Nieuws - 7 augustus 1996

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Skaters krijgen pleintje met obstakels
In het park tussen studentenflats Rijnsteeg en Dijkgraaf komt een pleintje voor skaters. Midden op het pleintje legt de gemeente een zogenaamde funbox, een imitatie van trappetjes, afritten en andere obstakels. De skaters kunnen daarop hun sport beoefenen zonder veel overlast te veroorzaken
Door de veranderingen is weinig meer over van het oorspronkelijke voorstel van het college van burgemeester en wethouders, dat een funramp wilde aanleggen - een soort grote halve pijp - om in heen en weer te skaten. Dat voorstel ontving echter kritiek van zowel omwonenden als skaters, zo bleek tijdens de commissievergadering waar het voorstel werd besproken. De skaters misten de uitdaging die een funbox volgens hen wel geeft. Bovendien waren ze bang ruzie te krijgen met voetballers, die gebruikmaken van hetzelfde gedeelte van het park. Omwonenden waren bang voor geluidsoverlast. Skaters en omwonenden stelden samen voor om de skatebox aan te leggen in het wat afgelegen park De Blauwe Bergen, tussen de studentenflats Dijkgraaf en Bornsesteeg. Omdat daar volgens het college te weinig sociale controle mogelijk is, wees het college het voorstel af. (HvL)
Mogelijke sloop studentenflat

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen, verhuurder van voornamelijk studentenkamers, overweegt een van haar studentenflats te slopen. De stichting kampt met een groeiende leegstand. Door dalende studentenaantallen is het niet te verwachten dat de vraag naar kamers weer aantrekt. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om de flats voor andere doelgroepen in te richten. Vorig jaar stond gemiddeld twee procent van de kamers leeg. De leegstand steeg daarmee met vijftig procent. De huurderving bedraagt daardoor jaarlijks 248.000 gulden
De lege kamers zijn niet alleen een financiele tegenslag voor de stichting. De leegstand is niet evenredig verdeeld over de complexen en de tijd. Terwijl aan het begin van het schooljaar bijna alle kamers bewoond zijn, stijgt de gemiddelde leegstand tot een kleine zeven procent in de maanden voor de zomervakantie. De leegstand is daarbij geconcentreerd in studentenflats Walstraat, Nobelweg en Dijkgraaf. Dat gaat volgens directeur Pierre Duyx ten koste van het sociale leven op de flats
Al vorig jaar begon de stichting een onderzoek om de leegstand het hoofd te bieden. Hoewel er ook toen geruchten de ronde deden over mogelijke sloop, was dat toen nog geen serieuze optie. Flauwekul, noemde de directeur de verhalen. Maar toen het interne onderzoek geen bevredigend resultaat opleverde, begon de SSHW dit jaar een nieuw onderzoek. De definitieve resultaten worden eind dit jaar verwacht. Duyx: Sloop is nu een optie.
Het onderzoek moet ook duidelijk maken welke flat gesloopt wordt. De stichting laat zich bij die keuze voornamelijk leiden door de wens meer variatie aan te brengen in haar bezit en de kwaliteit van het kamerbestand te verhogen. Die afweging zou kunnen leiden tot de sloop van een van de sterflats, de hoge flats aan de rand van de stad. De goedkope maar sobere kamers in die flats heeft de SSHW immers in overvloed. Maar ook het Walstraat-complex, gelegen in het oude stadscentrum van Wageningen, is kandidaat. Om overbodige kosten te voorkomen, is groot onderhoud aan het complex uitgesteld. (HvL)
Droevendaal blijft

Het minidorpje Droevendaal mag blijven bestaan. De noodwoningen voor studenten worden vervangen door permanente woningbouw voor dezelfde doelgroep. De Raad van State verklaarde begin juli de bezwaren van milieu-organisaties ongegrond. Die vreesden dat permanente bebouwing ten koste zou gaan van de natuurwaarde van het gebied. Droevendaal ligt in een groene strook tussen Wageningen en Bennekom; een gebied dat de verbinding moet vormen tussen natuurgebieden
De barakken aan de Droevendaalsesteeg werden zo'n twintig jaar geleden gebouwd door de LUW vanwege het toen nijpend gebrek aan huisvesting voor haar studenten. Door de geisoleerde ligging van het voormalige proefterrein ontwikkelde zich een hechte gemeenschap. De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen, verhuurder van het complex, erkende begin jaren negentig het bijzondere karakter van Droevendaal en maakte een plan om de inmiddels versleten barakken te vervangen door permanente bebouwing. Op korte termijn, waarschijnlijk aanvang 1998, begint de bouw
Tussen de bewoners en de SSHW bestaat nog onenigheid over de uitwerking van de plannen. Geheel naar wens van de bewoners kunnen ze tijdens de vernieuwing op het terrein blijven wonen. Maar de vernieuwing houdt waarschijnlijk een vermindering van het aantal bewoners in. In eerste instantie wil de SSHW is het vernieuwde Droevendaal 120 kamers bouwen, ongeveer half zoveel als nu. Na de nieuwbouw worden de overgebleven barakken gesloopt. Dan volgt misschien nog meer nieuwbouw. Volgens bewonersvertegenwoordiger Patrick Jansen gaat een dergelijke verkleining van Droevendaal ten koste van het karakter van het complex. (HvL)