Nieuws - 4 september 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Commissie-Verhoeff bepleit reorganisatie teeltwetenschappen
De leerstoelgroepen Tuinbouwplantenteelt van prof. dr ir Hugo Challa en Gewas- en graslandkunde van prof. dr ir Paul Struik moeten plaatsmaken voor twee nieuwe leerstoelgroepen, Open teelten en Beschermde teelten. Ook Ecologische landbouw, de groep van Eric Goewie, en Bosbouw, momenteel zonder hoogleraar, moeten flink worden gereorganiseerd. Dit adviseert de commissie-Verhoeff, die de voormalige sector Plant- en gewaswetenschappen van de LUW heeft doorgelicht
In het op 3 september verschenen rapport uit de commissie scherpe kritiek op de kwaliteit van deze leerstoelgroepen. Het aantal niet functionerende medewerkers is volgens commissievoorzitter prof. dr Koen Verhoeff schrikbarend hoog. Hij schat dat rond de helft van de medewerkers niet goed functioneert
De taakopdracht van Open teelten moet breder worden dan die van huidige leerstoelgroep van Struik. Ook moet de nieuwe leerstoelgroep zich meer toeleggen op het bedrijfs- en systeemniveau. De groep houdt zich naar smaak van de commissie te veel bezig met het teeltniveau. Dat kan de LUW heel goed aan AB-DLO overlaten, licht Verhoeff toe. De leerstoelgroep Beschermde teelten moet sterker de nadruk leggen op technologie en nauw samenwerken met de leerstoelgroep Agrotechniek en -fysica en het IMAG-DLO
De nieuwe leerstoelgroepen in de plantenhoek moeten volgens de commissie ten minste bestaan uit een hoogleraar en drie wetenschappelijk medewerkers. Volgens Verhoeff gaat het hier om een vuistregel; een kleinere groep acht hij niet levensvatbaar
De commissie dicht de leerstoelgroep Ecologische landbouw een belangrijke voortrekkersrol toe bij de ecologisering van het primaire productie aan de universiteit, maar heeft forse kritiek op de huidige aanpak van de leerstoelgroep. Ecologische landbouw wil volgens de commissie te veel vakkennis op eigen houtje ontwikkelen en maakt te weinig gebruik van al op de LUW aanwezige kennis. Het door de vakgroep uitgevoerde mycorrhiza-onderzoek vormt hiervan een voorbeeld. Volgens Verhoeff had dit in samenwerking met de bodembiologen van de LUW moeten plaatsvinden
Hoewel het onderwijs door de studenten hoog wordt gewaardeerd, acht de commissie de kwaliteit van onvoldoende niveau. Ze zetten zich te veel af tegen de andere groepen, verduidelijkt Verhoeff. Dit is in strijd met de opdracht van de leerstoelgroep om juist samenwerking te zoeken met andere vakgroepen. Hij meent dat de groep zich bij het zoeken naar samenwerkingsverbanden te ideologisch opstelt. Samenwerken betekent water bij de wijn doen.
Nog voor het rapport verscheen, uitten een medewerker en een oud-student van Ecologische landbouw in NRC Handelsblad forse kritiek op het advies. De LUW zou fors willen bezuinigen op Ecologische landbouw ten gunste van het technologische onderzoek. Hiervan is volgens de commissievoorzitter geen sprake. Een reorganisatie bij de leerstoelgroep is volgens hem op zijn plaats omdat de kwaliteit moet verbeteren. Beter drie goed functionerende medewerkers dan zes slecht functionerende medewerkers.
De commissie vindt ook de klachten van Ecologische landbouw dat de onderwijsbelasting te hoog is, ongegrond. De groep heeft een hoogleraar en acht medewerkers; een ongekende rijkdom, vindt Verhoeff. De commissie vindt het wel belangrijk dat de door het overlijden van een medewerker vrijgekomen plaats voor een universitair hoofddocent snel wordt ingevuld
Ook Bosbouw moet flink worden gereorganiseerd. De commissie adviseert om meer personeelsplaatsen te schrappen dan volgens de bezuinigingscijfers nodig is. De twee nieuwe leerstoelhouders, die overigens nog niet zijn gevonden, moeten ruimte hebben voor het aanstellen van jong talent
De commissie heeft veel minder kritiek op de leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen en is lovend over Theoretische productie-ecologie en de botanische en gewasbeschermingsgroepen. Over bezuinigingen bij de leerstoelgroepen doet de commissie geen uitspraken. Dat is een zaak van het college van bestuur, stelt Verhoeff. Hij meent wel dat het bestuur snel tot actie moet overgaan, omdat de onzekerheid binnen de sector al lang genoeg heeft geduurd
De commissie-Verhoeff werd dit voorjaar ingesteld om de kwaliteit van de leerstoelgroepen bij Plant- en gewaswetenschappen te beoordelen. Zij deed dit op basis van onderzoeksverslagen en syllabi die de vakgroepen aandroegen, cijfermateriaal van het bestuurscentrum en gesprekken met de leerstoelgroepen. Het college van bestuur wilde weten of het restant van de bezuinigingen, drie miljoen gulden, was te realiseren in de plantenhoek, zonder dat het voortbestaan van het onderwijs en onderzoek in gevaar komt. Zonder in detail te treden acht de commissie dat mogelijk. In haar personeelsbeleid heeft de universiteit de afgelopen jaren te veel rekening gehouden met het individuele belang van de medewerkers en te weinig met het instellingsbelang, meent Verhoeff. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. (LKe)
Boetes voor waterwerpers

Kamerbewoners op flats van de Stichting Sociale Huisvesting kunnen hoge boetes verwachten als ze meedoen aan watergevechten. De stichting gaat harder optreden tegen huurders die water van de flat gooien. De maatregelen zijn vooral bedoeld tegen het werpen van zakken met water. SSHW-woordvoerder Jan Harkema: Onlangs is vanaf Bornsesteeg twee maal een vuilniszak met water van een hoge verdieping naar beneden gegooid. Door de snelheid wordt zo'n zak al gauw een gevaarlijk projectiel. Eenmaal miste de zak op een haar na een voorbijganger. Ook vanaf Dijkgraaf zijn zakjes water gegooid
Huurders die zakken water van hun balkon werpen kunnen boetes tegemoet zien tot vierhonderd gulden. Recidivisten kunnen zelfs uit hun kamer worden gezet. Op het werpen van los water staan mildere boetes. Voor mensen die los water gooien, hangt het meer af van de situatie. Als studenten alleen onderling elkaar natgooien, heb ik er minder moeite mee dan wanneer derden worden geraakt. Een liftmonteur die afgelopen zomer naar Rijnsteeg werd geroepen om mensen uit een vastgelopen lift te bevrijden, ging na een voltreffer drijfnat naar huis. (HvL)