokken, heeft Wageningen inmiddels samen met vier andere gemeenten de finale bereikt. Op 11 maart wordt de winnaar bekend gemaakt. De gemeente Wageningen streeft ernaar om in 2008 tien procent van de totale Wageningse energievraag te dekken met duurzaam opgewekte energie. (WRe)