Nieuws - 1 oktober 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Bestuur en beheer onderzoekschool onmogelijk door bezuiniging
De onderzoekscholen van de LUW vinden dat ze te weinig geld krijgen voor bestuurlijke en wettelijke taken, nu de stimuleringssubsidies wegvallen. De raad van bestuur heeft daar geen geld voor en oppert dat de scholen minder onderzoekers moeten aannemen
De onderzoekscholen van de LUW zijn verbolgen over de kaderbrief waarin de uitgangspunten voor de begroting van de onderzoekscholen staan beschreven. In die brief wordt voor bestuur en beheer binnen de onderzoekschool 110 duizend gulden gereserveerd, waarvan een ton nodig is voor de compensatie van de wetenschappelijke directeur. Bestuur en beheer van een onderzoekinstituut in de huidige vorm wordt met deze toezeggingen onmogelijk. Bovendien kan niet meer aan de wettelijke verplichtingen van een onderzoekschool worden voldaan, zoals het drukken van een jaarverslag en het houden van een peer review, schrijft prof. dr ir Rudy Rabbinge namens alle onderzoekscholen in een brief aan het college van bestuur
Onderzoekscholen kregen eerst geld voor onderzoekscoordinatie via de voorwaardelijke financiering (VF). Voor de onderzoekschool Experimental Plant Sciences (EPS) ging dat bijvoorbeeld om ruim honderdduizend gulden. Bij het wegvallen van de vf moet hier een nieuw budget voor in de plaats komen, menen de onderzoekscholen. De voorwaarden van de vf vervallen als een onderzoekschool opnieuw erkend wordt door de Akademie van Wetenschappen. Voor Experimental Plant Sciences is dat inmiddels gebeurd
Een ander probleem is het wegvallen van het stimuleringsgeld voor de start van de onderzoekscholen van de LUW en het ministerie van LNV. Dat geld was oorspronkelijk bedoeld voor extra onderzoek, maar veel onderzoekscholen betalen daar ook bestuur- en beheerstaken mee
Onderzoeksdirecteur Dick van Zaane van Wageningen UR verwacht echter niet dat er meer geld voor de onderzoekscholen beschikbaar zal komen. Het heeft geen zin om dat mensen voor te houden, terwijl het er helemaal niet is. Als het budget uit de kaderbrief voor bestuur en beheer te laag is, kan dat betekenen dat scholen minder onderzoekers kunnen financieren dan ze nu doen, ook al zijn het goede onderzoekers
Het departement heeft dan een probleem; dat krijgt overtollig personeel. Maar uiteindelijk moet het toch uit de lengte of de breedte komen, meent Van Zaane, die een werkgroep opricht om de problemen van de onderzoekscholen te inventariseren en een eenvoudiger verdeelmodel voor het onderzoeksgeld uit te werken. (MS)
WUB-uitgever mag WUR-blad maken

Stichting Cereales, de uitgever van ondermeer het Wagenings Universiteitsblad, is door de raad van bestuur gevraagd om een nieuw WUR-blad te ontwerpen. De stichting dient de komende maand een redactie- en bladformule te ontwikkelen voor het nieuwe blad, dat begin volgend jaar moet verschijnen. Het WUB, het DLO-maandblad Agrion en de Nieuwsbrief Wageningen UR dienen op te gaan in dit blad
De raad van bestuur wil de zakelijke en de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het nieuwe blad scheiden. In zakelijk opzicht overweegt het bestuur een privatisering van de stichting, los van de universiteit. In inhoudelijk opzicht wil het bestuur indirecte invloed op het redactiebeleid via een redactieraad. Het principe van het interne weekblad luidt vrijheid in gebondenheid
Het nieuw op te zetten blad vindt zijn functie binnen het (interne) communicatiebeleid van de raad van bestuur, dat gericht is op de totstandkoming en de continuiteit van Wageningen UR, schrijft het bestuur. De belangrijkste beoordelingsfactor zal dan ook zijn de mate waarin het blad bijdraagt aan de vorming en de uitbouw van de eigen identiteit van Wageningen UR (corporate identity) en - als resultaat daarvan - de uitstraling naar de samenleving (corporate image).
De redactie van het nieuwe blad geniet, uiteraard binnen de randvoorwaarden van het communicatiebeleid van de raad van bestuur, de vrijheid van een journalistieke werkwijze, vervolgt het bestuur. Die vrijheid in gebondenheid past bij een wetenschappelijke instelling met academische vrijheid, vindt het bestuur. Bovendien kan alleen langs journalistieke weg een boeiend en goed gelezen blad ontstaan. Het bestuur voegt de budgetten voor de drie bladen bij elkaar en belast dit bedrag - zo'n 1,1 miljoen gulden - met een bezuiniging van 15 procent. (ASi)
Studenten lobbyen tegen bezuinigingen
De Progressieve Studentenfractie (PSF) lobbyt bij Tweede-Kamerleden tegen de bezuinigingen die het landbouwministerie de LUW wil opleggen. De PSF heeft afspraken gemaakt met de landbouwspecialisten van de Kamerfracties. Wij willen de Kamerleden nog eens op de brief wijzen die het college naar minister Apotheker heeft gestuurd, zegt Iris Lether van de PSF
In de brief verweert de LUW zich tegen de bezuiniging door te wijzen op het aantal promoties en ingenieursdiploma's dat de LUW aflevert. Die tellen wel mee in het verdeelmodel van het ministerie van Onderwijs, maar niet in de berekeningen die de basis vormen voor de bezuinigingen. Wij willen vragen of ze weten dat de berekening van het ministerie van geen kanten klopt. Bovendien willen we ze uitleggen dat zo'n grote bezuiniging altijd ten koste zal gaan van de onderwijskwaliteit.
Het college van bestuur was volgens Lether blij met de actie. De Tweede Kamer vergadert volgende week over de bezuinigingsplannen. (KVe)