Nieuws - 8 oktober 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
D66 stelt onderwijsbezuiniging LUW ter discussie
Landbouwspecialist Pieter ter Veer van D66 wil de bezuinigingen op het onderwijs van de LUW na 1999 verlagen. De coalitiepartners PvdA en VVD voelen daar weinig voor. Dat bleek tijdens de behandeling van de landbouwbegroting door de Tweede Kamer op 6 oktober. Op 8 oktober reageert minister Hayo Apotheker op het voorstel van zijn partijgenoot Ter Veer
Ter Veer wil de bezuiniging voor volgend jaar op het onderwijs, vijf miljoen gulden, handhaven. Dat is een afgedane zaak. Bovendien is dat bedrag niet onoverkomelijk hoog. Maar na 1999 moet minister Apotheker geld binnen zijn begroting vinden om de resterende bezuiniging van tien miljoen tot en met 2002 te voorkomen, aldus Ter Veer. Hij wil in de tweede termijn van de bespreking van de landbouwbegroting, op 8 oktober, een motie van die strekking indienen
De andere coalitiepartijen, PvdA en VVD, reageerden gepikeerd op het voorstel van Ter Veer. De bezuiniging is een afspraak in het regeerakkoord, stelde het PvdA-lid Harm-Evert Waalkens. Breekt Ter Veer dat akkoord nu reeds open, voordat de minister goed en wel begonnen is? Hij geeft een verkeerd signaal af. En het VVD-lid Gert-Jan Oplaat vond het voorstel van D66 jammer en onnodig
Ter Veer wil echter dat de minister serieus ingaat op de argumenten van de LUW tegen de bezuiniging op het onderwijs. Als blijkt dat de universiteit verzuipt, moet je dan niet een reddingsboei toewerpen?, vroeg hij de overige fracties. Hij wees er bovendien op dat de Kamer in de vorige kabinetsperiode heeft afgesproken dat het kenniscentrum in Wageningen zou worden gevrijwaard van bezuinigingen. Ook de oppositiepartijen CDA en GroenLinks vroegen Apotheker om een toelichting op de bezuiniging op de LUW
De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil ook zo'n toelichting, maar gaat er op voorhand vanuit dat de bezuiniging op de universiteit niet wordt teruggedraaid. Dat stelde het VVD-Kamerlid Clemens Cornielje aan de vooravond van het begrotingsoverleg, op bezoek bij de VVD in Wageningen. De bezuiniging is vastgelegd in het regeerakkoord en afspraak is afspraak, aldus Cornielje. Hij vindt wel dat de minister de twijfelachtige onderbouwing van de bezuiniging moet verbeteren, teneinde toekomstige bezuinigingen op basis van de dure Wageningse student te kunnen ontzenuwen. Zo vindt de VVD dat de universiteit wordt gestraft voor haar hoge studierendement
Het CDA is ook voor het uitgangspunt afspraak is afspraak, stelde het Kamerlid Agnes van Aardenne, maar zij wees op de toezegging van de vorige minister van LNV, Jozias van Aartsen, dat er niet op het kenniscluster in Wageningen zou worden bezuinigd. De PvdA wilde van CDA en D66 weten welke posten van de LNV-begroting dan meer moeten bezuinigen. Het CDA gaf die extra bezuinigingen niet aan, Ter Veer wel. We moeten radicaal stoppen met de ruilverkaveling. Het aantal ruilverkavelingen neemt toe en die dragen niet bij aan de dynamiek op het platteland. De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie (met de provincies verantwoordelijk voor de ruilverkaveling, red.) is autistisch en niet-creatief, aldus Ter Veer
Het pleidooi van Ter Veer vond plaats in de eerste termijn van de bespreking van de landbouwbegroting. Op 8 oktober antwoordt eerst minister Apotheker, vervolgens reageren de Kamerfracties in tweede termijn. De steun voor Ter Veer lijkt niet groot, getuige de verraste reacties van PvdA en VVD op zijn voorstel
In de namiddag van 8 oktober is de uitkomst van het debat te lezen op Internet: www.wau.nl/begroot.html (ASi)
Internetsites voor en tegen varkenshouderij
Vanuit twee tegengestelde zijden is het initiatief genomen een Internetsite over varkens te openen. De Landbouwvoorlichting, DLV, wil met haar site meer begrip kweken voor de positie van varkenshouders. Animal Freedom wil juist via Internet informatie leveren om de bio-industrie te bestrijden
De informatie van DLV (www.dlv.nl/welzijn) zal tot eind december te vinden zijn. Het is de bedoeling dat er een maatschappelijke discussie plaatsvindt over welzijn in de varkenshouderij. Zo hoopt DLV op een beter begrip tussen alle groeperingen in de maatschappij. Voor varkenshouders is dat van belang omdat die zich in de hoek gezet voelen en voor de consument is dat van belang omdat die niet begrijpt waarom de veranderingen zo langzaam gaan
Aan de initiatiefnemers van Animal Freedom (www.animalfreedom.demon.nl) is deze informatie niet besteed. Die willen juist argumenten naar voren brengen waarom de intensieve veehouderij slecht is. Ook biedt Animal Freedom informatie voor degenen die actie willen voeren tegen uitbreiding van de intensieve veehouderij. Achter het initiatief zitten een paar particulieren die vinden dat alle dieren recht hebben op de vrijheid om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. (LeNo)
Speelman wil kernleerstoelen beschermen
Onderwijsdirecteur prof. dr ir Bert Speelman wil kernleerstoelen gaan benoemen. Speelman zei dat in een discussie met de gezamenlijke vergadering van ondernemingsraad en de studentenraad over het ondernemingsplan. Speelman, die lid is van de werkgroep die het plan moet schrijven, wil criteria opstellen aan de hand waarvan de leerstoelen van de LUW kunnen worden onderverdeeld in drie categorieen: kernleerstoelen, onderzoeksgerichte leerstoelen en ondersteunende leerstoelen
Van de laatste twee categorieen zullen volgens Speelman een aantal leerstoelgroepen moeten verdwijnen in verband met de bezuinigingen. De kernleerstoelen zijn volgens Speelman de leerstoelen die het opleidingstraject van propedeuse tot promotieonderzoek in zijn geheel bestrijken
De overblijvende leerstoelen wil Speelman een onderwijsquotum geven waarin het aantal vakken dat de groep mag verzorgen wordt vastgelegd. Die vakken moeten groter zijn dan nu. Daardoor kan de overlap tussen verschillende vakken worden verkleind. Hij wil ook dat de leerstoelhouders aangeven met welke andere leerstoelen ze willen samenwerken om interdisciplinair onderwijs te verzorgen
Voorzitter ir Gerrit Kok van de werkgroep wil nog geen uitspraken doen over de inhoud van het ondernemingsplan. Half november moet het plan klaar zijn. (KVe)