Nieuws - 9 januari 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Wetenschapsdirectie LNV functioneert slecht
De Directie Wetenschapsbeleid en Kennisoverdracht (DWK) van het ministerie van LNV opereert niet als een eenheid. Er is geen sprake van een collectiviteit in het willen, denken en handelen (...) geen sprake van gedeelde waarden, missie en visie op het functioneren van de directie en geen sprake van collectieve inspiratie en enthousiasme. Dat schrijven de management consultants Kees Luscuere en Ellie van der Elst, die van LNV de opdracht kregen de problemen en potenties in het huidige en toekomstige functioneren van DWK zichtbaar te maken
DWK, onder leiding van prof. dr L. van Vloten-Doting, is verantwoordelijk voor het onderwijs- en wetenschapsbeleid van het ministerie van LNV. Deze directie beoogt de LUW, DLO en de agrarische hogescholen aan te sturen. Na de advisering van Bram Peper over het Kenniscentrum Wageningen en tijdens de planvorming van minister Van Aartsen om LUW en DLO te fuseren, lijkt de directie echter op een zijspoor geraakt. Niet zonder reden, blijkt uit een in november vorig jaar verschenen notitie van de genoemde consultants
Directie en medewerkers van DWK werken langs elkaar heen, blijkt uit de rapportage. De medewerkers tonen een grote mate van vrijblijvendheid ten opzichte van elkaar en een hoge mate van onwetendheid ten opzichte van de missie en visie van de directie. De directie op haar beurt slaagt er niet in de geformuleerde missie hanteerbaar te maken voor de medewerkers en stuurt niet op grote lijnen. In het management-team van de directie domineert de monoloog in plaats van de dialoog, aldus de consultants, die zich baseren op gesprekken met directie en medewerkers van DWK
De directie kampt met bezuinigingen. Onder veranderingsdirecteur Van Vloten-Doting ontstonden nieuwe taken bij DWK, waar alle medewerkers op konden solliciteren. Dat leidde tot een verzameling herplaatsingskandidaten voor wie geen taak meer is bij de directie, maar die er nog wel werken. Alle creativiteit en energie wordt opgeslokt door het functioneren binnen de bovengenoemde problematiek, stellen de consultants
DWK ontstond enige jaren geleden uit de directie Wetenschap en technologie, delen van DLO en de directie Landbouwonderwijs. De eigen aardigheden van de voormalige directies zijn echter blijven bestaan, zodat volgens de consultants sprake is van een onvoltooide fusie. Er is geen gemeenschappelijke werkcultuur en de voortdurende angst voor reorganisaties heeft de effectiviteit van de organisatie ernstig aangetast. De consultants denken dan ook dat de problemen te omvangrijk en te intensief zijn om op directieniveau af te handelen. Secretaris-generaal Joustra en directeur-generaal Van Zon zijn inmiddels bij de problematiek betrokken
De consultants stellen voor binnen de directie fundamentele debatten te voeren, waarbij de leden van het managementteam onvoorwaardelijk het vertrouwen in elkaar uitspreken en een gedragscode afspreken die het sociale verkeer moet regelen
Het rapport van Luscuere en Van der Elst is gebaseerd op interne gesprekken; de externe kritiek is niet eens meegenomen. Binnen de LUW bestaat ook grote kritiek op de directie, omdat zij slecht aanspreekbaar is, niet op de hoogte is van de ontwikkelingen op de universiteit en geen open procedures volgt bij het uitzetten van onderzoeksgeld. De bobo's van de universiteit communiceren daarom inmiddels met de minister en de top van het ministerie over het fusieproces. (ASi)
Milieuboete voor college van bestuur

Het college van bestuur heeft van de gemeente Wageningen een dwangsom van vijfhonderd gulden per week opgelegd gekregen. Het college heeft de opslag van gasflessen bij de vakgroep Fysische en kolloidchemie niet conform de milieuvergunning aangepast. De gasflessen moeten in een speciale opslag buiten het gebouw worden ondergebracht
Het maximum van de dwangsom is bepaald op vijftienduizend gulden. Dit bedrag komt volgens de gemeente overeen met het voordeel dat de LUW heeft bij het niet plaatsen van een deugdelijke stalling. De boete wordt definitief na het aflopen van de bezwarentermijn in februari. De gemeente heeft twee maal schriftelijk de gebreken gemeld, maar het college van bestuur heeft niet gereageerd op de brieven en daarom heeft B&W tot de dwangsom besloten
Volgens A. van der Linden van Fysische en kolloidchemie is de vakgroep niet blij met de huidige opslag van gasflessen in het gebouw. Maar wij zijn de afwachtende derde. Het college is verantwoordelijk. Wij willen wel, maar wij kunnen niet. We hebben genoeg in de richting van het college gedaan, vindt Van der Linden
Formeel is het college verantwoordelijk voor een opslag van gasflessen volgens de wettelijke normen, maar in de praktijk dragen de afdeling Gebouwen en terreinen en het Bureau veiligheid en milieuhygine zorg voor een goede opslag. Bij beide afdelingen waren de betrokken ambtenaren niet bereikbaar voor commentaar. (ABo)
Truc tegen hoog collegegeld

Studenten die willen afstuderen nadat hun recht op studiefinanciering afloopt, kunnen zo'n vijfduizend gulden besparen door gedurende een maand hun studiefinanciering stop te zetten. Een student die nog een maand recht heeft op studiefinanciering betaalt namelijk hetzelfde collegegeld als studenten met recht op studiefinanciering. De Wageningse Studenten Organisatie licht binnenkort in een pamflet de ontsnappingsroute toe
Vanaf komend studiejaar mogen universiteiten zelf het collegegeld bepalen voor studenten zonder recht op een beurs. Het LUW-college heeft besloten dit instellingscollegegeld per september 1998 te verhogen naar achtduizend gulden. Alleen studenten die minder dan een maand recht hebben op studiefinanciering vallen onder het hoge tarief
De WSO betoogt dat het hogere collegegeld trage studenten niet aanzet tot meer haast. Het is geen prikkel om sneller te studeren, het is een prikkel om te stoppen, vindt woordvoerder Norbert Degenhardt. Hij betoogt dat het hoge collegegeld extra onrechtvaardig is omdat langzame studenten gedurende langere tijd collegegeld betalen dan de snelleren. Het college is volgens Degenhardt op de hoogte van de ontsnappingsroute, maar neemt geen maatregelen om de truc tegen te gaan. (HvL)
Ook Diedenoorders op LUW-computernet

De aansluiting van studentenkamers op het universitaire computernetwerk heeft gezorgd voor een kleine toename van het aantal studenten. Studenten van hogeschool Diedenoort hebben zich aangemeld voor een tweede studie bij de LUW, om zo in aanmerking te komen voor een aansluiting. Zo kunnen ze de regel omzeilen die voorschrijft dat alleen LUW-studenten een aansluiting krijgen. De tweede inschrijving kost de Diedenoort-studenten niets. Ze moeten wel een vwo-diploma op zak hebben of de propedeuse van een hogeschool hebben afgerond. (HvL)
Nieuw in 1997

Het WUB heeft de indeling van de krant een tikkeltje aangepast in het nieuwe jaar. De rubriek met de langste traditie, Mensen Praten, is omgeturnd tot Mensenwerk, tweewekelijks te vinden op pagina 2. Verder vindt u op pagina 5 voortaan de nieuwe rubriek Buitenshuis, met berichten uit andere universiteitssteden. (ASi)