Nieuws - 23 oktober 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Gemeente en LUW sluiten milieuconvenant

De LUW belooft minder lawaai te maken en geen gevaarlijke proefnemingen te doen op een afstand van minder dan vijftig meter van woonhuizen. In ruil daarvoor zegt de gemeente toe geen bouwvergunningen te verlenen voor woningen in de buurt van LUW-complexen. Gemeente en LUW hebben de wederzijdse beloftes 22 oktober vastgelegd in een milieuconvenant. Een soortgelijk convenant met DLO bleek niet haalbaar, omdat de DLO-gebouwen niet allemaal eigendom zijn van de instituten
Het convenant schept helderheid over wat wij mogen en wat de gemeente mag, stelt Ad van der Have, hoofd Gebouwen en terreinen. Het convenant gaat de basis vormen voor milieuvergunningen voor de afzonderlijke LUW-gebouwen. Voor die milieuvergunningen moet de LUW wel haar milieuzorgsysteem verbeteren. Maar milieuwethouder Harry Geenen denkt dat de universiteit binnenkort aan die voorwaarde kan voldoen
LUW en gemeente zochten naar een manier om de afspraken op papier te zetten nadat de universiteit enige jaren geleden in opspraak kwam. Buren van de universiteit, verenigd in milieuwerkgroep Schone Groene Dreijen, voerden actie tegen overlast en milieuvervuiling door de LUW. (HvL)
Kennisstad wil sterk groeien
Tien miljoen omzet in 2000, vijftig nieuwe banen en een zeven man sterk zelfstandig en financieel onafhankelijk projectbureau. Jaap Meijer, directeur van stichting Kennisstad Wageningen, heeft de ambitie voor zijn stichting in cijfers vastgelegd
De stichting, een breed samenwerkingsverband van onder meer gemeente, LUW en Rabobank, wil over drie jaar een duidelijke plek hebben veroverd in de Wageningse samenleving. Nu heeft het drie man sterke bureau een omzet van 250 duizend gulden, voornamelijk uit subsidies. De stichting is opgericht om kennis van universiteit en instituten beter in te zetten in de markt en om Wageningen als vestigingsplaats voor kennisbedrijven aantrekkelijker te maken
De stichting moet straks het grootste deel van haar inkomsten verdienen met het binnenhalen van projecten, die ze bij Wageningen bedrijven en instellingen uitzet. Tien procent van die omzet gaat naar de stichting, om de onkosten te dekken. Maar Kennisstad is niet de enige die in de vijver vist van de in- en verkoop van onderzoek. Bovendien hebben LUW en DLO hun eigen verkopers. Hoe de stichting concurrentie met bijvoorbeeld het Transferpunt van de LUW gaat voorkomen is nog niet duidelijk. Dat moet nog uitkristalliseren, stelt Meijer
Naast de kennishandel behoort ook lobby tot de missie van Meijer. De stichting wil proberen bedrijven te interesseren in Wageningen als vestigingsplaats. Verder gaat de stichting de belangen de aangesloten bedrijven en instellingen behartigen. Meijer denkt die activiteiten te financieren uit de contributies. (HvL)
Impasse 5 Mei plein
Blote Jan blijft voorlopig omringd door kale straatstenen. Een plan voor de definitieve inrichting van het 5 Mei plein is door het college van burgemeester en wethouders afgewezen. Het Amsterdamse ontwerpbureau B+B maakte een ontwerp voor een sobere inrichting van het plein, met hoogteverschillen en beplanting. Het plan is te vaag en de uitvoering te duur, vindt een meerderheid van het college
Het plein moet een waardige omgeving vormen voor voormalige hotel De Wereld en het herdenkingsmonument op het plein. Het bureau moest ook een oplossing vinden voor de onduidelijke verkeerssituatie. Het fietspad over het plein is aangewezen als hoofdfietsroute, waar fietsers voorrang moeten krijgen. Automobilisten maken nog vaak gebruik van het fietspad
Het plein ontstond in 1995 door de afsluiting van de Generaal Foulkesweg ter hoogte van De Wereld. In de bestrating van het plein zouden teksten komen ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Toen duidelijk werd dat zo'n monument dat jaar niet voor de viering van 5 mei klaar zou zijn, is een bestrating aangelegd. Die bestrating en plannen voor de definitieve inrichting slokten het merendeel van het budget op. Van de oorspronkelijke vier ton voor de inrichting van het plein is nog anderhalve ton over. (HvL)
Studerende partner bijstandstrekker mag bijverdienen
Bijstandsgerechtigde partners van studenten worden niet meer altijd op hun uitkering gekort als de student een bijbaantje heeft. Als de ouders de student minder betalen dan volgens de studiefinancieringswet moet, mogen ze zelf de ouderlijke bijdrage verdienen. Met deze richtlijn handelt de Wageningse sociale dienst in strijd met de letter van de nieuwe bijstandswet. Maar die wet spreekt zichzelf tegen, vindt Ries Meijering, de ambtenaar die de richtlijn opstelde. Door onze uitleg handelen we conform de geest van de wet.
Het Wageningse college is het eens met het beleid van zijn sociale dienst. Het ministerie van Sociale Zaken keurt de handelswijze van Wageningen af. Of het ministerie sancties treft is niet bekend
Volgens de wet wordt de bijstandsnorm voor een stel verminderd met het normbedrag van de studiefinanciering plus alle inkomsten van het paar. Bij de studiefinanciering wordt ook de gewenste ouderlijke bijdrage meegeteld. Het werkelijke inkomen van de student kan echter een stuk lager zijn dan dat normbedrag, als de ouders niet de hele gewenste bijdrage betalen. In dat geval zou de bijstandsgerechtigde meebetalen aan het onderhoud van de student, wat in strijd is de bijstandswet. Die stelt dat de uitkering uitsluitend is bestemd om in het onderhoud van de uitkeringsgerechtigde te voorzien, aldus Meijering. De dienst rekent nu in die gevallen niet met het normbedrag maar met het werkelijke inkomen van de student. De ambtenaar schat dat zo'n dertig Wageningse paren voordeel hebben van de regeling. (HvL)
Wageningen mag meer bouwen
De provincie geeft Wageningen toestemming om meer woningen te bouwen. Gedeputeerde Dijkhuizen heeft dat tijdens een bezoek aan Wageningen toegezegd. Wageningen mag ongeveer 230 woningen meer bouwen dan de provincie toe nu toe toestond. De gedeputeerde gaf toestemming om daarnaast ongeveer negentig geplande woningen uit oude bestemmingsplannen over te hevelen naar nieuwe plannen. Door de toezegging krijgt de Wageningse afdeling Ruimtelijke ordening weer wat lucht
Wethouder Harry Geenen van Ruimtelijke ordening weet nu bijna zeker dat zijn bestemmingsplan Boomgaarden ongeschonden door de provinciale molen komt. Verder heeft hij nu ruimte voor het ontwikkelen van woningbouw op het terrein van zwembad Rustenburg en de bouw van seniorenwoningen aan de Costerweg
Toch blijft de wethouder zuinig met woningbouwplannen. Vlak voor de raadsvergadering op 13 oktober trok hij het bestemmingsplan Boomgaarden terug. In het plan is onder andere ruimte voor veertig kantoren met woning. Geenen wil die woningen nog niet vastleggen in het plan maar pas intekenen als gegadigden een bouwaanvraag indienen. (HvL)