Nieuws - 19 november 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Ondernemingsplan: kwart van leerstoelen opheffen, 285 ontslagen
De Landbouwuniversiteit bezuinigt de komende vier jaar dertig miljoen gulden. In 2002 resteert een universiteit met dertig leerstoelen en 285 arbeidsplaatsen minder. Dat blijkt uit het ondernemingsplan, op 19 november gepresenteerd door de raad van bestuur
In het rapport Krachtig op koers; Universiteit Wageningen anno 2002 concentreert de LUW zich op de voedselketen en de groene ruimte. Van de huidige honderd leerstoelen blijven er straks 49 als kernleerstoel over. De kernleerstoelen zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de Wageningse opleidingen. Met ingang van 2000 moeten er twaalf studierichtingen overblijven, vier minder dan nu. Alle Wageningse onderzoek wordt geconcentreerd in vijf onderzoekscholen
Naast de kernleerstoelen zijn er straks nog zestien ondersteunende leerstoelen en acht integrerende leerstoelen. Al deze leerstoelen krijgen voortaan een basisbedrag voor het personeel, los van de onderwijsvraag. Het bestuur heft dertig leerstoelen op, waarvan er op dit moment vijf vacant zij n. Met het schrappen van de leerstoelen verdwijnt ook het meeste personeel in de gelijknamige leerstoelgroepen. Tweehonderd wetenschappers raken op deze manier hun baan kwijt
Het bestuurscentrum en de ondersteunende en facilitaire diensten moeten efficienter werken en zo'n vijftien procent van de formatie inleveren. Dat leidt vooralsnog tot een korting van 55 arbeidsplaatsen. Als er duidelijkheid bestaat over de decentralisatie van bevoegdheden, als de inrichting van de departementen rond is en de besturingsopzet van de universiteit is vereenvoudigd, zullen op het bestuurscentrum nog eens zo'n dertig arbeidsplaatsen sneuvelen. Voorts zullen zo'n vijftig arbeidsplaatsen worden gedecentraliseerd, zodat een klein hoofdkantoor van ongeveer vijftig arbeidsplaatsen resteert
Vooral de sociale wetenschappen en de op de tropen gerichte vakgebieden moeten zeer fors inleveren. De twee juridische leerstoelen verdwijnen, vier van de zes sociologische leerstoelen eveneens. Ook de chemische basisopleidingen raken veel leerstoelen kwijt, terwijl de wis- en natuurkundigen hun leerstoelen kwijtraken en alleen nog mogen onderwijzen in een onderwijsteam. De voedsel- en omgevingswetenschappen komen relatief goed uit de bus in het ondernemingsplan
Het bestuur heft vier studierichtingen op: de twee tropenstudies (Rurale ontwikkelingsstudies en Tropisch landgebruik), Huishoud- en consumentenwetenschappen en Milieuhygiene. De tropenstudies moeten worden opgenomen in de andere opleidingen, die een meer internationaal karakter moeten krijgen, stelt het bestuur. Huishoud- en consumentenwetenschappen wordt een specialisatie van de economie-opleiding, terwijl Milieuhygiene wordt verspreid over andere richtingen, met name Bodem, water en atmosfeer
Het aantal vakken zal drastisch worden verminderd. Het bestuur wil het onderwijs inrichten volgens het BSc/MSc-model. In de eerste drie jaar, de BSc-fase, krijgen de studenten een brede basisopleiding met minder specialisatie dan nu. In de volgende twee jaar, de MSc-fase, krijgen de Nederlandse en buitenlandse studenten gezamenlijk les in het Engels. Het aantal afstudeerspecialisaties wordt verminderd van 78 naar 57
Wat betreft het onderzoek krijgen leerstoelgroepen alleen nog geld als ze participeren in onderzoekscholen. Dat zijn er in principe vijf, stelt het bestuur. De onderzoekschool Milieuchemie en Toxicologie moeten worden opgesplitst en verdeeld over de scholen Vlag (voeding) en Wimek (milieuwetenschappen). En de Wageningse inbreng in de landelijke onderzoekschool Ceres, op het gebied van ontwikkelingsonderzoek, moet bij het Mansholt-instituut onderdak vinden
Voorts maakt het ondernemingsplan melding van een verhoging van de tarieven voor contractonderzoek. Er is in feite sprake van een gedeeltelijke financiering van derde-geldstroomactiviteiten uit eerste-geldstroommiddelen, wat in de huidige tijd ongewenst is. Als de universiteit de integrale kostprijs gaat doorberekenen, komen de tarieven vijftien tot zestig procent hoger te liggen. Ondanks deze verhoging denkt het bestuur dat de omzet aan contractonderzoek in 2002 even hoog is als nu, zo'n 85 miljoen gulden
Het bestuur bezuinigt niet alleen op de universiteit om de korting van het ministerie van LNV te beantwoorden. Het bezuinigt vijf miljoen gulden extra ten behoeve van de centrale bedrijfsreserve, die nu zwaar negatief is
Het bestuur heeft de ondernemingsraad, de studentenraad en het betrokken personeel op 19 november ingelicht over de bezuinigingen. (ASi)
Onderzoekers richten ontwikkelingscentrum op

Een groep van twintig LUW-onderzoeker heeft een Centre for Rural Development Studies (CRDS) opgericht. De onderzoekers willen met het centrum de bestaande universitaire samenwerkingsprogramma's met ontwikkelingslanden bundelen. Het centrum zou voor meer samenhang moeten zorgen in het tropenonderzoek. De groep, onder leiding van ontwikkelingseconoom Ruerd Ruben, reageerde hiermee al voor de bekendmaking van het ondernemingsplan op geruchten dat het bestuur de twee tropenopleidingen Rurale ontwikkelingsstudies en Tropisch landgebruik wil opheffen
De groep onderzoekers wil in Wageningen CRDS het tweede- en derdegeldstroomonderzoek en onderzoek in de tropen bundelen. Daarbij wil het sociaal economische en landbouwtechnische onderzoeksbenaderingen met elkaar combineren. Het centrum zou ook stagemogelijkheden moeten aanbieden aan studenten. Op langere termijn denkt de groep aansluiting te kunnen vinden bij het noord-zuidprogramma van DLO of bij de graduate school waarin de LUW haar tweedefaseonderwijs in de toekomst zal onderbrengen. (KVe)